Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2012

Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare

Hizmetlerisınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1- GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır. Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

c) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS); . Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir), . İnşaat Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir), . Makine Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Makine Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir), . Gıda Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Gıda Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir) . İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir), . Matematik alanı için KPSSP-75 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir), ç) 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’lerin yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (2010 Mayıs-Aralık, 2011 Mayıs-Kasım) en az (O düzeyinde puan almış olmak,

d) Yazılı Sınavın yapılacağı 25.03.2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (25.03.1977 tarihinden sonra doğanlar) Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

3- BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 05.03.2012 tarihinden itibaren 12.03.2012 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden,

b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek/ ANKARA” adresine şahsen,

c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü). 12.03.2012 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 12.03.2012 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- BAŞVURU BELGELERİ

Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların, nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı birfotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır. Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,

b) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS puan belgelerinin fotokopisi, ç) 4,5×6 ebadında, yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

5- SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İstatistik ve Matematik olmak üzere 6 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edebileceklerdir. Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları (%80) Alan Bilgisi ve (%20) Genel İktisat şekilde olacaktır. Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine istinaden, ilan edilen her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı oranında aday davet edilecektir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

6- SINAV KONULARI

Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmektedir: a) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, b) İnşaat Mühendisliği Alanı: Statik, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Betonarme, Topografya, c) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol, ç) Gıda Mühendisliği Alanı: Et Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Meyve Sebze Teknolojisi, Gıda Mühendisliği Tasarım, Gıda Biyokimyası, d) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, e) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık Hesapları, Genel istatistik.

7- SÖZLÜ SINAV KONULARI Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

8- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınav 25.03.2012 tarihinde “Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi A Blok Beşevler/ANKARA” adresinde saat 10:30’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

9- KİMLİK BELGESİ Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

10-KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

11-BİLGİ ALMA Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir. Telefon Numaraları: ( 0 312 ) 204 61 10 (0 312) 204 64 69 İnternet Sayfası: http://www.hazine.gov.tr Adres : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek/ANKARA

__________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top