Karaman Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

T.C.

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Karaman Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye İtfaiye yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartları taşımak koşuluyla, Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan, derece, sayısı, KPSS puanı, eğitim durumu ve bölümü belirtilen niteliklerde 50 adet İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

İTFAİYE ERİ BAŞVURU ŞARTLARI:

1 – Türk vatandaşı olmak,

2-             İtfaiye eri alımı sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

3-             Fakülte, yüksek okul, lise ve dengi okul mezunu olmak»

4-             Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-             Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6-             Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

7-             Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıktan bulunmamak.

8-      Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

9-             Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m. kadınlarda en az. 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+/-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.

10-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş, KPSSUerden lisans mezunu adaylar için (KPSSP3) 60 puan, önlisans mezunu adaylar için (KPSSP93) 60 puan ve ortaöğretim mezunu adaylar için (KPSSP94) 70 ve üzeri puan almış olmak

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, Karaman Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. (Faks, posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Başvuru süresi 16/08/2011 Sah Günü, saat: 08.00′de başlayıp, saat: 17.00′de sona erecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1 – Aday tarafından doldurulacak olan İş Başvuru Formu (Boş İş Başvuru Formu örneği Karaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek veya ww w .k aram an. be I – tr adresinden indirilecektir.)

2-             KPSS Sonuç Belgesi örneği fotokopisi,

3-             Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (T.C Kimlik nolu)

4-      Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi-,

5-             2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6-             İş Başvuru Formundaki boy kilo tespiti her hangi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış olacaktır.(İş talep formundaki boy kilo tespit onayı olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

İtfaiye Erliğine başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadroların her kategori (öğrenim durumu ve bölümü) için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadrolann 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağnlacaklarm listesi Başkanlığımız wvyw.karaman.bel.trinternet sitesinden yayınlanacaktır. Sınava çağnlan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. T.C Kimlik Kartlarını ibraz etmek üzere Sınava Giriş Belgeleri mesai saatleri içinde Karaman Belediyesi İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Sınava katılmayacak adavlara herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.

 

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav Karaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binasrnda 06/09/2011 Sah günü saat: 09.00′da sözlü sınav olarak başlayacak, sınava çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde, takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınav bittikten sonra dayanıklıbk testi. Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Dayanıklılık testi için adaylar yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

Adaylar Sınava Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanmak üzere Nüfus Cüzdanını (T.C. Kimlik Nolu) yanında bulundurulacak ve sözlü smava girerken Sınava Giriş Belgesini Sınav Komisyonuna teslim edeceklerdir.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT):

1-  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-           Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3-           657 sayılı Devlet Memurları Kanunui

4-           Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

5-           Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin lö.maddesinin S.bendi gereği dayanıklılık testi,

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınav, Sınav Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılır- Adayların bu smava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre yapılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alman nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihi takiben ikinci işgünü içerisinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ilewww.karaman.bel.tr internet adresinden ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavda başarılı olan adayların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunlann belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar asil, yarısı kadar yedek üye belirlenecektir. Sınavı Kazanan adaylardan süresi içinde, atanması için gerekli belge ve işlemleri tamamlamayanların, eksik ve yanlış beyanda bulunarak görevine başlayamayanların yerine yedek adaylar arasından basan sırasına göre atama yapılacakür.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, basan puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı yada taleplerde aranan kriterlerin mevcut olmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlann atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

llanen duyurulur.

 

2 Replies to “Karaman Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011”

 1. ABDURAHMAN KAYA dedi ki:

  24 nisan 2008/31 Aralık 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabii Uzman Erbaş olarak 3 Yıl 8 ay10 Gün görev yaparak,31 Aralık 2011 tarihinde kendi isteğimle sözleşmemi fesih ederek görevimden ayrıldım.
  Devlet Personel Başkanlığının 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin ilgili maddesinde; ”657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
  Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinde de; ”3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi Uzman Erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan,kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin,atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.” denilmektedir.
  Bu çerçevede,ilgili kanun maddelerinin sağlamış olduğu imkanlara istinaden, kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum.
  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim.
  ADRES :söğüt beldesi doğanşehir/MALATYA
  TEL :0507 754 19 44

 2. BAHRİ KARCI dedi ki:

  09 Aralık 2002/31 Aralık 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabii Uzman Erbaş olarak 9 Yıl 22 Gün görev yaparak,31 Aralık 2011 tarihinde kendi isteğimle sözleşmemi fesih ederek görevimden ayrıldım.
  Devlet Personel Başkanlığının 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin ilgili maddesinde; ”657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
  Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinde de; ”3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi Uzman Erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan,kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin,atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.” denilmektedir.
  Bu çerçevede,ilgili kanun maddelerinin sağlamış olduğu imkanlara istinaden, kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum.
  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim.
  ADRES: İstasyon Mahallesi Erdal Sokak No:28/9 Sincan / ANKARA
  TEL.NO.: (0312)2680955 GSM:(0533)7730266

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top