Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Konya ilimizde yeni personel eleman ve memur alımları devam ediyor. Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan iş ilanları kapsamında Meram Tıp Fakültesinde istihdam edecek 1 psikolog, 2 fizyoterapist, 27 hemşire ve 2 diyetisyen olmak üzere toplamda 32 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu alımları KPSS (B) grubu puan sıralamasıesas alınmak suretiyle gerçekleşecek. Duyuru işle ilgili diğer detaylar ise şöyle;

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sezleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

GEREKLİ BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- 2010 yılı KPSSP3 ve KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

4- 2 adet fotoğraf

5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile

6- Çalışma belgesi Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Fizyoterapist 2 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak.

Psikolog 1 Fakülte veya Yüksekokulların Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak. VVISC-R ve Denver eğitimi almış olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Yataklı tedavi kurumların Psikiyatri kliniğinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Diyetisyen 2 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların “Diyetisyenlik” Bölümü mezunu olmak veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

Hemşire 15 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Dahili branşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.

Hemşire 10 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Cerrahi branşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.

Hemşire 2 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Çocuk Hastalıkları Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve ÇILYAD (Çocuklarda İleri Yaşam Desteği) sertifikasına sahip olmak.

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top