Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kamu Personel

SGK Sözleşmeli Avukat Alımı 2013

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam edilmek üzere 100 adet Sözleşmeli Avukat alınacaktır. Sözleşmeli avukat alımı “sözlü sınav” şeklinde, yapılacaktır.İlan ve alımla ilgili detaylar aşağıdadır..

A- Sınava İlişkin Bilgiler :

1) Başvurular 20/05/2013-31/05/2013 tarihleri arasında (31/05/2013 mesai bitimine kadar) görev yapmak istenilen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne dilekçeyle, şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Müracaat edenlere ilişkin müracaat sırasında dilekçeye eklenen bilgi ve belgeler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından müracaatların bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde Hukuk Müşavirliğine gönderilecektir.

3) Sınav tek aşamalı sözlü sınavdır. Sınavda hukukun genel kavramları ve Kurum mevzuatına ilişkin sorular sorulacaktır. Ayrıca adayların genel kültür bilgisi, muhakeme ve ifade yeteneği, tutum ve davranışları da göz önünde bulundurulacaktır.

4) Sözlü sınav Başkanlıkça oluşturulacak merkezi bir komisyon tarafından 17/06/2013- 08/07/2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

5) Sözleşmeli avukat istihdamına ilişkin duyurular, avukat alınacak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Baro Başkanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

B- Müracaat Edeceklerde Aranacak Şartlar:

1) İstihdam edilecek Sözleşmeli avukatlar için, staj süresi hariç, en az bir yıl mesleki tecrübe aranacaktır.

2) Sözleşmeli çalışacak avukatın istihdam edilecek il sınırları içinde ikamet etmesi ve söz konusu ildeki baroya kayıtlı olması zorunludur.

3) Sözleşmeli çalışacak avukatın Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası olmamalıdır.

4) Sözleşmeli çalışacak avukat ile avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruu, Kurumla sözleşme imzalandığı tarih itibariyle Kurum aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilecekler ve sözleşme süresi boyunca vekil sıfatıyla dava takip etmeyeceklerdir.

5) Aynı ilde Kurum kadrolu avukatlarının eşi ve birinci derece yakınları sözleşmeli avukat olarak istihdam edilmeyeceklerdir.

6) Sözleşmeli çalışacak avukat, avukatlık ortaklığı olarak yapılan müracaatlarda ise ortaklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımalıdır.

7) Sözleşmeli çalışacak avukatın, avukatlık ortaklığı olarak yapılan müracaatlarda ise ortakların 65 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

8) Vekalet akdi ile istihdam edilecek sözleşmeli avukat sayısı, ekli listede belirtilen sayıları geçemez. Ancak Kurum, ilan edilen boş kontenjan sayılarında her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözleşmeli çalışacak avukatın, Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava tecrübesi bulunması dikkate alınacaktır.

10) Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Vekalet Akdi ile Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C- Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

1) T.C. kimlik numarası yazılmış başvuru dilekçesi.

2) Avukatlık Ruhsatname örneği.

3) Avukatlık ortaklığı adına yapılacak müracaatlarda ortaklık sözleşmesi örneği.

4) Vergi levhası örneği.

5) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ve staj süresi hariç en az bir yıl avukatlık kıdemi bulunduğuna ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge.

6) İkametgah belgesi veya görev yapacağı il sınırları içinde ikamet ettiğine dair beyan dilekçesi.

7) 4,5×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.

8) Sözleşmeli çalışacak avukat, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruunun Kurum aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, sözleşmenin imzalanması ile birlikte bu davalardan çekileceklerine ve aynı ilde Kurumun kadrolu avukatlarının eşi ve birinci derece yakını olmadığına dair beyan dilekçesi.

9) Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava tecrübesi bulunduğuna ilişkin karar örnekleri vs. diğer belgeler.

D- Sözlü Sınava Çağrı :

Sınava müracaat eden adaylardan aranılan şartları taşıdığı tespit edilerek sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, 10-14/06/2013 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup; adaylara bu hususta ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Yapılacak duyuruda adayların hangi tarihte sözlü sınava katılacağı hususu da yer alacaktır. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılamayan adaylara ayrıca sınav hakkı tanınmayacaktır. Avukatlık ortaklığı olarak yapılan müracaatlarda bütün ortakların birlikte sınava katılmaları esastır.

