Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Bakanlık Personel Alımları Devam ediyor.Son yayınlanan sözleşmeli bilişim personel alımı ilanına göre 20 adet sözleşmeli bilişim personeli alınacak.İlana ait detaylar aşağıdadır dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, 2011 ve 2012 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (KPDS veya YDS dengi puanı ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylarda sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 20 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel s¸artları tas¸ımak,

b) Faku¨ltelerin do¨rt yıllık bilgisayar mu¨hendisligˆi, yazılım mu¨hendisligˆi, elektrik mu¨hendisligˆi, elektronik mu¨hendisligˆi, elektrik ve elektronik mu¨hendisligˆi bo¨lu¨mlerinden ya da bunlara denkligˆi Yu¨kseko¨gˆretim Kurulunca kabul edilmis¸ yurt dıs¸ındaki yu¨ksek o¨gˆretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık bru¨t so¨zles¸me u¨cret tavanının 2, 3 ve 4 katı o¨denecek pozisyonlardan yalnızca biri ic¸in bas¸vurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dıs¸ında kalan do¨rt yıllık egˆitim veren faku¨ltelerin mu¨hendislik bo¨lu¨mlerinden, fen-edebiyat, egˆitim ve egˆitim bilimleri faku¨ltelerinin, bilgisayar ve teknoloji u¨zerine egˆitim veren bo¨lu¨mleri ile istatistik, matematik ve fizik bo¨lu¨mlerinden ya da bunlara denkligˆi Yu¨kseko¨gˆretim Kurulunca kabul edilmis¸ yurt dıs¸ındaki yu¨ksek o¨gˆretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık bru¨t so¨zles¸me u¨cret tavanının 2 katı o¨denecek pozisyonlardan yalnızca biri ic¸in bas¸vurabileceklerdir.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve gelis¸tirilmesi ile bu su¨recin yo¨netimi konusunda veya bu¨yu¨k o¨lc¸ekli agˆ sistemlerinin kurulumu ve yo¨netimi konusunda u¨cret tavanı iki katını gec¸emeyecekler ic¸in en az 3 yıllık digˆerleri ic¸in en az 5 yıllık mesleki tecru¨beye sahip bulunmak, (Mesleki tecru¨benin belirlenmesinde; bilis¸im personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’u¨ncu¨ maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hu¨kmu¨nde Kararnameye tabi so¨zles¸meli statu¨deki hizmetler ile o¨zel kesimde sosyal gu¨venlik kurumlarına prim o¨denmek suretiyle is¸c¸i statu¨su¨nde bilis¸im personeli olarak gec¸tigˆi belgelenen hizmet su¨releri dikkate alınır),

e) Bilgisayar c¸evre birimlerinin donanımı ve kurulan agˆ yo¨netimi gu¨venligˆi hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildigˆini belgelemek,

B-ÖZEL ŞARTLAR

1- Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı: (1 kisi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 4 katı)

a) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Servis Odaklı Mimari (SOA), Olay Odaklı Mimari (EDA), Kurumsal Entegrasyon (EAI), İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Kurumsal Mimari (EA), Süreç Zekası (PI) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) ARIS modelleme platformu ile iş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak; tercihen bu konuda eğitim almış olmak,

ç) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

d) “In-Memory Processing” Teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) CEP (Kompleks Olay İşleme) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) JMS, Queue, Topic yapıları ile entegrasyon senaryolarına hakim olmak ve proje tecrübesine sahip olmak,

g) Web 2.0 & Ajax konularında geliştirme ve proje tecrübesine sahip olmak,

ğ) EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

h) Java , Net programlama dillerine hakim olmak,

ı) UDDI, MetaData Yönetimi, SOA Governance (SOA Yönetişimi) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Oracle ve SQL veritabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Herhangi bir uluslararası ticari yazılım tedarikçisi tarafından sağlanan XML Firewall platformu ile geliştirilen en az 3 farklı projede görev almış olmak. Web Servis Güvenliği konusunda tercihen “Layer7 XML Firewall” ürünü ile proje geliştirmiş olmak,

