Sağlık Bakanlığı, kurumlar arası nakil yoluyla memur alacak

Sağlık Bakanlığı, diğer kurumlarda hali hazırda çalışmış olan akademik personel ve memurlar arasından nakil yoluyla; sağlık personeli, avukat, mühendis, memur, VHKİ, şoför, teknisyen, hizmetli, imam-hatip, gassal alacak. Toplam 414 kadronun yer aldığı bu nakillere 9 Eylül’e kadar başvurulmalı…

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi çerçevesinde 2011 yılı Eylül Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurası için;

30 Ebe,
115 Hemşire,
5 Laborant,
46 Sağlık Teknisyeni (8 Anestezi, 8 Diyaliz, 10 Laboratuvar, 10 Röntgen, 10 Branşsız)
85 Sağlık Memuru (8 Anestezi, 8 Çevre Sağlığı, 8 Diş , 10 İlk ve Acil Yardım, 10 Laboratuvar, 10 Odyometri, 10 Röntgen, 10 Tıbbi Sekreter, 11 Toplum Sağlığı),
125 Sağlık Teknikeri (10 Branşsız, 8 Anestezi, 8 Diş, 8 Diş Klinik Yardımcısı, 8 Diyaliz, 8 Fizik Tedavi, 15 İlk ve Acil Yardım, 10 Laboratuvar, 10 Odyometri, 5 Patolojik Anotomi,5 Radyoterapi, 10 Röntgen, 10 Tıbbi Sekreter, 10 Ortopedi, ),
10 Biyolog,
10 Çocuk Gelişimci,
10 Sosyal Çalışmacı,
16 Fizyoterapist,
20 Eczacı,
10 Diyetisyen,
6 Avukat,
4 Sosyolog,
10 Psikolog,
8 Odyolog,
8 Sağlık Fizikçisi
3 Mühendis (1 Elektrik/Elektronik,1 İnşaat,1 Makina),
35 Memur,
55 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
25 Şoför,
7 Teknisyen,
10 İmam-Hatip,
10 Gassal ve
10 Hizmetli kadrosunun ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

GENEL BİLGİLER

1. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://personel.saglik.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Bakanlığımızda münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

3. Kuraya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile “Yardımcı Doçent”, “Doçent” veya “Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

4. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvanı ve branşta, 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

5. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

6. Avukat, Sosyolog ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına, halen aynı kadroda görev yapanlar,

Memur kadrosuna; halen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki kadrolardan birinde (Şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar,

Şoför kadrosuna; halen Şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu ve 5 (beş) yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar,

İmam-Hatip kadrosuna; halen İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları,

Gassal kadrosuna; halen Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar,

Hizmetli kadrosuna; halen Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olanlar,

müracaat edebileceklerdir.

7. 2010 yılı Eylül ve 2011 yılı Şubat Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel 2011 yılı Eylül Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

8. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar, Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaatta bulunamayacaktır.

Bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır.

9. Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

10. Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi ve Odyolog kadrolarına atanacaklar kurada il itibarıyle yerleştirilecek olup, yerleşenlerin atamaları Standart ve Personel Dağılım Cetveli (PDC) dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından atanacakları sağlık birimleri belirlenerek yapılacaktır.

11. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, son 3 (üç) ay içerisinde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış “Ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresini içeren “Sağlık Kurulu Raporu”nu yerleştirme işleminden en geç 15 (onbeş) gün. sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlüklerine muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir

12. Yukarıdaki usule göre, Bakanlığımıza naklen atanacaklardan Şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, Şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri (eş ve sağlık durumu) hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26’ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

13. Bakanlığımıza Şoför unvanında atanacaklar 2 (iki) yıl boyunca Ambulans Şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

14. Müracaatta bulunmak isteyenler, öncelikle Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sisteminde (PBS) şahsi bilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgiler üzerinden yapacaklardır.

15. Başvurular, 26/08/2011 – 09/09/2011 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

16. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

17. Müracaat edenler, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvuruları kesinleştikten sonra başvuru formunun çıktısını kendileri imzalayacak, halen görev yaptıkları kurum amirine tasdik ettirerek (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilecek) çıktının bir nüshasına, noter onaylı diploma örneği veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi ile halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm

hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesini (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih v.b. bilgileri içeren) ekleyerek en geç 14/09/2011 Çarşamba günü mesai bitiminde “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:3 06464 – Sıhhıye/ ANKARA” adresinde bulunacak şekilde APS veya kargo ile göndereceklerdir. Adi posta veya elden gönderim usulü kullanılmayacaktır.

Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

Ayrıca belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, kurum amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

14/09/2011 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine başvuru formları ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

18. Müracaatlar, Kura komisyonu tarafından 14/09/2011 – 27/09/2011 tarihleri arasında incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

19. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri 29/09/2011 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.

11 Replies to “Sağlık Bakanlığı, kurumlar arası nakil yoluyla memur alacak”

 1. Abdüsselam BÜYÜKTAŞ dedi ki:

  SAGLIK BAKANLIĞI MÜRACAATLARI İNTERNET SİTESİNDEN HANGİ AYLARDA YAPILIYOR YARDIMCI OLURASNIZ SEVİNİRİM SELAMLAR

 2. osman bulut dedi ki:

  merhabalar ben istanbul il sağ.müd.bünyesinde bahcelievler ilce sağlık müd. de görev yabmakdayım kadrom hizmetli bersonel olarak kızılay dan kecdik ancak kızılay bünyesindeyken ambulans şoförlüğü yapmakdaydım yine bakanlığınız uygun görmesi halinde şoförlük yapmak isdiyorum (e)sınıfı ehliyete sahibim (src)kızılayın eğidimden sonra vermişolduğu ambulans kullanma kimliği de var bu konu hakkında bilgilendirilmek isdiyorum teşekkürler

 3. Erdal Kaya dedi ki:

  12yilik devlet memurluğum var saglik bakanlığına gecmek istiyorum şartlarını öğrene bilirmiyim atamalar ne zaman açılıyor beni bilgilendirirmisiniz saygılarımla .

 4. Fatma Demiral dedi ki:

  23 yıl zabıt katipliği yaptım yüksek okul mezunuyum 2008 de emekli oldum ama emeklilik bana göre değilmiş tekrar memur yada sözleşmeli memur olaraktekrar çalışmak istiyorum,şemdiden teşekkürler,

 5. ali kurt dedi ki:

  saygılarımla; ben 10 yıldır belediyede sürekli işçi şöför kadrosunda çalışmaktayım. daha önce görevlendirmeyle ambulans söförlüğü yaptım geçici olarak.bakanlığınıza ambulans söförü olarak geçiş yapabilir miyim nasıl bır yol izlemeliyim cevaplarsanız sevinirim.

 6. hüseyin demirkol dedi ki:

  selam taksi şoförlüğü yaptım sosyal güvencesi olmadı için sizlere müracat ettim ilgilire rica ederim evli 1 çoçuk babasıyım ist ikahmet etmekteyim yaş 30
  saygılar

 7. eyuphan dedi ki:

  3269 sözleşmeli uzman çavuşum Sağlık Bakanlığı’na geçmek istiyorum bu mümkünmü

 8. suat ENGİN dedi ki:

  06.09.1976 istanbul/bakırköy doğumluyum memleketim KIRKLARELİ 1994 te almış olduğum B sınıfı sürücü belgem var.şuan bir güvenlik şirketinde çalışmaktayım ancak aynı firmada 7 yıl çalışmama rağmen haklarımı alamamaktayım zora koşup istifaya zorlanmaktayım. sebat edip çalışacağım bir iş arıyorum TC SAĞLIK BAKANLIĞI bünyesinde bana uygun bir işte beni değerlendirirseniz sevinirim.NOT:BAHÇELİEVLER/MEDİCANADA hastanesinde bir süreliğine güvenlik olarak çalışmışımdır personele beni sorabilirsiniz. SAYGILARIMLA…

 9. mgemici dedi ki:

  imam hatipliysen kesin olur şimdi olmazsa ne zaman olacak

  durmak yok yola devam

 10. ismail UZUN dedi ki:

  399’tabi sözleşmeli memurum. Sağlık Bakanlığı’na geçmek istiyorum. Mümkün mü acaba?

 11. berat atik dedi ki:

  25.04.1980 ordu doğumluyum.1996 yılından buyana istanbul kağıthanede ikamet ediyorum.E.sınıfı ehliyetim var.8.yıldır istanbulda şöförlük yapıyorum.ordu imam hatip lisesi mezunuyum.onun öncesi.ordu müftülüğü .kur;an kursunda hafızlığı bitirdim.9.yıldır evliyim.kısacası hayatımın kalan kısmını devlet güvencesi altında çalışarak geçirmek istiyorum.yardım ve desteklerinizi bekliyorum saygılar…0538 685 21 54tel numaram

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top