Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

 T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 6 (altı) Uzman ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kütahya olup, Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansınuygungöreceği her hangi birinde çalışacaktır.

Başvuru Tarih ve Saatleri10 Ekim – 21 Ekim 2011 / 08:00 – 18:00
Başvuru YeriT.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi METEM Tesisleri Kat:4Merkez/ KÜTAHYA
Sınav ŞekliSözlü (mülakat)
Mülakata Katılmaya HakKazananlarınİlanı28 Ekim 2011
Mülakat Tarihleri15 – 17 Kasım 2011
Sınav YeriT.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Hayme Ana Caddesi METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 21 Ekim 2011 tarihinde saat 18:00 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

1. UZMAN VE İÇ DENETÇİ ADAYLARI İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliğini en az 2 (iki) yıl süreyle tecil ettirmiş olmak,

e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre ajanslarda istihdam edilecek uzman personel bakımından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan belli bir puan almış olmak veya kamu kesimi veya özel kesimde belli konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gereklidir.

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin

a) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 – 11 Temmuz 2010 veya 9 – 10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

BölümTaban KPSSKPSS Puanİstihdam Edilecek
PuanıTürüPersonel Sayısı
Hukuk80KPSS 11 veya 211
İktisat80KPSS 9,222
Maliye80KPSS 241
Çevre Mühendisliği80KPSS 3, 4 veya 51
Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği)80KPSS 3,4 veya 51

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış [hukuk işlerinden sorumlu uzman personel pozisyonuna başvuracak adaylar için en az 70 (yetmiş) puan almış] veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, TOEIC vb.) sahip olmak. (Denklikte YÖK’ün dil eşdeğerliğine ilişkin çizelge temel alınacaktır). KPDS’den alınan 80 (seksen) puanın diğer sınavlardaki eşdeğeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

KPDSTOEFLIBTTOEFL CBTTOEFL PBTTOEIC (1390 Tavan Puan)TOEIC (990 Tavan Puan)
8075185490875686
7065155470775596

c) Hukuk işlerinden sorumlu uzman personel pozisyonuna başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle [En Az 5 (Beş) Yıllık Kamu ve / veya Özel Sektör İş Tecrübesi] Başvuracak Adaylar İçin

a) Yukarıdaki 2.1.a bölümünde yer alan tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış [hukuk işlerinden sorumlu uzman personel pozisyonuna başvuracak adaylar için en az 70 (yetmiş) puan almış] veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, TOEIC vb.) sahip olmak. (Denklikte YÖK’ün dil eşdeğerliğine ilişkin çizelge temel alınacaktır).

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

> Planlama, Programlama

> Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi

> Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi

> İzleme ve Değerlendirme

> Tanıtım, Danışmanlık

> Şehircilik ve Çevre

> Araştırma-Geliştirme

> Bilgi ve İletişim Teknolojileri

> Finansman

> İnsan Kaynakları Yönetimi

> Uluslararası Ticaret

d) Hukuk işlerinden sorumlu uzman personel pozisyonuna başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

2.3.1. Genel Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kaçına haiz olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

• Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak,

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek (Sertifika ile belgelendirmek esastır).

2.3.2. Hukuk Bölümü Mezunları İçin Tercih Nedenleri

• Kamu Hukuku, Vergi Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk vb. konularda tecrübe sahibi olmak,

• Sözleşme hazırlama konusunda deneyimli olmak,

• Kamu İhale Kanunu’na hâkim olmak.

2.3.3. İktisat Bölümü Mezunları İçin Tercih Nedenleri

• Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,

• Program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

• SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,

• Aşağıda belirtilen analizlere ve politikalara hâkim olmak veya konuyla ilgili çalışmalar yapmış olmak;

¦ Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler,

¦ Sosyal, iktisadi ve sektörel analizler,

¦ Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri,

¦ Fizibilite çalışmaları,

¦ Bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar,

Bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları.

2.3.4. Maliye Bölümü Mezunları İçin Tercih Nedenleri

• Bütçe, çalışma programı ve harcama programı hazırlama konusunda tecrübeli olmak,

• Muhasebe, finans ve bankacılık alanında tecrübe sahibi olmak,

• Kamu muhasebesine hâkim olmak,

• Muhasebe, vergi ve ilgili diğer mevzuata hâkim olmak,

• Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyalarının hazırlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Mali analiz konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• SMMM Belgesine sahip olmak.

2.3.5. Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin Tercih Nedenleri

• Çevre mevzuatlarına (ulusal ve uluslararası) hâkim olmak,

• Çevre koruma politikaları konusunda bilgi sahibi olmak,

• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ve / veya Proje Tanıtım Dosyası (PTD) raporuna imza atmış ve fiilen rapor hazırlama sürecinde çalışmış olmak,

• TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarına hâkim olmak ve bunu belgelemek,

• Atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında deneyimli olmak,

• Atık kaynaklı alternatif yakıtların kullanımı konusunda çalışmış olmak,

• Geri dönüşüm (veya geri kazanım) konusunda deneyimli olmak,

• Endüstriyel arıtma tesisleri konusunda deneyimli olmak,

• Karbon salınımı kotaları konusunda deneyimli olmak.

