İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı 100 kişilik itfaiye personeli alım ilanına çıktı.

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Detaylar için tıklayın

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen İtfaiye Eri kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
• Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
• 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.izmir.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• 24.05.2021 tarihinden 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, Başvuru Formu ve
yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak
üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet
Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat
ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
• Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
  İLANI:

  •T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
  kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
  •Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır,
  •Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
  değerlendirilmesini müteakip 04.06.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası www.izmir.bel.tr
  adresinde ilan edilecektir.
  •Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
  kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu
  belge sınava girişte ibraz edilecektir.
  •Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  •Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
  bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
  adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
  sorumluluğundadır.
 2. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  Sözlü ve uygulamalı sınav 14.06.2021–09.07.2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir
  Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50
  Şirinkapı Buca İZMİR adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da
  başlayacaktır.
  Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
  edilecektir.
  Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
  mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere
  iki bölüm halinde yapılacaktır.
  Sözlü sınav;
  a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
  konularını kapsar.
  Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
  kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
 3. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
  üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
  puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
  alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
  geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
  Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav
  puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemizin
  internet adresinde (https://www.izmir.bel.tr) ilan edilir.
  Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
  öncelik tanınır.
  En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl
  aday olarak belirlenir. Asıl aday listesi Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede
  yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu
  sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuz internet adresinde
  (https://www.izmir.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Mimar Sinan, Şair
  Eşref Blv. Kültürpark Hol-2 Konak İzmir adresinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye
  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Memur Personel Şube Müdürlüğüne
  itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine
  yazılı olarak bilgi verilecektir.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
  puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
  kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.
 4. DİĞER HUSUSLAR
  Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için
  Kurumumuz internet adresi olan (https://www.izmir.bel.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
  gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
  hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunulacaktır.
  İlan Olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top