Mali Suçlar Araştırma Kurulu Uzman Yardımcısı Alımı 2011


Mali Suçları Araştırma Kurulu, KPSS72 puan türünden 80 ve üzeri alanlar arasından 15 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 4 Eylül ila 23 Eylül arası alınacak

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı.

Görev Yeri: Malı Suçlan Araştırma Kurulu. .

Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı, 15 adet.

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP72 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar.

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 300 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır . Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

Giriş sınavının yazılı bölümü 08-09 Ekim 2011 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (www.masak.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Sözlü sınav tarihi ve yeri, anılan internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP72 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

Yazılı Sınavın yapılacağı tarihte (08/10/2011) 35 yaşını doldurmamış olmak,

Yükseköğrenim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak, Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak, Daha önce Malı Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak,

Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

IV- SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

Başvurular, 04 Eylül 2011 tarihinde başlayıp 23 Eylül 2011 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, “Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu ile yapılacaktır.

Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya postayla Başkanlığa iletilebilir.

Elektronik ortamda başvuru:

Adaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulu internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. . Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce Başkanlığa veya sınav yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

Şahsen veya posta yoluyla başvuru:

Başvuru Formu, www.masak.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından temin edilebilir.

Başvuru Formları usulünce doldurulduktan sonra “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, N Blok, Dikmen Cad., 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.

Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 23 Eylül 2011 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV KONULARI

a) İktisat Grubu . Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslar arası İktisat .

İşletme İktisadı .

Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

b) Maliye Grubu .

Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe ve Borçlanma)

Maliye Politikası

c) Hukuk Grubu

Hukukun Temel İlkeleri

İdare Hukuku (Genel Hükümler-ldari Yargı)

Medeni Hukuk (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç)

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Ticaret Hukuku (Ticari Işletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

d) Muhasebe Grubu

Genel Muhasebe

e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) Başkanlık, sınav konularında değişiklik yapmaya yetkilidir.

VI- DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi .

Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, 100 üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 60 puan olması gerekir.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi .

Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir.

Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder

. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir.

c) Giriş sınav notu

Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır.

Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı www.masak.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir.

Sınav sonucuna, gerekçeleri belirtilmek suretiyle ve yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi adayın üzerinde bulundurulacaktır.

Sınavla ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 0312 415 38 03-415 38 10 numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

ADRES BİLGİLERİ: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı N Blok, 06100 Dikmen/ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top