Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Yolu ile Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Alımı

                                 Sağlık Bakanlığından:

2011 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN (EMEKLİOLAN TABİP VE

UZMAN TABİPLER DAHİL) AÇIKTAN ATAMA KURASI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1’inci maddesi(4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum veKuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas veUsullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer KamuKurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi veEczacı kadrolarına 30/11/2011 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A – GENEL ESASLAR

1 – Bu kuraya;

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Uzman Tabip,Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılar,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabiDevlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapanlardankuranın çekildiği tarih itibariyle (30/11/2011) DevletHizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olanlar,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi 30.01.2010tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılıKanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzmantabipler,

başvurabileceklerdir.

2 – Bu kuraya;

a) 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak SağlıkBakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

başvuramayacaklardır.

Bu durumda olup; başvuranların başvuruları geçersizsayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bilekuraları ve atamaları iptal edilecektir.

3) Kuraya başvuranlardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaherhangi bir statüde sözleşmeli olarak görev yapanların en geç kuranınçekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesilmesigerekmektedir.

4 – Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartlarıtaşımaları gerekmektedir.

5 – Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmişsayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’ncimaddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS’ den son başvuru tarihi (18/11/2011) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 aykalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6 – Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adaylarınatamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alanadresleri esas alınacaktır.

7 – Devlet memuru olarak atanabilmek için arananşartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvurularıiptal edilecek olup; sehven kura ile yerleştirilmeleri veya atanmaları halindeatamaları iptal edilecektir.

8 – Kurada yerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1(Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

9 – Sağlık Bakanlığı kadroları dışında bir kadroyayerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

B)KURA TAKVİMİ

1 – Kura başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS)üzerinden yapılacak olup, 04/11/2011 Cuma günübaşlayıp, 18/11/2011 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.

2 – Kuraya başvuran adaylar PBS’denbaşvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasızolan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 23/11/2011 Çarşamba günü saat 18.00’de Sağlık BakanlığıGenel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde kargo ile göndermelerigerekmektedir. Gönderilen başvuru formlarının vaktinde ulaşmaması halindesorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3 – İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 30/11/2011 Çarşamba günü noter tarafından bilgisayarortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saatihttp://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olupkura sonuçları ise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilanedilecektir.

C) İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenadayların dilekçeleriyle birlikte;

a) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum içinalınması gerekmektedir),

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi(Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamaları yapılmayacaktır),

c) Sağlık Raporu (görevini devamlı yapmasına engelolabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),

d) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabiDevlet Memuru olarak çalışanlar dışında diğer statülerde görev yapmakta ikenBakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin en geç kuranın çekildiği günü takip edenilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi,

f) Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum vekuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en sonçalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini,

g)Mal bildirim formunu,

En geç 15/12/2011 Perşembegünü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacakşekilde elden, posta ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilen belgelerin vaktinde ulaşmaması veya eksikolması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

Bu ilan Resmi Gazete’den alınmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top