İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2012

İZMİR KALKINMA AJANSI

Personel Giriş Sınavı İlanı

Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir ajans olmak vizyonuna sahip İzmir Kalkınma Ajansı’nda İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek çalışmalarda bulunacak yeniliklere ve gelişime açık, analitik düşünebilen, dinamik, ekip çalışmasına yatkın, seyahat engeli olmayan, 12 uzman personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ :16 Nisan- 09 Mayıs 2012 (saat 08:00-18:00

SINAV YERİ : İzmir Kalkınma Ajansı (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük/İZMİR

SINAV TARİHLERİ : Sınav 30 Mayıs 2012 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 21 Mayıs 2012 günü www.izka.org.tr adresinden ilan edilecektir.

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir),

d) Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları:

a) İktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak* (son iki yılda alınmış TOEFL ya da IELTS),

*Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

c) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10–11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 85 puan almış olmak:

Personel İlanı

MEZUN OLUNAN ALAN*KPSS PUAN TÜRÜALINACAK UZMAN SAYISI
MALİYEKPSS 242
İŞLETMEKPSS 19 veya 231
İKTİSATKPSS 181
ULUSLARARASI İLİŞKİLERKPSS 361
SOSYOLOJİKPSS 4,5,6,7 veya 81
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİKPSS 14 veya 461
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİKPSS 4,5,6,7 veya 81
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİKPSS 4,5,6,7 veya 82
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAKPSS 4,5,6,7 veya 81
İSTATİSTİKKPSS 25, 34, 75 veya 1021

* İlgili bölüm mezunlarından başarılı bulunan herhangi bir aday olmaması halinde söz konusu bölüm mezunları için ayrılan kontenjan diğer bölümlere aktarılacaktır.

Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde;

a) Planlama, programlama, b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, ç) İzleme ve değerlendirme, d) Tanıtım, danışmanlık, e) Şehircilik ve çevre, f) Araştırma-geliştirme, g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ) Finansman, h) İnsan kaynakları yönetimi, ı) Uluslar arası ticaret

konularında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve bu çalışmalarını ispatlamış olanlarda KPSS’ye girmiş olma şartı aranmaz.

3. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar:

Alınması planlanan uzman personelde sınava giriş ön şartlarına ek olarak aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1. Aşağıda sayılan alanların herhangi birinde, tercihen birkaç tanesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek:

· Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma

· Stratejik planlama, katılımcı planlama teknikleri ve toplantı yönetimi

· Proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi

· Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

· Kümelenme, ARGE ve yenilik, girişimcilik

· Sosyal politikalar

· Mekânsal planlama ölçekleri, uygulamaları ve yapılaşma süreçleri

· İş hukuku, organize sanayi bölgeleri, uluslararası iş ilişkileri

· Reklam, pazarlama iletişimi ve pazarlama ürün yönetimi

· Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında özellikle AB, UNDP, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlarınki başta olmak üzere, kalkınmanın çeşitli başlıklarında ulusal/uluslararası hibe olanaklarıyla ilgili olarak proje yazma/geliştirme; proje ve program yürütme/yönetme

· İş süreçleri tasarımı ve Kalite Yönetim Sistemleri

 

· Bilanço ve mali tablolar analizi

2. Aşağıda sayılan niteliklere sahip olmak tercih sebebi olacaktır:

· Project Management Institute metodolojisine hakim, tercihen PMP sertifikası sahibi olmak

· İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek (tercihen Çince, Arapça ve/veya Almanca)

· Devlet muhasebesi konusunda iş deneyimine sahip olmak

· (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

4. Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu, ( sayfa sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz )

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) KPSS puanıyla başvuracak uzman personel adayları için 10–11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ç) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için “Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları” başlığı altında sayılan alanlarda iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

d) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin (TOEFL ya da IELTS) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e) 4.5×6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti,

h) Uzman personel adayları için geçerli olan özel şartların taşındığını gösterir belgeler,

ı) Tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil bilgisi vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

Aranan niteliklere sahip adaylar arasından belge üstünde yapılan inceleme ve mülakat sonucunda en çok niteliğe sahip olanlar tercih edilecektir.

5. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç, 16 Nisan-9 Mayıs 2012 tarihleri (saat 08:00-18:00) arasında İzmir Kalkınma Ajansı’na (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük/İZMİR) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. Sınav Şekli:

Yarışma sınavı sözlü sınav olarak yapılacaktır.

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılacaklar 21 Mayıs 2012 tarihinden itibaren www.izka.org.tr internet sayfasında ilan edilir. Yapılacak değerlendirme sonucunda her pozisyon için alınması planlanan personel sayısının en fazla beş katına kadar aday yarışma sınavına davet edilecektir.

Yarışma sınavı daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

7. Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi:

Yarışma sınavı, İzmir Kalkınma Ajansı’nda (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük/İzmir) yapılacak ve 30 Mayıs 2012 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 21 Mayıs 2012 günü www.izka.org.tr adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

8. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde www.izka.org.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU

İş
talep formu için tıklayınız.

 

___________________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top