2.3.6. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin (Bilgi Teknolojileri Uzmanı) Tercih Nedenleri

• Bilişim projeleri geliştirme ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

• Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft Sertifikalı Sistem Mühendisliği) eğitimini almış olmak,

• Daha önce en az 50 istemcili bilgisayar ağı kurulumunu başarı ile yapmış olmak,

• Sanallaştırma teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

• Web sitesi geliştirme ve teknik yönetim konusunda deneyimli olmak,

• Yazılım çalışmalarının gereksinim analizi, tasarım, kodlama, test, birleştirme ve bakım faaliyetlerinin tümünü birinci derecede sorumlu olarak yönetebilecek seviyede bilgili olmak,

• Temel seviyede güvenli uygulama geliştirme ve kodlama bilgisi olan Windows, Linux, Unix işletim sistemlerini güvenli hale getirmede deneyimli olmak,

• Karar destek sistemlerine temel oluşturacak raporlama altyapısını oluşturup sürekliliğini sağlamak,

• Veri tabanı geliştirme, yönetme ve versiyon kontrol araçlarını kullanarak yazılım geliştirme ve nesne yönelimli programlama konusunda bilgi sahibi olmak.

2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

¦

a) İş Talep Formu (EK-1),

b) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10 – 11 Temmuz 2010 veya 9 – 10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan KPSS’den yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca (ÖSYM) onaylı sureti,

e) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

f) T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

g) Ayrıntılı özgeçmiş (EK – 2),

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, en az 2 (iki) yıl ertelettiğini ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

i) Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

k) Hukuk işlerinden sorumlu uzman personel pozisyonuna başvuracak adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

l) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya ilgili resmi kurumca onaylı suretleri.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Aranan Nitelikler

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, TOEIC vb.) sahip olmak (Denklikte YÖK’ün dil eşdeğerliğine ilişkin çizelge temel alınacaktır).

3.2. Tercih Nedenleri

a) Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,

b) İç Kontrol Sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

3.3. İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a) İş Talep Formu (EK-1),

b) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti ya da ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

d) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

e) T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Ayrıntılı özgeçmiş (EK – 2),

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, en az 2 (iki) yıl ertelettiğini ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

h) Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,

i) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

j) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya ilgili resmi kurumca onaylı suretleri.

4. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Zafer Kalkınma Ajansı – Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez / KÜTAHYA adresine en geç 21 Ekim 2011 saat 18:00 itibarıyla elden veya posta yolu ile

teslim etmeleri şarttır.

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvuralar da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru evrakları; EK-1 ile EK-2 dokümanları en üste gelecek şekilde, diğer evraklar ise 2.4 ve 3.2 bölümlerinde yer alan sırada dosyaya takılmak suretiyle Ajansa sunulmalıdır. Başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler adaylara iade edilmeyecektir.

UYARI: İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

5. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri, sınava girecekleri yer ve tarihler 28 Ekim 2011 tarihinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak ve 15 – 17 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre, en çok tercih niteliğine sahip olandan başlamak üzere en fazla 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılabilecektir.

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Mülakatı kazanmış olan adaylar Yönetim Kurulu onayından sonra göreve başlamaya hak kazanmış olurlar.

7. AJANS PERSONELİNE ÖDENECEK AYLIK NET ÜCRET VE GÜNDELİK MİKTARLARI

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. maddesinde “Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17.07.1964 tarihli ve

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir” ve yine aynı madde de “Genel Sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenir” denilmektedir. İlgili YPK Kararına göre Ajans personelinin maaşları aşağıda gösterilen limitler dâhilinde belirlenecektir.

PERSONEL UNVANIEN DÜŞÜKEN YÜKSEK
İç Denetçi4.500 TL6.000 TL
Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Personel4.500 TL6.000 TL
Uzman Personel3.500 TL4.500 TL

Ayrıca, YPK’nın 2006/59 sayılı kararının 4. maddesinde, “Ajans personeline, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince en yüksek devlet memuruna ödenen gündelik tutarından az ve bunların 3 (üç) katından fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarlarda gündelik ödenir” denilmektedir. Ajans personelinin gündelik tutarları da bu çerçevede Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

8. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklara (EK-1 İş Talep Formu ve EK-2 Özgeçmiş) Ajansın internet sitesinden (www.zafer.org.tr) ulaşılabilir.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: Tel : 0274 271 77 61 (Dahili: 119)

E-posta : ik@zafer.org.tr Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top