Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alımı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı boş bulunan 36 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 16-18 Nisan 2012

tarihleriarasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile eleman alacak.

AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmeküzere boş bulunan 36 (otuzaltı) kadro için aşağıdabelirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli SeçmeSınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlarahaiz olan adaylardan 16-18/04/2012 tarihlerindeAnkara’da yapılacak olan sözlü sınavla Avrupa Birliği Uzman Yardımcısıalınacaktır.

S. Bölüm Kadro Adedi Yabancı Dil Puan Taban Puan ve Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
No Türü
1 Ziraat Fakültesi 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
(Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak)
2 Ziraat Fakültesi 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
(Zootekni Bölümünden mezun olmak)
3 Ziraat Fakültesi (Bitki Koruma Bölümünden mezun olmak) 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
4 Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olmak 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
5 Veteriner Fakültesi 4 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 16 Aday
6 Su Ürünleri Fakültesi 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
7 Balıkçılık Teknolojisi Fakültesi 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
8 Çevre Mühendisliği Fakültesi 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
9 Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
10 Fen Fakültesi 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
(Biyoloji Bölümünden mezun olmak)
11 Fen Fakültesi (Kimya Bölümünden mezun olmak) 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
12 Peyzaj Mimarı 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
13 Şehir Bölge Planlamacı 3 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 12 Aday
14 Hukuk Fakültesi 2 İngilizce KPSS-P21 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
15 İşletme 2 İngilizce KPSS-P23 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
16 Uluslararası İlişkiler 6 İngilizce KPSS-P36 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday
2 Fransızca KPSS-P36 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamışolmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren YükseköğretimKurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden veya denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilenyurtdışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış, muaf ya daerteletmiş olmak,

e) Sağlık durumu bakımından yurtiçi ve yurtdışınayolculuk yapmaya elverişli olmak,

f) Yukarıda belirlenen öğrenimdallarından; Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi, Zootekni, Bitki Koruma ve BahçeBitkileri Bölümleri), Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve BalıkçılıkTeknolojisi Fakültesi bölümlerinde; ÖSYM tarafından yapılan KPSS-2010 veKPSS-A-2011 Kamu Personeli Seçme Sınavından belirlenen bölümler için yukarıdabelirtilen puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puanalmış olmak.

Diğer öğrenim dallarından; Çevre Müh. Fak., Bilgisayar Müh. Fak., Fen Fak. (Biyoloji ve Kimya Bölümleri), Peyzaj Mimarı, Şehir BölgePlanlamacı, Hukuk Fakültesi, İşletme ve Uluslararası İlişkilerbölümlerinde ise; 2011 yılında ÖSYM tarafından yapılan (KPSS-A ) Kamu PersoneliSeçme Sınavından, belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen puan türünden enaz 75 (yetmişbeş) puan almış olmak.

g) Belirlenen unvanlarda istenilen yabancı dil (İngilizDili, sadece Uluslararası İlişkiler Bölümü için Fransız Dili) Avrupa Birliğiile ilgili görevin gerektirdiği işleri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıdabelirtilen belgelerden biri ile kanıtlamak.

• Sınav ilanı tarihinden önceki 2(iki) yıl içinde; (KPDS) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavındanen az 70 (yetmiş), TOEFL sınavından en az 157 (veya IBT65) , IELTS (akademik)sınavının her bölümünden en az 6 puan almak ve DELF B2 sınavını geçmiş olmakveya KPSS yabancı dil (İngilizce ve Fransızca) testinde en az 42 soruyu doğruolarak yapmış olmak,

h)Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ilebirlikte istenen belge ve bilgileri vermiş olmak,

II. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ ve YERİ:

a) Giriş Sınavı sadece sözlü olmak üzere tek aşamalıolarak yapılacaktır.

b) Sınav konuları :Türkiye ABİlişkileri, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile Ortak BalıkçılıkPolitikası, Kırsal Kalkınma, Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Serbest TicaretAnlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), FAO ve diğer Uluslararası Kuruluşlar,AB Hukuku, AB Kurumları ve İşleyişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınınilgili olduğu AB müzakere fasılları (11,12,13).

c) Tarihi ve Yeri : 16-18/04/2012tarihlerinde saat 10:00’da (Bakanlık Hizmet Binası 3 Kat. Müsteşarlık ToplantıSalonu) yapılacaktır.

III. SINAV BAŞVURUSU :

a) Başvurular 27.02.2012 Pazartesi gününden, 05.03.2012Pazartesi günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığıPersonel Genel Müdürlüğü, (Bakanlık Kampusü), Eskişehiryolu 9.Km Lodumlu/ANKARAadresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecekgecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanlarınbaşvuruları dikkate alınmayacaktır.

b) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygunolarak sınav için başvuralar arasından, yukarıda belirtilen 2010 yılı KPSS veya2011 KPSS-A puanı türlerine göre atama yapılacak kadro sayısının dört katıkadar aday, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göresözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adaya eşit puan alan adaylar bu sınavagirebileceklerdir.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen kadrolardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen kadro sayısı kadar müracaatbulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen kadronunboş kalması durumunda Bakanlık, bu kadroları ilan edilen diğer kadrolardanuygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

IV. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) İş Talep Formu (Yukarıda belirtilen adresten veyawww.tarim.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabuledilmeyecektir.)

c) KPSS-A Sonuç Belgesinin aslı veya tasdik edilmeküzere aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi getirilecektir. (postaile müracaat edecekler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe TarımMüdürlüklerinde tasdik ettirebileceklerdir.

d) Yabancı Dil Belgesinin aslı veya tasdik edilmeküzere aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaatedecekler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdikettirebileceklerdir.)

e) Adayın kendi el yazısıyla yazdığı özgeçmişi ( anneve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yükseköğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işleryaptığı ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgâhadresleri belirtilecektir.)

V. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ :

Sınava girmeye hak kazananların listesi 23.03.2012tarihinden itibaren Bakanlığımız www.tarim.gov.tr web sitesinde ilanedilecektir.

VI. ADAYLARIN İTİRAZI :

Adaylar, sınava girmeye hak kazananların listesininilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde başvuru inceleme komisyonuna yazılıolarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içindeincelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

VII. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK BELGESİ

Sınava girebileceklere Personel Genel Müdürlüğü’ncefotoğraflı “Sınav Kimlik Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ilebirlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı veonaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav KimlikBelgesi olmayanlar sınava alınmaz.

VIII. GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDANİSTENİLEN BELGELER :

a) Yüksek öğrenim diplomasınınveya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Başvuru belgelerinde beyan esas alınmakta olup,gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılırve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bukişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunun ilgilihükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :

a) Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı için atamayapılabilecek boş kadro sayısı 36 (otuzaltı) adettir.

b) Giriş Sınavı’nı kazanan adaylar başarı sırasına göreasil ve yedek liste halinde Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Tebligatta belirtilen süre içinde başvurudabulunmayanların, kazanan adaylardan Bakanlık web sayfasında sonuçların ilanındabelirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanlarınveya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılmasıüzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarısırasına göre atanabilir.

d) Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangibir bildirimde bulunulmayacaktır.

Gelen Aramalar

1 Comment

1 Comment

  1. AD

    Şubat 29, 2012 at 8:42 am

    DOSTUM

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...