Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Açıktan Sivil Memur Alımı

Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 133 lise ve önlisans mezunu 66 lisans mezunu alacak

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2012 YILINDA AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR !

 

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Ön lisans/ortaöğretim mezunları için sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’de, lisans mezunları için sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’de, faaliyet takvimi ise TABLO-3’dedir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

 

ç. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

d. Tüm aşamalarda “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

 

(2) Kamu Personel Seçme Sınavından bütün unvanlar için asgari 40 puan almış olmak (Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.),

 

(3) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

 

(4) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş (Uzman jandarma dâhil) veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

 

(5) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar.),

 

(6) Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

 

(7) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

 

(8) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

 

2. ÖN BAŞVURU, BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

a. Adaylar önce www.kkk.tsk.tr adresindeki ön başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 

b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen ve gün planlaması yapılarak uygulamalı ve/veya mülakat sınavlarına çağrılan adayların K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen müracaatları ile yapılacaktır. Ön başvurusu kabul edilerek uygulamalı sınav ve/veya mülakata çağrılan adaylar, faaliyet takviminde (TABLO-3) belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

c. Adayların mağduriyetlerini önlemek maksadıyla, çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere belirlenecek kat oranına göre yapılacaktır. Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında müteakip günlerde de sırası gelen adaylardan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

 

ç. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

 

d. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle; adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir. Girilen bilgilerin eksik ve hatalı olması durumunda adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

 

 

3. ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETiM MEZUNLARI:

 

a. Çevrimiçi ön başvurular, 16 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

 

b. Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puanları esas alınacaktır.

 

c. Adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (En yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak.) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr. adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar değerlendirmeye (Mülakat ve/veya uygulamalı sınava) tabi tutulacaktır.

 

ç. Uygulamalı sınav ve mülakatlar, 17-30 Nisan 2012 tarihleri arasında icra edilecektir.

 

d. İhtiyaç duyulması halinde; ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından tamamlanamayan kontenjanlar ile yeni belirlenecek/ilave kontenjanlar; lisans mezunlarının ön başvuru yapacağı 27 Haziran-13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında yayımlanan kontenjan listesi içine ithal edilebilecektir.

 

4. LİSANS MEZUNLARI:

 

a. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları kullanılacaktır.

 

b. Ayrıntılı bilgilendirme ve çevrimiçi ön başvurular, 27 Haziran- 13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacaktır.

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

 

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (Uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

 

b. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

 

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

6. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Ön başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Emlak Teknikeri, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

 

a. Aday memur müracaat ve belge kontrol çizelgesi (TABLO-4),

 

b. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

 

c. Sınav sonuç belgesinin (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için KPSS-2010, lisans mezunları için KPSS-2012) genel ağ (İnternet) çıktısı,

 

ç. Tercih unvanına göre unvanın hizasında yer alan niteliklere uygun “Öğrenim Belgesi”:

 

(1) Ortaöğretim mezunları için;

 

(a) Lise diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(b) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar: Lise diplomasının fakülte/yüksekokul öğrenci işlerinden onaylı fotokopisini (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

 

(c) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar: Lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

(2) Lisans veya ön lisans mezunları için;

 

(a) Mezun olduğu okul diplomasının aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(b) Fakülte veya yüksek okul diplomasının noter onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini veya,

 

(c) Fakülte veya yüksek okul diplomasının yüksekokul onaylı suretini (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini,

 

(ç) “Ölçme, Değerlendirme ve Eğitim Uzmanı” unvanı için lisans diplomasının yanında yüksek lisans diplomasının aslını ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 

d. Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

 

e. Tercih unvanına göre lisans ve ön lisans mezunları için okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

 

f. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi (Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.),

 

g. Erkek adaylar İçin;

 

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

 

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

 

ğ. Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

 

h. İş Talep Formu (TABLO-5),

 

ı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) (TABLO-6),

 

i. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

 

j. Oniki (12) adet (Üç adet dosyada kalacak, dokuz adet adayın yanında bulunacaktır.) vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

 

k. Adayların kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

 

l. Hazırlanacak belgelerden;

 

(1) TABLO-4’te bulunan “Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi” ve TABLO-5’te bulunan “İş Talep Formu”nun çıktısını alarak, mavi tükenmez kalem ile dolduracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir.

(2) TABLO-6’da bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harfle dolduracak, 3 (Üç) suret çıktı alarak fotoğraf yapıştıracak ve imzalı olarak kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında teslim edeceklerdir (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.).

 

 

7. SİVİL MEMUR ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “Doğum Yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “Sayfa Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

 

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

 

16. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

17. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (Sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

18. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

19. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (Sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

20. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞİ/ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit eşi/çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

 

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız.

 

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

 

26. E-POSTA:

Size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız (İşlemlerinizle ilgili bazı bilgiler/gelişmeler e-posta adresinize gönderilecektir.).

 

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

 

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

 

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

2010 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

31. EĞİTİM DURUMU (ÜNİVERSİTE):

2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.).

 

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

 

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.

