TKHK, sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlisi alımı yapacak

Kamu Personel istihdam ve ihtiyaç kapsamında sözleşmeli memur alımları devam ediyor.Bu kapsamda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ilanı yayınlanmıştır.Kamu Hastaneleri Kurumu  çalışan memurlar arasından sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere, 1.773 uzman ve 437 büro görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.İlan a ait detaylar ve başvuru şartları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

kamu personel

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 89432283-641.01/ Konu : Yönerge

Kamu hastane birliklerinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlilerinin işe alınma ve birliklere dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemek maksadıyla hazırlanan, “Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usûl ve Esaslar” hakkında Yönerge Bakanlık Makamının 14.02.2013 tarihli ve 1279 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca uzman ve büro görevlileri ile doğrudan genel sekreterlerce sözleşme imzalanacak olup, mezkûr Yönergenin tatbikinde aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1) Yönerge eki EK-1 sayılı Cetvel ile her bir Kamu Hastaneleri Birliğine tahsis edilmiş bulunan uzman ve büro görevlisi sayısı belirlenmiş olup; açıktan uzman veya büro görevlisi istihdamına yönelik usûl ve esaslar bilâhare düzenleneceğinden, şu an itibarîyle tahsis edilmiş bulunan pozisyonun % 70′ ini geçmemek üzere sadece Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmekte bulunanlar ile sözleşme imzalanması cihetine gidilecektir.

2) Sözleşme imzalanabilecek pozisyon sayısının belirlenmesinde 0,5 ve üstü küsüratlar tama iblâğ olunacaktır.

Örnek 1:

Tahsis edilen uzman pozisyonu: 25

Kullanılabilecek uzman pozisyonu: 25X70/100= 17,5

Kullanılabilecek uzman pozisyonu: 18

Örnek 2:

Tahsis edilen uzman pozisyonu: 19

Kullanılabilecek uzman pozisyonu: 19X70/100= 13,3

Kullanılabilecek uzman pozisyonu: 13

3) Sözleşme imzalanacak uzman ve büro görevlilerinin tespitinde birliğin bulunduğu ilde ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşları kadrolarında görev yapan personele öncelik tanınmasının ve ancak gerçekten de hizmetine ihtiyaç duyulacak özellikli branş ve meslek gruplarının bulunması halinde diğer Kamu kurum ve kuruluş kadrolarında memur olarak istihdam olunanlar ile sözleşme imzalanması yoluna gidilmesinin hizmet gereklerine daha uygun olacağı hususu ilgili genel sekreterlerce değerlendirilecektir.

4) Mezkûr Yönergenin 10 uncu maddesi ile sözleşme sürelerinin iki yıldan dört yıla kadar olabileceği yönünde düzenleme yapılmış olup, ilk sözleşmeler iki yıl süreli olarak akdedilecektir.

5) 663 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinin altıncı fıkrası ile, “Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır. ” hükmüne yer verilmiştir.

Bilindiği üzere; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolannda görev yapan ve kendileri ile sözleşme imzalanan personelin sözleşme tarihi itibarîyle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izinli sayılmaları hususu Bakanlık Makamının 30.10.2012 tarihli ve 63574 sayılı Onayı ile uygun görülmüş ve Kurumumuzun 2012/36 sayılı Genelgesi ile bu durumda bulunanların aylıksız izinli sayılmalarına ilişkin ayrıca bir onay alınmayacağı ve ÇKYS modülü üzerinden gerekli kayıt işlemlerinin ilgili birimlerce yapılacağı belirtilmiştir.

Bu meyânda; kadroları Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında bulunan personele ilişkin olarak tesis edilecek işlemlerde 2012/36 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde hareket edilecek; diğer Kamu kurum ve kuruluş kadrolannda bulunanlara ilişkin muvafakat işlemleri ise Kurumumuz tarafından yürütüleceğinden, bu hususa ilişkin genel sekreterlik talepleri doğrudan Kurumumuza intikâl ettirilecektir.

6) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile Devlet hizmeti yükümlülerinin ne suretle sözleşme imzalayabilecekleri hususuna açıklık getirilmiş olup, bu fıkra hükmünden hareketle; büyükşehir statüsünde bulunan iller hariç olmak üzere, sadece diğer illerde birliğin bulunduğu il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri ile uzmanlık sözleşmesi imzalanabilecektir.

Bilgilerini ve işaret olunan hususlar çerçevesinde gereğini rica ederim.

Kurum Başkanı

8 Replies to “TKHK, sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlisi alımı yapacak”

 1. hasan dedi ki:

  üniversite mezunuyum büro görevlisi personel alımından yararlanmak istiyorum.

 2. brk dedi ki:

  slm basvuru tarihleiyle ilgili bilgisi olan ve nereye basvuru yapacagımız hakkında bilgisi olan varsa bilgi bekliyorum.

 3. gönül dedi ki:

  bende başvurmak istiyorum detaylı bilgisi olan varmı

 4. defnedal dedi ki:

  admin yüksekokul mezunuyum başvuruyu gidip hastaneye mi yapacağız? nereye başvuracağız? teşekkürler

 5. mehmet dedi ki:

  ya başvurular ne zaman nasıl yapılacak

 6. cananerturk dedi ki:

  açıktan başvuru yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim?

 7. gülsen dedi ki:

  merhaba;

  nasıl başvuru yapabiliriz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top