İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak

İstanbul   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıHizmet SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1Zabıta MemuruGİH1020Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya
dengi okul) mezun olmak.
KadınP94En az 60
puan
2Zabıta MemuruGİH10135Herhangi bir Ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.
ErkekP94En az 60
puan
3Zabıta MemuruGİH1010Herhangi bir Önlisans
programından mezun olmak.
KadınP93En az 60
puan
4Zabıta MemuruGİH1010Herhangi bir Önlisans programından mezun
olmak.
ErkekP93En az 60
puan
5Zabıta MemuruGİH1023Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
ErkekP93En az 60
puan
6Zabıta MemuruGİH1030Herhangi bir Lisans programından mezun
olmak.
KadınP3En az 60
puan
7Zabıta MemuruGİH1050Herhangi bir Lisans
programından mezun olmak.
ErkekP3En az 60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim  şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  (Boy  ve  kilo  tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın  yapıldığı  tarihte  30  yaşını  doldurmamış  olmaları.  (7/7/1991  ve  daha  sonraki tarihlerde doğanlar).
4. Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 – 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.
– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
– Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
– 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
–  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  ve  Kurumumuzca  onaylanmak üzere fotokopisi,
– Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
– Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet) 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
Boy  ve  kilo  ölçümü  esnasında  BAŞVURU  FORMU  dışında  fiziki  olarak  herhangi  bir evrak teslim edilmeyecektir.

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sınava  katılma  şartlarını  taşıyan  adaylar  arasından,  KPSS  puanlarına  göre  yapılacak sıralama  sonrasında  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro sayısının  5  (beş)  katı  aday  (toplamda  1390  kişi)  sınava  çağrılacak  ve  bu  adayların  uygulama sınavına  girmeden  önce  tabip  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapılacaktır.  Başvuru  esnasında beyan ettikleri boy  ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

İlanda  belirtilen  şartları  taşımayan  başvurular  ile  posta  ve  e-posta  yolu  ile  yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ  –  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI:
Sınava  katılma  şartlarını  taşıyan  adaylar  arasından,  KPSS  puanlarına  göre  yapılacak sıralama  sonrasında  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro sayısının  5  (beş)  katı  aday  (toplamda  1390  kişi)  sınava  çağrılacaktır.  Sınava  çağrılacak  son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  listesi  05.07.2021  tarihinde  İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Adayların,  sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve  saatte sınav yerinde hazır  bulunmaları  gerekmektedir.  Sınava  katılma  hakkını  elde  edemeyen  adaylara  herhangi  bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta  Memuru  kadroları  için  yapılacak  yazılı  sınav  07.07.2021  tarihinde,  uygulamalı sınav   ise   12.07.2021   –   06.08.2021   tarihleri   arasında;   Yenikapı   Etkinlik   Alanı   Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilmeyecektir.  Sınava  girmeye  hak kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  adaylar,  sınav  hakkını  kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Yazılı sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7-SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Yazılı  sınav,  yukarıda  belirtilen  konularda  25’er  puan  olmak  üzere  toplamda  100  tam puan  üzerinden  yapılır.  Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda   değerlendirme;   sınavın   birinci   bölümünün   %50’si,   uygulamalı   olan   ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı  tutanağa  geçirilir.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için  100  tam  puan  üzerinden  en  az  60  puan alınması şarttır.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  yukarıdaki  açıklamaya  göre  hesaplanacak  sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday  olarak  belirlenir.  Sınavda  60  ve  üzerinde  puan  almış  olmak,  bu  sıralamaya  giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav      sonuçlarına,      başarı      listesinin      kurumumuzun      genel      ağ      sayfasında (http://www.ibb.gov.tr)  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak,  Kemalpaşa  Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
No: 5    4134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216   nolu   oda)   itiraz   edilebilir.   İtirazlar,   sınav   kurulu   tarafından   yedi   gün   içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.

8-DİĞER HUSUSLAR
Sınavı   kazanan   adaylardan   atamaya   teşkil   etmek   üzere   istenilecek   belgeler   için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru  aşamasında  veya  sonrasında  gerçeğe  aykırı  veya  eksik  beyanda  bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top