İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Alımı 2012

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 40 adet İl Planlama Uzman Yardımcı;kadrolarınagiriş(sözlü) sınavı ile eleman alınacaktır.

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 40 adet İl Planlama Uzman Yardımcı; kadrolarına giriş(sözlü) sınavı ile eleman alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- Ekonomi. Maliye. Hukuk, İdari Bilimler. İşletme ve İstatistik alanlarında dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,

3- Giriş(sozlu) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak (06/04/1977 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP31” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak (160 ncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 20 – 24 Şubat 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2- II Planlama Uzman Yardımcısı İş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır.

3- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenil ecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formu çıktısını imzalayarak ve resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosun, teslim edeceklerdir.

4- Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir

5- Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne (Faks; 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

6- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 24 Şubat 2012 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formuna yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. 24 Şubat 2012 Cuma gunu saat 16:00’dan sonra adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Sistemden müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

7- Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların İş Talep Formundaki beyanları kontrol edilecektir.

8- KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 27 Şubat 2012 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

9- KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 28 Şubat 2012 tarihinde ilgili sınav kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 28 Şubat 2012 tarihinden sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

10- Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir, itiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

11- 01 Mart 2012 tarihinde giriş(sözlü) sınavına katılacaklara ait kesin sonuç listesi Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli ınternet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

12- KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı aday(160), 12-16 Mart 2012 tarihleri arasında istenilen belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar giriş(sözlu) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

13- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar il Planlama Uzman Yardımcılığı giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; Ekonomi. Maliye, istatistik, Hukuk, idari Bilimler, Türkçe, inkılap Tarihi ve Yabancı dil konularında sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınav günü. saati ve yeri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, giriş(sözlü) sınav kesin başarı listesi oluşturulur. 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, kesin başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asıl ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir. Asil olarak sözlü sınavı kazanan adayların atamaları, adayların tercihleri ve başarı sırası esas alınarak Bakanlıkça yapılacaktır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş(sözlu) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

___________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top