Gürün SYDV Sözleşmeli Personel Alımı

GÜRÜN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 Sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Vakıflarda Çalışacak Personelin Niteliklerini Belirleyen Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca istihdam edilecek 1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi pozisyonunda 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunun uyarınca Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış olmak

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7) İş tecrübesine sahip olmak

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

10) Başvuru tarihi itibariyle Gürün İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,

11) Lise mezunu olmak

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Başvuruda bulunacak adayların, Gürün Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 23/08/2011 – 09/09/2011 tarihleri arasında Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, (Hükümet Konağı Kat:2 Gürün /SİVAS) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alman belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1 – Bitirdiği okul diploması

2- (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

4- Adli sicil kaydı,

5- 2 Adet Fotoğraf,

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Atamaya hak kazananlardan asılları istenilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1- Yardımcı Hizmet Görevlisi: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra daha önce, iş tecrübesi olan adaya öncelik tanınacaktır.

2-Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1-Fon Kurulunun 22.03.2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Kararının 11 inci maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top