k) Herhangi bir uluslararası ticari yazılım tedarikçisi tarafından sağlanan ESB (Enterprise Service Bus) platformu ile geliştirilen en az 3 farklı projede görev almış olmak. Tercihen “webMethods ESB” ürünü ile proje geliştirmiş olmak,

l) Herhangi bir uluslararası ticari yazılım tedarikçisi tarafından sağlanan BPM (İş süreçleri Yönetim Platformu ) ile geliştirilen en az 2 büyük ölçekli BPM projesinde görev almış olmak. Tercihen “webMethods BPMS” ürünü ile proje geliştirmiş olmak,

m) En az 1000 kullanıcılı BPMS (Süreç Yönetimi) projesinde çalışmış olmak,

n) En az bir, büyük çaplı Java tabanlı ERP Projesinde çalışmış olmak,

o) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

ö) BRM – İş Kuralları Yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. Tercihen – Fair Isaac “Blaze Advisor” ile çalışmış olmak,

p) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,

r) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

s) Bilgi sistemleri konusunda bir yüksek öğrenim kurumu bünyesinden sertifika sahibi olmak ve/veya Bilişim sistemleri üzerine Yüksek Lisans yapmış/halen devam ediyor olmak,

ş) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

t) İngilizce ve Almanca dillerini orta/iyi derecede bilmek,

u) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

ü) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

v) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

a) Uluslararası bir kuruluştan “Enterprise Applications Integration – Professional” sertifikasına sahip olmak.

b) Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak.

c) 6 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

2- Kurumsal Yazılım Altyapı Yöneticisi: (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 4 katı)

a) Operasyonel çok paydaşlı birden fazla ulusal kamu projesinde görev almış olmak,

b) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Yazılım projelerinden yazılım uzmanı, takım lideri, proje müdürü pozisyonlarında çalışmış, ilgili pozisyondaki bilgi ve deneyime sahip olmak,

ç) Orta Katman Çözümleri üzerine özellikle Oracle ürünlerinin kullanıldığı en az 5000 kullanıcılı bir kamu projesinde çalışmış olmak,

d) Microsoft teknolojilerine hâkim olmak,

e) Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) HTML, Javascript, CSS, Jquery, Php, ASP.Net, ASP.Net Web Api, Web 2.0, Ajax, dinamik tek sayfa web uygulamaları konularında bilgi sahibi olmak,

g) Xml, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Microsoft Team Foundation Server yönetimi ve uygulama yaşam döngüsü (Application Lifecycle Management, ALM) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Visual Studio ve IIS üzerine eklenti yazma bilgi ve deneyimine sahip olmak,

ı) HP Load Runner ve Quick Test Professional ürünlerini kullanmış olmak,

i) Java, C# programlama dillerine hâkim olmak,

j) 7/24 Sistem ve bakım yönetimi yapmış olmak,

k) Uygulama güncelleme süreçleri konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

l) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,

m) MSSQL, Oracle veritabanlarından en az birisi üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

n) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

o) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

ö) İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

p) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

r) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

s) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen:

a)Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak.

b) Çalıştığı projeler konusunda yurtiçi ve yurtdışında sunum yapma deneyimine sahip olmak.

c) C# ve Team Foundation Server üzerine yurtiçi üniversitelerinde sunum yapmış olmak.

ç) Bir veya daha fazla sayıdaki Microsoft ürünü konusundaki bilgisini kanıtlamış, bilgi ve gerçek hayat deneyimleri ile Microsoft tarafından verilen “en değerli profesyonel” unvanını birden fazla kez almış olmak.

d) 8 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

3- Operasyon Takım Lideri: (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 4 katı)

a) Operasyonel çok paydaşlı kamu projelerinde takım liderliği yapmış olmak,

b) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

c) Orta Katman Çözümleri üzerine özellikle Oracle ürünleri ile çalışmış, weblogic ve/veya Exalogic sertifikalarına sahip, Bu ürünlerin kullanıldığı en az 5000 kullanıcılı bir kamu projesinde çalışmış ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak,

