Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2012

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

1. Adaylarda Aranacak Nitelikler:

Halen askerlik hizmeti devam edenler ile askerlik hizmetini tamamlayanlardan, terhis tarihi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müteakip maddelerdeki nitelikleri taşımaları halinde başvuru yapabileceklerdir.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru tarihi itibariyle, 26 yaşından gün almamış olmak (12 Mart 1987 ve sonrası doğanlar),

c. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Mart 2009 ve sonrası terhis olanlar),

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için 01 Ekim 2012 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmayanlar ile tecilli olan adayların başvuruları reddedilecektir.),

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak,

ğ. Askerî hastanelerden “Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

h. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

j. En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

2. Adayların Başvuru Esasları:

a. Askerlik hizmeti devam eden genel ve özel nitelikleri taşıdığı tespit edilen adaylar dilekçe ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine, askerlik hizmeti sona eren adaylar ise direkt olarak www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabilecek ve seçim aşamalarına gelirken doldurmuş oldukları dilekçeyi beraberinde getireceklerdir.

MUHDE Dilekçe: Askerlik hizmeti devam edenler için örnek olarak hazırlanmıştır.

MUHDE dilekçe örneği için tıklayınız.

MUHSE Dilekçe: Askerlik hizmeti sona erenler için örnek olarak hazırlanmıştır.

MUHSE dilekçe örneği için tıklayınız.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık ve benzeri nedenlerden dolayı başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

c. Halen askerlik hizmetini yapmakta olan adayların durumu, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. Bu heyetler:

(1) Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(2) Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(3) Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

(4) Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

ç. Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

(1) Nitelik Belgesi tanzim edecek,

Nitelik belgesi örneği için tıklayınız.

(2) Nitelik Belgesi toplam notu % 80 ve yukarı olanlardan başvuru dilekçesi alacak,

(3) Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte göndermek üzere, şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacak, adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.

d. Seçim aşamaları 16 Temmuz – 19 Temmuz 2012 tarihleri arasındadır. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan 16 Temmuz 2012 tarihinden önce terhis olacak adayların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.

e. Başvurusu kabul edilen adaylara, 11 Mayıs 2012 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden yazılı sınava çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından adaya hatırlatılacaktır.

f. Sınav tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav tarihi ve yeri www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaya, ayrıca tebligat yapılmayacak olup, sorumluluk tamamen adaya aittir.

g. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 12:00’dır.

3. Yazılı Sınavlara İlişkin Genel Esaslar:

a. Başvurusu kabul edilen adaylar ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, 11 Mayıs 2012 Cuma günü, www.tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

b. Genel Kültür ve Genel Yetenek yazılı sınavları 27 Mayıs 2012 Pazar günü yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavında; adayların Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası kurumlar ve antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.), Türkiye coğrafyası, vatandaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülür. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(2) Genel Yetenek Sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm halinde 25’er sorudan oluşur. Her iki yetenek bölümünde de adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülür. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(3) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her iki sınavdan da en az 70 puan alınması gerekmektedir.

c. Adaylar yazılı sınavlardan sonra birliklerine dönecekler, sonuçlar ve başarılı olanların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı 15 Haziran 2012 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

4. Seçim Aşamalarına İlişkin Genel Esaslar:

a. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan, fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaktır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup, diğer nitelikler söz konusu yönetmelikte belirtilmiştir:

(1) Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

(3) En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak (Boy ölçümleri çıplak ayak ile yapılmaktadır.),

Boy-Kilo Tablosu

Boy (cm)Ağırlık Üst Sınırı (kg)Ağırlık Alt Sınırı (kg)Boy (cm)Ağırlık Üst Sınırı (kg)Ağırlık Alt Sınırı (kg)
16873541909469
16974541919570
17075551929670
17176561939771
17277561949872
17378571959972
174795819610073
175805819710174
176815919810275
177816019910375
178826020010476
179836120110577
180846220210678
181856220310778
182866320410879
183876420510980
184886420611081
185896520711181
186906620811282
187916620911483
188926721011584
1899368

(4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(5) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(6) Duymasında bir kusuru bulunmamak,

(7) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,

(8) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(9) Kendisinde veya ail

e bireylerinde frengi vb. hastalık bulunmamak,

(10) Sara, enurezis, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

b. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi:

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaktır. Test; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır.

(2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen adaylar elenir.

