Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye göre çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 1 (Biı) sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER

Diğer Sağlık Personeli (Uzman Odyolog) 1 Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olmak, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri l(bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4- brkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 6- Baş\uracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler . hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 01.01.1976 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu sınavına girmiş olmak

5- Yataklı Tedavi Kurumlarında en az 2 (iki) yıl Uzman Odyolog olarak çalışmış olmak. ( Belgelemek kaydıyla)

6- Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Yenidoğan İşitme Taraması eğitimini almış olmak. ( Belgelemek kaydıyla)

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf

4- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

5- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı gösterir belge.

6- Aranan niteliklerde ve özel şartlarda istenilen belgeler

7- SOK Hizmet Cetveli

8- Başvuru formu (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek) Adayların Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz www.selcuklutin.com.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamfayarak Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi tnsan Kaynaklan Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top