ç) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi, Kurumsal Entegrasyon, Web Servisleri, Web Servis Güvenliği konusunda tercihen XMLFirewall (Layer7) ürünü ile proje geliştirmiş, en az 3 farklı projede çalışmış, en az 1 Ulusal Projede liderlik yapmış ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak,

d) Microsoft teknolojilerine hakim olmak,

e) Java, C# programlama dillerine hakim olmak,

f) Gelişmiş Sistem İzleme teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi, Tercihen HP Sitescope, BAC, RUM ürünlerini kullanmış olmak,

g) Bulut Bilişm, Veri Merkezi ve Felaket Kurtarma Merkezleri projelerinde operasyonel liderlik yapmış olmak,

ğ) Sunucu, donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

h) 7/24 Sistem ve bakım yönetimi yapmış olmak,

ı) IDM (Kimlik Yönetimi) konusunda bilgili ve deneyimli, tercihen Oracle Identity Management 10G ile en az bir IDM (Kimlik Yönetimi) projesinde çalışmış ve en az 1000 kullanıcılı bir kamu projesinde Oracle LDAP üzerine çalışmış ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak,

i) Büyük çapta ERP Projelerinde çalışmış olmak,

j) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

k) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

n) İngilizce ve Almanca dillerini iyi derecede bilmek,

o) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

ö) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

p) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen:

a) Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak.

b) Oracle Weblogic Server System Administrator Certified Expert sertifikasına sahip olmak.

c) Microsoft Collaboration Workshop-katılım sertifikasına sahip olmak.

ç) Check Point Installing&Trouble Shooting katılım sertifikasına sahip olmak.

d) 7 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

4- Ağ Sistemleri Takım Lideri (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 4 katı)

a) CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert Routing and Switching), Ciscoo Advanced Wireless Dizayn Specialist, Cisco IP Telephony Design Specialist ve Cisco Data Center Networking Infrastructure Design Specialist Sertifikalarına sahip olmak,

b) Geniş Ağ teknolojilerinde bilgi deneyimi olmak,

c) Analitik düşünce yeteneğine sahip olmak,

ç) En Az 100 noktalı Geniş alan Ağı olan bir kurum veya kuruluşa teknik destek vermiş olmak,

d) Cisco ve birden fazla üretici barındıran kompleks ve geniş projelerin dizayn ve imlementasyonunu yapmış olmak.

Tercihen;

a) Elektrik ve Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

5- VeriTabanı Yöneticisi: (1 kisi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 4 katı)

a) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Orta veya bu¨yu¨k o¨lc¸ekli bilgi is¸lem merkezlerinde veritabanı yo¨neticisi olarak en az 5 yıl c¸alıs¸mıs¸ olmak,

c) Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkinda tecru¨be sahibi olmak,

d) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkinda bilgili olmak,

e) Oracle Exadata, MS-SQL konusunda tecru¨be sahibi olmak,

f) DBUA, Opatch, Klonlama konularinda tecrübeli olmak,

g) I·leri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ğ) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecru¨be sahibi olmak,

h) Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node’lu mimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda en az 4 yıllık deneyimli olmak,

ı) Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 4 yıl deneyimli olmak,

i) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

j) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

k) İyi derecede ingilizce bilmek,

l) Erkek adaylar için en az 3 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

a) Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik ve ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.)

b) OCT Belgesine sahip olmak.

c) 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

6- Sistem Yöneticisi (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 3 katı)

a) MCP (Microsoft Certified Professional), MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist), MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Sertifikalarına sahip olmak,

b) Uygulama ve masaüstü sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi, CCA (Citrix Certified Administrator) for Citrix XenApp 6 sertifikasına sahip olmak,

c) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi ve VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) İnternet içerik filtreleme ürünlerinden birine ait sertifikaya sahip olmak veya kursa katılmış ve konu hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

e) Microsoft Exchange, Microsoft Office Communication Server, Active Directory, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File Server, konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,

f) OTP (OneTimePassword) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.

Tercihen;

a) Microsoft Eğitimleri vermiş olmak.

