SPK Uzman Yardımcısı ve Hukuk Uzman Yardımcısı Alımı 2011


Sermaye Piyasası Kurulu kPSS5 ve 54 puan türünden 80 ve üzeri alanlardan 20 Uzman Yardımcısı ve KPSS103 puan türünden 80 ve üzeri alanlardan ise 3 Uzman Hukukçu Yardımcısı alacak. 5 – 9 Eylül 2011 tarihleri (saat 9.30 -17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir.

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda G.I.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adet “UzmanYardımcısı” ve A.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 3 adet “Uzman HukukçuYardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) a) 20 adet Uzman Yardımcısı için; ÖSYM tarafından 2010 KPSS LİSANS ve 2011 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının l’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

b) 3 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı için; ÖSYM tarafından 2010 KPSS LİSANS ve 2011 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 60 inci sıradaki aday sayısının l’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2) Değerlendirmeye alınan KPSS sonuç belgesinin yabancı dil testi bölümündeki, toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak,

3) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

4) a) Uzman Yardımcılığı için başvuranların; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, İletişim, Hukuk, Fen, Fen – Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, Işletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

b) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için başvuranların; Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermeleri (Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

5) 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

6) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 20-21 Eylül 2011 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Beşevler/ANKARA Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

YAZILI MESLEKİ SINAV KONULARI

Uzman Yardımcısı KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olan uzman yardımcısı adaylarının yazılı mesleki sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır:

a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,

b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas hukuku, Ceza Hukukunun genel esasları,

c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel bilgiler,

f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi, Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 40′dan aşağı olmaması zorunludur.

Uzman Hukukçu Yardımcısı

KPSSP5 veya KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının yazılı mesleki sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır:

a) ÖZEL HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,

b) KAMU HUKUKU : İdare Hukuku, Ceza Hukuku,

c) TAKIP ve USUL HUKUKU : Hukuk Usul, Ceza Usul, icra ve İflas Hukuku,

d) GENEL KONULAR : İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları,

e) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi, Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 33.33′den aşağı olmaması zorunludur.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve istanbul Temsilciliğinden veya Kurulun internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle,

5 – 9 Eylül 2011 tarihleri (saat 9.30 -17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30′a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu (4 sayfadan oluşmaktadır.) (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)

2) öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5) Uzman Hukukçu Yardımcısı adaylarının avukatlık stajı bitim belgesinin onaylı örneği (Bu belgenin sözlü sınav tarihinden 1 hafta öncesine kadar Kurul’un merkezine teslimi zorunludur),

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav tarihi ve başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde, 15 Eylül 2011 tarihinden itibaren ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgeleri 15-16 Eylül 2011 tarihlerinde saat 17:30′a kadar adaylara elden verilecektir. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ESASLARI

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda başarılı olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurulun ilan panosu ve Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurul tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurul sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurulun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 06530 ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişii/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 56 09 – 334 56 10

İNTERNET ADRESİ: http://www.spk.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top