Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı


 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞO’NDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hasta nesi ‘nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye göre çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 1 (Bir) sözleşmeli personel alınacaktır. NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri l(bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi mezun olmak

I. GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 01.01.1976 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Başvuru sayısının birden fazla olması halinde kazanan komisyon ve adayların huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz www.selcuklutip.com.tr web adresinden duyurulacak olup, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların ise 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımak.

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf

4- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

5- Aranan niteliklerde ve özel şartlarda istenilen belgeler

6- Başvuru formu (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek ) Adayların Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz www.selcuklutip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top