7- Ağ Güvenliği Yöneticisi (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 3 katı)

a) Microsoft, Mac ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), ATM (Asynchronous Transfer Mode), MPLS (Multi Protocol Label Switching), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler ( Routers), Firewalls, Geniş Alan Ağ (WAN) Kriptolama cihazları, Geniş Alan Ağ (WAN) optimizasyon cihazları Yük paylaştırıcılar (Load Balancers) Uydu HUB sistemleri, WAF (web application firewall), Thin Clients, NAC (Network Access Control) donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Bir kurum ve kuruluşun (ek binaları da olan) en az 1000 kullanıcılı IEEE802.1x uygulaması yapılmış olan projede aktif olarak yer almış olmak,

d) Alan Ağ (WAN) optimizasyon cihazlarını bir kurum veya kuruluşta kurmuş ve destek işlerini yürütmüş olmak,

e) En az 5 Omurga Anahtarı ve en az 120 switch cihazlarından oluşan bir kurum veya kuruluşta Yerel Alan Ağ (LAN) kurulumunu başarıyla yapmış olmak,

f) Masaüstü sanallaştırma konusunda herhangi bir üreticiye ait en az bir sertifikaya sahip olmak,

g) Bir kurum ve kuruluşun en az 100 lokasyonunda kripto cihazlarının kurulumu projesinde yer almış olmak,

ğ) Bir kurum ve kuruluşta en az 1000 kullanıcılı masaüstü yada uygulama projesinde aktif yer almış olmak,

h) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

ı) Analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.

Tercihen;

a) Elektrik ve Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

8- Veri Merkezi Yöneticisi (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 3 katı)

a) Yüksek erişebilirlik üzerine teknik, Oracle ve Veritas HA ürünleri ile çalışma deneyimine sahip olmak,

b) Orta Katman Çözümleri üzerine özellikle Oracle ürünleri ile çalışmış, weblogic ve/veya Exalogic sertifikalarına sahip, bu ürünlerin kullanıldığı en az 5000 kullanıcılı bir kamu projesinde çalışmış ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak.

c) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi, Kurumsal Entegrasyon , Web Servisleri, Web Servis Güvenliği konusunda tercihen XMLFirewall(Layer7) ürünü ile proje geliştirmiş ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak,

ç) Sunucu, donanım ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

d) 7/24 Sistem ve bakım yönetimi yapmış olmak,

e) SLA (Service Level Agrement) seviyesi %99 dan küçük olmayan bir kamu projesinde çalışmış olmak,

f) Kalite yönetim sistemi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Veri merkezi yapılandırması konusunda bilgi sahibi, ve en az bir projede FKM, veri merkezi taşınması konularında görev almış olmak ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak,

ğ) Donanım geliştirme projelerinde donanım geliştirilmesi/testi çalışmalarında görev almış olmak,

h) Gelişmiş Sistem İzleme teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi, tercihen HP Sitescope, BAC, RUM ürünlerini kullanmış olmak,

ı) Veri merkezi konsidilasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Bir yüksek öğrenim kurumu bünyesinden Bilişim sistemleri üzerine Yüksek lisans yapmış/halen devam ediyor olmak,

j) Bir yüksek öğrenim Kurumu bünyesinden Bilgi Sistemleri Yönetimi (MIS –Management Information Systems ) sertifikasına sahip olmak,

k) Yedekleme yazılımları, yedekleme politikaları ve donanımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) En az bir yedekleme yazılımı üzerine eğitim almış olmak,

m) Oracle Identity Management Administration eğitimini almış, IDM (Kimlik Yönetimi) konusunda bilgili ve deneyimli, Tercihen Oracle Identity Management 10G ile en az bir IDM (Kimlik Yönetimi) projesinde çalışmış, en az 1000 kullanıcılı bir kamu projesinde Oracle LDAP üzerine çalışmış ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak,

n) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak, ya da askerliğini yapmış olmak,

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

ö) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

p) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

r) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

s) Üretici firma ilişkilerini yönetebilme yeteneğine sahip, uluslararası bir üretici firmada belgelenebilir deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yurtiçi Üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programından mezun olmak.

b) Altyapı donanımları (Server Products, Blade Systems, Data Storage Systems, Backup Systems vb.) üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Exalogic Elastic Cloud X2-2 Certified Implementation Specialist sertifikasına sahip olmak.

