Yargıtay Başkanlığına 150 Zabıt Katibi ve 130 Hizmetli Alımı

Yargıtay 150 Zabıt katibi ve 130 hizmetli alımına ilişkin duyuru.
Yargıtay Başkanlığına, yapılacak uygulamalı sınav ve mülakatla, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

ZABIT KATİBİ ALIMINA İLİŞKİN
EK DUYURU
1- Başkanlığımız genel idare hizmetleri sınıfında açık bulunan 150 adet zabıt kâtibi kadrosuna alınacaklar için yapılacak sözlü mülakat sınavına; merkezi sınavda alınan puanların %35’i ile bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında alınan puanların %35’inin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, başarılı olan kişi sayısının fazla olması durumunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.

2- Adayların sözlü mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.

Başarılı sayılma şartlarının bu şekilde değiştirilmiş olduğu hususu

ilgililere saygı ile duyurulur.


ZABIT KATİBİ İLANI

Yargıtay Başkanlığından

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 150 adet zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a- Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 28/11/2011 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

II) Özel Şartlar:

a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. ( Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)

d- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 14/11/2011 Pazartesi günü başlayıp, 28/11/2011 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

VI- Özel Şartların belirlenebilmesi için başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygun bir sürede uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) ve bu sınavda başarılı olanlar arasından da mülakat sınavı yapılacak olup; konu ile ilgili sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VII- Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.

VIII- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

IX- Başvuru için gerekli belgeler:

a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,

d-KPSS – 2010 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

IX- Açıktan atama yapılacak zabıt kâtipliği kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

8.derece 30

9.derece 23

10.derece 23

11.derece 25

12.derece 21

13.derece 28

TOPLAM 150

Zabıt katibi başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız…

HİZMETLİ İLANI

Yargıtay Başkanlığından

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan toplam 130 adet hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2-Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010-KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

3- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak,

4-Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir

I)Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 28/11/2011 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

II)Özel Şartlar:

a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 14/11/2011 Pazartesi günü başlayıp, 28/11/2011 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VII-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi,

d-KPSS-2010 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

VIII- Açıktan atama yapılacak hizmetli kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

12.derece 4

13.derece 86

14.derece 40

TOPLAM 130

Hizmetli başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız…

9 Replies to “Yargıtay Başkanlığına 150 Zabıt Katibi ve 130 Hizmetli Alımı”

 1. abdil korkman dedi ki:

  Bundan artık kimsenin yargıya ne umudu ne de saygısı kaldı.Ne demek inter net sitesinden yayın yapılacaktır.Bir baş vuru sahibi interneti yok,bir ücra köyde yaşıyor ama 80-90 puan almış,Ne bilsin inter neti ne bilsin mail adresini.seçilmiş se bu kişi açıkta mı kalacak,başvuru yapılırken posta ile yapılıyor.açıklamaya gelince inter net aracılığı ile nedir bu çifte standart değil midir?Eyyy yargı mencupları biz size nasıl güvenelim.Bir de adınız yargıtay.Yazık çok yazık.Yüce ATATÜRK ü uyandırmayın yoksa sizine yapacağını o bilirdi.

 2. vedat dedi ki:

  slm gencler yaa ben unuttum sabıka kaydını göndermeyi..son 3gün kala yolladım..bi sorun olur mu..bu arada bı once ki gönderdgım belge içinde dilekce yazmayı da unuttum acele den ..cok üzülüyrm:(( lutfen cewap yazın

 3. tugba dedi ki:

  hizmetli mülakatı ne zaman???

 4. ahmet dedi ki:

  80 den aşaglar umudu kessin bende tabi beide 75 türkiyede devlet memuru olmak istiyorsanız 90 dan aşagıya kpss almayacan yoksa boşa umit edmeyin

 5. antepli dedi ki:

  SELAM ARKADASLAR YA BU BAŞVURU SONUÇLARININ KABUL EDİLİP EDİLMEDİĞİNİ NASIL ÖĞRENECEĞİZ HİÇBİRYERDE YOK MÜLAKAT NEZAMAN BİLMİYORUZ SIRALAMAYA GİRİP GİRMEDİĞİMİZİDE BİLMİYORUZ LÜTFEN BİLGİSİ OLAN PAYLAŞSIN

 6. mustafa dedi ki:

  10 katı aday cagrılacaği için galiba haftaya

 7. zafer dedi ki:

  hizmetli mülakatı ne zaman ben hiçbiryerde bulamadım niye bu kadar gecikti bilgisi olan lütfen bilgilendirsin ..

 8. betül dedi ki:

  hizmetli mülakat sınavı nezaman

 9. tuna balaban dedi ki:

  zabıt katibi için işletme önlisans mezunlarıda basvuruda bulunabiliyormu konuyla ilgli bilgi ltf.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top