Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI’NAÖZELBİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sınavla; Proje Mühendisi veya Kalite Uzmanı veya Bilgi Yönetimi Uzmanı ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere A grubu 5 (beş) kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

B) Özel Şartlar:

1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğrenim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak,

2. 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) 75 (yetmişbeş) puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,

3. Alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4. Daha önce Müsteşarlık tarafından açılan sınavların sözlü aşamasına en fazla bir kez katılmış olmak.

2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

– Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.ssm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış “İş Başvuru Formu”,

– Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesi ile birlikte),

– KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

– Yabancı dil seviyesini gösterir belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

– İş tecrübesine ilişkin olarak çalıştığı işyerinden alınacak belgenin (işe başlama ve ayrılma tarihi ile işin niteliği ile ilgili bilgileri içerecek şekilde) aslı,

– Özgeçmiş,

– Bir adet vesikalık fotoğraf.

Yukarıda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde, fotokopisi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca tasdik edilir.

b) Başvurular, 2 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvuru için istenen belgelerin en geç 2 Nisan 2012 günü saat 18:00’e kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat – Ankara adresine şahsen veya bir başkası tarafından elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır. Ayrıca, sınavı kazananlardan, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmesi yapılmaz. Sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilir.

ç) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

d) Sınav mülakat şeklinde yapılır. Mülakat tarihi, çağırılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde 3 Nisan 2012 tarihinde ilan edilecektir. Sınav 9 Nisan 2012 tarihinde başlayacaktır. Sınavda başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

e) Adayların başarı puanı, KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir. Başarı puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday işe alınacaktır. Müsteşarlık gerek görmesi halinde yedek liste açıklayabilir.

f) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

3. DEĞERLENDİRME VE ATANMA

a) Kazanan adaylar Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde duyurulacaktır.

b) Kazanan adaylar Maliye Bakanlığı’nın vize iznini müteakip işe başlayacaklardır.

c) İşe alınacak adaylar, sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde atama için gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle, Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip, Müsteşarlık Makamınca sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasını takiben ilk iş günü içinde, aday göreve başlamak zorundadır. Adayların daha önce çalışmakta oldukları işyerlerine karşı çalışma yükümlülükleri olması halinde, adaylara 6 (altı) haftayı geçmemek şartıyla çalıştıkları işyerlerinden ilişik kesmeleri için süre tanınır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybederler.

ç) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından sağlanabilir.

 

________________________________________________________

1 Reply to “Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alımı”

  1. fatih körömeroğulları dedi ki:

    merahaba ben fatih ben iş başvurusunda bulunmak istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top