ç) Oracle Weblogic Server System Administrator eğitimini almış olmak ve Certified Expert sertifikasına sahip olmak.

d) Minimum 7 yıl çalışma tecrübesine sahip, bu sürenin minumum 2 yılını bünyesinde Tier-3 sertikasına sahip Veri Merkezi Hizmeti veren bir şirkette ve/veya iştirakinde çalışmış ve istenildiğinde belgeleyebilir olmak

e) Tier(3,4) Sertifikasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.

9- Yazılım Uzmanı (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 3 katı)

a) Asp .Net ,C, C++, C#, Java , PL/SQL , Xml, Sql , PL/SQL, UML konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Delphi , Jsp, Html, Php, Silverlıght, Python, JavaScript konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

ç) IDM (Kimlik Yönetimi) konusunda bilgili ve deneyimli, Tercihen Oracle Identity Management 11G R2 ile en az bir IDM (Kimlik Yönetimi) projesinde çalışmış olmak,

d) El terminalleri, Mobil Uygulama Geliştirme tecrübesine sahip ve bu konuda en az bir projede çalışmış olmak. Tercihen Windows Mobile,

e) En az 5000 Kullanıcılı bir kurumsal yazılım projesinde çalışmış olmak,

f) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak,

g) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

ğ) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

h) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen;

a) ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent – Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak.

10- Yazılım Uzmanı (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 3 katı)

a) J2EE ,EJB 3.1,SOA,JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.0, JasperReport, Junit, Maven, SubVersion, NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,

b) ASP.NET-C# -AJAX ve SOA teknolojileri ile geliştirilmiş az bir projede çalışmış olmak,

c) JSP- JSF 1.2 framework üzerinde bilgi ve deneyim sahibi ve en az bir proje geliştirmiş olmak,

ç) BPMS, ESB ve ortakatman mimari konusunda tecrübe sahibi ve en az 1500 kullanıcılı bir BPMS (Süreç Yönetimi) projesinde çalışmış olmak,

d) UML 2.0, BPMN 2.0 modelleme standartları konusunda bilgili ve deneyim sahibi olmak,

e) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

f) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak,

g) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

ğ) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,,

h) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen;

a) Oracle 10g Database Administration konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

b) Ms Project konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

c) Yazılım Test Süreci konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

ç) Süreç Yönetimi konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

d) Proje Yönetimi konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

e) Yazılım Uzmanlığı C#-ASP.NET, ADO.NET konularında Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

11- Bilgi Teknolojileri Uzmanı (3 kisi–Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 2 katı)

a) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi, VMWare ve HyperV konusunda bilgili olmak,

b) Sistem odası yönetimi konusunda bilgili olmak,

c) Windows, Linux İşletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sunuculara ait performans izleme, upgrade işlemleri konusunda bilgili olmak,

d) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularda genel bilgili olmak,

f) .Net/Java programlama dilleri ile Kurumsal Uygulama geliştirme konusunda bilgili olmak,

g) Kurumsal Uygulama güvenliği ve yönetimi konusunda bilgili olmak,

ğ) Analitik düşünce yeteneğine sahip olmak.

Tercihen;

a) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden birinden mezunu olmak.

12- Raporlama ve Yazılım Uzmanı : (1 kisi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

a) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Nesne-yönelimli web teknolojileri, Web Servisleri, SOAP, REST,WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

c) İleri derece PL SQL ve T-SQL bilgisi olmak,

ç) Veri Ambarı, İş Zekası, Raporlama, ETL çözümleri konusunda çalışmış olmak,

d) MSSQL, IBM DB2, Oracle veritabanlarından en az ikisini faal olarak kullanmış ve sorgu geliştirmiş olmak,

e) Microsoft teknolojilerine hakim olmak,

f) Java, C# programlama dillerine hakim olmak,

g) Oracle Data Integrator ve/veya diğer ETL ürünlerini kullanmış olmak,

ğ) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

h) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

ı) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

j) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen,

a) SAP Business Objects, Oracle BI, Microsoft Business Intelligence Development Studio, IBM Cognos, SAS, Qlikview ürünlerinden en az biri ile çalışmış olmak.