E- Değerlendirme :

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sınavda başarılı olanların listesi, sınav bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde www.sgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat ve duyuru yapılmayacak olup, başarılı adayların sözleşme imzalamaya çağrı usulü aynı ilanda duyurulacaktır.

F- Diğer Hususlar :

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin (Sınavı kazanmış olsalar bile) sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme imzalanmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek olup, bu kişiler Kurumdan hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMI YAPILACAK İLLER VE SAYILARI
Sıra No İl Adı Alınacak Sözleşmeli Avukat Sayısı
1 AĞRI 3
2 ANKARA 10
3 AYDIN 1
4 BİLECİK 2
5 BİNGÖL 2
6 BURDUR 1
7 BURSA 3
8 ÇANAKKALE 2
9 DİYARBAKIR 2
10 EDİRNE 1
11 ELAZIĞ 2
12 ERZİNCAN 2
13 ESKİŞEHİR 2
14 GİRESUN 1
15 İSTANBUL 10
16 İZMİR 3
17 KARS 1
18 KAYSERİ 1
19 KIRKLARELİ 2
20 KIRŞEHİR 1
21 KOCAELİ 1
22 KONYA 5
23 MALATYA 1
24 MANİSA 2
25 K.MARAŞ 2
26 MUŞ 2
27 NEVŞEHİR 2
28 NİĞDE 1
29 ORDU 2
30 OSMANİYE 1
31 RİZE 4
32 SAKARYA 1
33 SAMSUN 2
34 SİVAS 3
35 TEKİRDAĞ 1
36 TRABZON 3
37 ŞANLIURFA 3
38 UŞAK 1
39 YOZGAT 2
40 AKSARAY 1
41 BAYBURT 1
42 BATMAN 1
43 ŞIRNAK 2
44 IĞDIR 1
45 YALOVA 2
46 KARABÜK 1
TOPLAM 100

EK-3

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKÂLET AKDİ YOLUYLA SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK SINAVI

MÜRACAAT KONTROL TUTANAĞI

Avukatın :

Adı ve Soyadı :

Müracaat Tarihi :

– Dilekçe :

– Ruhsatname Örneği :

– Varsa Ortaklık Belgesi :

– Vergi Levhası Örneği :

– Ceza ve Kıdeme İlişkin Baro Belgesi :

– İkametgâh Beyanı :

– Fotoğraf (2 adet) :

– Taahhütname :

– Varsa Sosyal Güvenlik : alanında dava tecrübesine ilişkin sunulan belgeler

Eksiksiz olarak alınan belgeler incelenmiş olup, adı geçen Avukatın müracaat için gerekli şartları taşıdığı tespit edilmiştir.

Yetkili Avukat İl Müdürü

Adı Soyadı Adı Soyadı

.…./…/2013 …../…/2013

İmza İmza

EK-1

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………

İl Müdürlüğünüz bünyesinde sözleşmeli avukat olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak olan sözlü sınava katılmak istiyorum. Başvuruya ilişkin istenilen belgeler dilekçem ekinde sunulmuş olup, ikametgâh beyanım aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. ..…/..…/2013

Adı Soyadı

İmza

TC. Kimlik No :

Resmi İkametgahı :

İş Yeri Adresi :

E-Posta :

Cep Tel :

İş Tel :

EKLER :

1-Taahhütname,

2-

EK-2

TAAHHÜTNAME

Kurumunuz ile sözleşmeli avukat olarak istihdam edilmek üzere sözleşme imzalamam halinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kendim, avukat olan eşim ve usul/füruumun Kurum aleyhine vekil sıfatıyla takip edilen davalardan en geç 5 (beş) iş günü içerisinde çekileceğimizi ve sözleşme süresince de bu yönde vekil sıfatıyla dava almamayı taahhüt ederim. Ayrıca, görev yaptığım ilde eşim ve birinci derece yakınlarımdan Kurumunuzda kadrolu avukat olarak görev yapan herhangi bir kimse bulunmadığını beyan ederim. ..…/..…/2013

Adı Soyadı

İmza

Gelen Aramalar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...

Güncel Haberler

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 10 Ağustos 2011 Yayınlanma Tarihi...