Puanlama tablosu için tıklayınız.

c. Mesleki Uygulama Sınavı:

(1) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar, Mesleki Uygulama Sınavına tabi tutulacaktır. Mesleki Uygulama Sınavı; branşla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılır.

(2) Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden, Güvenlik Okul Komutanlığının belirleyeceği konularda ve puanlama cetveli esaslarına göre yapılır. Başarılı olmak için, 30 puan ve üzerinde not almak gerekmektedir.

ç. Karar Mülakatı:

Uzman erbaş adaylarının, davranış ve düşünceleri hakkında arzu edilen, testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerin öğrenilmesi ve yazılı olarak değerlendirilmesi amacıyla, mülakat teknikleri eğitimi veya kursu görmüş personelden oluşan bir komisyon marifetiyle yüz yüze yapılan görüşmedir.

d. Hastaneye Sevk İşlemleri:

(1) Askerlik hizmeti sona eren adaylardan, Karar Mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar “Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; İzmir, Eskişehir ve Etimesgut (Ankara) Asker Hastanelerine sevk edilirler. Askerlik hizmeti devam eden adaylar ise “Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, en yakın askeri hastaneye sevk edilmek üzere, birliklerine geri gönderilir.

(2) Hastanelerden olumlu sağlık raporu alan adaylar, almış oldukları ön muayene raporlarını, öncelikle aşağıdaki faks numarasına gönderecekler, müteakiben PTT, kargo ya da elden teslim edilmek üzere, Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na göndereceklerdir.

e. Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

(1) Hastane muayenesi sonucunda, ‘’Piyade sınıfında uzman erbaş olur’’ kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

(2) Performans puan sıralamasına göre, ihtisas bazında belirlenen asıl ve yedek aday isim listeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanması müteakip, eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.

İrtibat İçin;

Basın ve Halkla İlişkiler Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4193 Faks : 0-232-251 92 78

0-232-251 79 29

Uzman Erbaş Temin Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4187

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

_______________________________________________

11 Replies to “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2012”

 1. muhammet dedi ki:

  ben suan askerlıkyapmaktayım meslek lisesi tesvıye bolumunu okudum kalfalık belgesi aldım uzmanlıga basvuru yaptım meslekcı olıyolarmı meslekcının egıtımı varmi
  tesekkur ederım 0416 331 20 96

 2. basri taşcı dedi ki:

  05.09.1988 doğumlu endüstri meslek lisesi tesviye bölümü mezunuyum 88_3 olarak yaptım ben baş vuru yapa bilirmiyim 05412115811

 3. :( dedi ki:

  vatana hizmet mallıksa ben o mallığa razıyım,sen şuan ayakta onların sayesinde duruyorsun,nankör senin ta a.g şrfsiz

 4. ugur dedi ki:

  bende uzman erbaş olmak istiyorum şuan askerim nasıl yapacağımı bilmiyorum ve orta okul mezunuyum

 5. batıkan erdiç dedi ki:

  uzman erbaç olmak istiyorum bene vatanıma milletime hizmet etmek bizim görevimiz tel 0554 350 5053

 6. FATİH dedi ki:

  1984 YILI DOĞUMLUYUM.ÖNLİSANS MEZUNUYUM.ASKERLİĞİMİ 86 YA 3 YAPTIM ACABA BEN BAŞVURABİLİR MİYİM. 05432267618

 7. can yıljmaz dedi ki:

  yapıl mayacak iş ama neyapıcan ki mec buriyetten arkadaşlar herke için hayırlısı olsun diyelim in şallahh

 8. GÖKOO dedi ki:

  hepinizi uzman erbaş yaptım gidin başlayın :) maaallllaaarrrr

 9. ADEM ERDAL dedi ki:

  15.09.1989 doğumlu lise mezunuyum askerlik hizmetimi bitireli 4 ay oldu uzman erbaş olmak istiyorum …05316204470

 10. aziz dedi ki:

  05.26.1988 dogumluyum ilkokul mezunuyum askerden üstün hizmet taktir aldım arkerden 2 yıl oluyor geleli uzman erbaş olmak istiyorum 0542.429.98.98

 11. SERKAN CAN dedi ki:

  04.04.1988 DOGUMLU LİSE MEZUNUYUM ASKERDEN GELELİ 1.5 SENE OLDU AMA BU VATANA HİZMET ETMEK İSTİYORUM ONUN İÇİN UZMAN ERBAŞ OLMAK İSTİYORUM…SYG..TEL.0507.481.30.22

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top