13- Yazılım Uzmanı (4 kis¸i – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözles¸me Ücret Tavanının 2 katı)

a) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) XML Servisleri,Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

ç) .Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.

d) VB.NET, ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, Crytal Reports, IIS 6.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) Visual Studio.NET C#,Entity Framework,inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

f) DevExpress.Net componentlerini iyi derecede bilen SQL Server üzerinde TSQL, stored procedure, function yazabilmek,

g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, Net Framework 3.5 / 4.0, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) SQL Server, Oracle veritabanlarında deneyim sahibi olmak,

h) Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak,

ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

j) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen;

a) Üniversitelerin Elektrik Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.

14- Yazılım Uzmanı (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 2 katı)

a) J2EE , EJB 3.1, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.0, JasperReport, Junit, Maven, SubVersion, NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,

b) ASP.NET-C# -AJAX ve SOA teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak,

c) JSP-JSF 1.2 framework üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Kurumsal entegrasyon ve ortakatman mimari konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak,

f) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

g) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

ğ) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.

15- Analist Programcı (1 kisi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözlesme Ücret Tavanının 2 katı)

a) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) En az 3 yıl Analiz ve Programcılık deneyimi olmak,

c) Object Oriented Programlama ve Microsoft .NET teknolojilerine hakim olmak,

ç) İyi derecede .NET C#, ASP.NET bilgisine sahip olmak,

d) Web teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

e) İyi derecede SQL bilgisine sahip olmak,

f) Tercihen Veritabanı tasarımı ve modellemesi ve ORACLE deneyimi olmak,

g) Tercihen İngilizce bilmek,

ğ) Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişime açık olmak,

h) Yoğun iş temposu ve esnek mesai saatleri içerisinde çalışabilir olmak,

ı) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

C – İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (Fotoğraflı),

2) Özgeçmiş,

3) Referans mektubu,

4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.),

5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Başvuru Şekli ve Zamanı:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvuruların; 02/05/2013-17/05/2013 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 Ulus/ANKARA

D – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak 200 aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

E – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.gtb.gov.tr sitesinde 31/05/2013 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

F – SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Anafartalar Caddesi No:6 Ulus/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

G – SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.gtb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

H – ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı (6870,54 TL), üç katı (10305,81 TL ) ve dört katı (13741,08 TL) olarak belirlenmiştir.

İlan Sıra NoAlınacak Kişi SayısıÜnvanÜcretAçıklama
11Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı4 KatSözleşme ücret tavanının dört katı
21Kurumsal Yazılım Altyapı Yöneticisi4 KatSözleşme ücret tavanının dört katı
31Operasyon Takım Lideri4 KatSözleşme ücret tavanının dört katı
41Ağ Sistemleri Takım Lideri4 KatSözleşme ücret tavanının dört katı
51VeriTabanı Yöneticisi4 KatSözleşme ücret tavanının dört katı
61Sistem Yöneticisi3 KatSözleşme ücret tavanının üç katı
71Ağ Güvenliği Yöneticisi3 KatSözleşme ücret tavanının üç katı
81Veri Merkezi Yöneticisi3 KatSözleşme ücret tavanının üç katı
91Yazılım Uzmanı3 KatSözleşme ücret tavanının üç katı
101Yazılım Uzmanı3 KatSözleşme ücret tavanının üç katı
113Bilgi Teknolojileri Uzmanı2 KatSözleşme ücret tavanının iki katı
121Raporlama ve Yazılım Uzmanı2 KatSözleşme ücret tavanının iki katı
134Yazılım Uzmanı2 KatSözleşme ücret tavanının iki katı
141Yazılım Uzmanı2 KatSözleşme ücret tavanının iki katı
151Analist Programcı2 KatSözleşme ücret tavanının iki katı
Toplam20

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 306 80 33

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Başvuru Ekranı İçin)

Telefon: 306 80 33

Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon: 306 83 63

www.gtb.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top