Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi Alımı 2012

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye genelinde istihdam edilmek üzere 234 ziraat mühendisi alınacağını açıkladı..

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI

Teşkilatımızda istihdam edilmek üzere Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 01.08.2012 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.08.1982 ve daha sonra doğanlar.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Adayların, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılmış olan 2010-KPSS ve 2011-KPSS Lisans sınavına girmiş ve KPSS-1,2,3,4,5 puan türlerinin birinden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar, Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebilecek olup, bunlar mülakata ayrıca çağrılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN

Alınacak personel sayısının % 20’si oranında ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS puan türüne göre yapılacak genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi aralarında ilgili KPSS puanı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katı çağrılacaktır. Personel ve ortak çocukları için ayrılan kontenjana yeterli başvuru olmaz ise, açık kalan kontenjan, genel başvurular içinden karşılanır.

Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması (ortağın kooperatifle ilişkilerinin faal olup olmadığı ortak kartı incelenerek tespit edilir.) ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre işlem yapılacaktır.

Şöyleki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları aynı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular, 11.06.2012 – 22.06.2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olup, son başvuru 22.06.2012 Cuma günü saat 18.00’e kadardır.

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu” nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Genel Müdürlüğümüze veya aşağıda adresleri verilen 16 Bölge Birliğimizden birine yapabileceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İŞE ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSLERİNDEN İHTİYAÇ DUYULAN BÖLÜM VE GÖREV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Sınav başvurusu yapılacak yer ve adresleri için tıklayınız.

İş Talep Formları:

Genel İş Talep Formu İçin Tıklayınız.

Personel Çocuklarına Ait İş Talep Formu İçin Tıklayınız.

Ortak Çocuklarına Ait İş Talep Formu İçin Tıklayınız.

Adaylar, “İş Talep Formu”nda görev yeri tercihinde bulunurken yalnızca bir görev yeri belirtecek olup, birden fazla tercih yapanların ve birden fazla İş Talep Formu dolduranların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarının % 20 lik kontenjana tabi olabilmeleri için iş başvurusu esnasında kendileri için düzenlenen Personel Çocukları iş talep formu, Ortak çocukları iş talep formlarını doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Personel Çocukları iş talep formu, Ortak çocukları iş talep formlarını doldurarak teslim etmeyenlerin müracaatları genel başvurular içinde değerlendirilecektir.

Adaylar başvuru formu ekine;

1. Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,

2. Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Bitirme Belgesinin aslı veya tasdikli suretini,

3. Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5×6 ebadında fotoğrafını,

4. 2010 veya 2011 yıllarına ait KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli suretini,

5. Varsa Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini,

Eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar istenilen belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Genel Müdürlüğümüzde veya Bölge Birliği Müdürlüklerimizde yaptırabileceklerdir.

Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesi olanlar, mülakat safhasındaki değerlendirmede ayrıca dikkate alınacaktır.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Müracaat süresi sona erdikten sonra görev yeri değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

Adayların Bilgi ve Başvuru formuna beyan ettikleri (Adaylar, 2010-KPSS ve 2011-KPSS 1,2,3,4,5 Puan türünden en yüksek olanı tercih etmelerine dikkat etmelidirler.) yukarıda belirlenen KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her görev yeri ve bölümler için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adayların olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi, mülakat tarihi, mülakat yapılacak yer/yerler ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek, İş talep formunda belirtilen yazışma adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak, işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 30.-TL sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası daha sonra bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın ayrılmaları halinde en son brüt ücretinin 5 (beş) katı tutarında tazminatı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

__________________________________________________________________

2 Replies to “Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi Alımı 2012”

  1. altan dedi ki:

    hüsnükırcalı haklı madem bu bölümler işe yaramıyo kapatın.bukadar tekniker işsiz bukadar gencin emeği boşuna gidiyor.

  2. hüsnüKIRCALI dedi ki:

    ZİRAAT TEKNİKERİ ALMIYCAKSAN BU BÖLÜMLERİ KAPATINNNNNNNNNNNNNNNNN TEHLİKENİN FARKINA VARINNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top