Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı Alımı


Polis Akademisi Başkanlığı öğretim elemanı alımı yapacaktır. Alımla ilgili ilanın detayları aşağıda yer almaktadır. Polis Akademisi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlarımız ilanı inceleyerek ilgili yerlere başvurularını yapabilirler.

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan
Konu : Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ve Polis Meslek Yüksek Okullarına, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Araştırma Görevlisi alımı.

Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ve Polis Meslek Yüksek Okullarına, Anayasanın 132, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 25/b maddesi ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31, 32 ve 33. maddeleri ve Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 09.06.2010 tarih ve 2010/02 kararında belirlenen“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” ile 26.08.2011 tarih 2011/03 sayı ve 06.09.2011 tarih 2011/04 sayılı kararları çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda, naklen veya açıktan atama yolu ile Öğretim Görevlisi unvanında 1, 2 ve 3’lük kadrolarda (1) er, 5 ve 7’lik kadrolarda (8)’er, 6’lık kadroda (7) olmak üzere (26); Okutman unvanında 1, 2, 3 ve 4’lük kadrolarda (1)’er, 5’lik kadroda (5), 6’lık kadroda (3) ve 7’lik kadroda (7) olmak üzere (19); Araştırma görevlisi unvanında 4’lük kadroda (1), 5 ve 7’lik kadroda (2)’şer olmak üzere (5); toplam elli (50) öğretim elemanı alınacaktır.

müracaat şekli, yeri ve zamanı:
Müracaatlar, görev alınmak istenen yükseköğretim biriminin adı belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir kadroya müracaat edebileceklerdir.
Başvurular; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten sonra, (12.09.2011 – 23.09.2011 tarihleri arasında), mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak, eksik belge ile yapılan müracaatlar veya belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas olarak alınacaktır.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
2) Kendisi ve eşi hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile öğretim elemanı olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
5-a) Okutman ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edeceklerde açıktan atanacaklarda son müracaat tarihi itibari ile 37 yaşını bitirmemiş (22.09.1974 ve sonrası bir tarihte doğmuş); başarılı olunması halinde, başka bir kamu kurumundan naklen atanacaklarda ise son müracaat tarihi itibariyle 50 yaşını bitirmemiş (22.09.1961 ve sonrası bir tarihte doğmuş) olmak. Beden Eğitimi okutmanlığı adayları için her durumda 37 yaşını bitirmemiş olmak.
5-b) Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edeceklerde son müracaat tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış (22.09.1977 ve sonrası bir tarihte doğmuş) olmak.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
Adaylarda aranacak özel şartlar, yapılacak ön değerlendirme, giriş sınavı ve sınav sonrası değerlendirmeye ilişkin işlemler Polis Akademisi Başkanlığı 2010/02 sayılı Akademi Yönetim Kurulu Kararı ile belinlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” çerçevesinde yürütülecektir. Alınması planlanan öğretim elemanlarının alanları, bu alanlara ilişkin istenilen özel şartlar, unvanları ve sayılarını gösterir tablo ve diğer ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri”
“Alınması Planlanan Öğretim Elemanlarının Alanları, Ünvanları Ve Sayılarını Gösterir Tablo”

İstenilen Belgeler:
Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir;
— Başvurdukları alanı belirtir dilekçe,
— İki adet fotoğraf,
— Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
— Nüfus cüzdan fotokopisi,
— Özgeçmiş,
— Güvenlik Bilimleri Fakültesi kadrosunda Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adayları için, (Okutman adayları için var ise) son beş yıl içerisinde alınmış KPDS veya ÜDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
— ALES sonucunu gösterir belge,
— Lisans belgesi ile var ise yüksek lisans belgesinin tasdikli* bir örneği,
* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora vb. belgeleri ile nüfus cüzdanı, KPDS-ÜDS-ALES vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.

Değerlendirme Ve Sonuçların Duyurulması:
Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait dosyalar, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde yapılacak ön değerlendirmeden sonra, mülakat ve yazılı sınavına çağırılacakların isimleri ve sınava ilişkin hususlar, 30 Eylül 2011 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı resmi web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.

Başarılı Olan Adaylar İçin Yapılacak İşlemler:
Adaylar, ilgili Giriş Sınavı Jürilerince yapılacak mülakat ve yazılı sınavı sonucunda, asıl olarak başarılı görülen ve yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçların ilan edileceği 17 Ekim 2011 tarihten itibaren 21 Ekim 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar, Polis Akademisi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için istenilecek gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumdaki adayın yedeği ile irtibata geçilerek gerekli işlemlere başlanılacaktır.

Daha önceki tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı veya Polis Meslek Yüksek Okullarına öğretim elemanı olmak için yapılan bütün müracaatlar geçersiz olup, ilgililerin bu ilan çerçevesinde yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top