 

35. TERHİS TARİHİ:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için : Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir (Ön lisans/ortaöğretim mezunları için 30 Nisan 2012, lisans mezunları için uygulamalı sınav ve/veya mülakatın son gününden (Tarihler daha sonra yayımlanacaktır.) sonra terhis olanlar başvuramaz).

 

Askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar da başvurabilirler. (657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesi : Askerlik durumu bakımından, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

 

36. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

37. TERCİH ETTİĞİ UNVAN:

Tercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı/unvanları işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıraları mülakat sınavı öncesinde adaylardan yazılı olarak alınacaktır.)

 

38. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydı ve/ veya adli sicil arşiv kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz (Evet işaretlediyseniz, uygulamalı sınav/mülakata gelirken mahkeme kararı vb. ilgili belgelerinizi yanınızda getiriniz.).

 

39. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞMA DURUMU:

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olma durumunuza uygun olarak cevaplayınız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

a. Online Ön Başvuru Formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

b. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

c. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

 

ç. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Ön başvuru tarih aralığı süresince), başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

d. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

 

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

 

Tel Nu. : (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 411 60 50

E-posta : pertem@kkk.tsk.tr

 

 

TABLO–1 ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–2 LİSANS MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–3 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–4 ADAY MEMUR MÜRACAAT VE BELGE KONTROL ÇİZELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–5 İŞ TALEP FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–6 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

ÖN LİSANS/ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

(2010 yılı KPSSP 93 ve KPSSP 94 puan türlerine göre müracaatlar 16 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.)

ALINACAK MEMUR KADROLARININ ALINACAK PERSONELİN
Alınacak İl/İlçe Sınıfı Unvanı Derece Sayı Cinsiyet KPSS Puan Türü ve Yılı Uygulamalı Sınav Aranacak Nitelikler
Ankara (1) SHS Anatomi Teknikeri 10 1 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Adli Tıp, Ameliyathane, Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi veya Patoloji bölümü mezunu olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS Anestezi Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (3) GİHS Arşiv ve Evrak İşlem Memuru 10 3 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İşletme veya İşletmecilik Bölümü mezunu olmak.
Ankara (6), Erzurum (1), Hakkari (1), İstanbul Anadolu Yakası (1), Muğla Bodrum Imsık (1), Tunceli (1), Van Erciş (1) YHS Aşçı 10 12 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Ön Lisans veya 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının herhangi bir alanından mezun olmak ve 3308 Sayılı Kanuna göre Aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, veya Yemek Pişirme Teknikleri bölümü mezunu olanlardan Ustalık veya Kalfalık belgesi aranmayacaktır.).
Ankara (2) YHS Bahçıvan 13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve Bahçıvanlık dalında 3308 Sayılı Kanuna göre Ustalık veya Kalfalık Belgesine sahip olmak.
Ankara (3) İzmir (1) YHS Berber 13 4 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 Sayılı Kanuna göre veya MEB’den onaylı Erkek Berberliği / Kuaförlüğü dalında Ustalık veya Kalfalık belgesine/sertifikasına sahip olmak.
Ankara (2) THS Bilgisayar / Bilgisayar Bakım Teknikeri 9 2 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunu olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS By-Pass Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Perfüzyon bölümü mezunu olmak.
Bursa (1) THS Elektrik Teknikeri 9 1 E KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 yıllık meslek yüksekokullarının elektrik teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Malatya (1), Kırklareli Pınarhisar (1) THS Elektronik Teknisyeni 12 3 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Elektronik veya Elektrik-Elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1), İzmir (2) THS Emlak Teknikeri 9 3 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Emlak ve emlak yönetimi, tapu ve kadastro, harita, harita kadastro veya harita teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Ankara (2), Ankara Polatlı (1), Çanakkale Gökçeada (1), Diyarbakır (1), Diyarbakır Ergani (1), Edirne Süloğlu (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Gaziantep (1), Hakkari (1), Isparta Eğirdir (1), İstanbul Hadımköy (1), Kars (1), Kırklareli Babaeski (1), Muş (1), Osmaniye (1), Sivas (1) THS Elektrik Teknisyeni 12 18 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve dengi okulların elektrik, elektrik-elektronik alanlarının birinden mezun olmak.
Ankara (4) YHS Garson 12 4 E / B KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Turizm ve Otelcilik Liselerinin Otelcilik ve Turizm, Turizm veya Otel İşletmeciliği, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Host ve Hosteslik, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Mezunu Olmak.
Ankara (1) GİHS Güvenlik Görevlisi (Bayan) 10 1 B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma, Güvenlik veya Savunma ve Güvenlik bölümü mezunu olmak.
Ankara (4), İstanbul Anadolu Yakası (1), İzmir (1) Diyarbakır (1), Erzurum (1), Kayseri (1) YHS Hademe / Hizmetli (Erkek) 13 9 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
Ankara (4) YHS Hizmetli (Bayan) 13 4 B KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
Ankara (1), İstanbul Anadolu Yakası (1) YHS Hizmetli (Yaşlı Bakıcısı) 12-13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (1) SHS Hemodiyaliz Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Diyaliz bölümü mezunu olmak.
Van (1) DHS İmam – Gassal 12 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve dengi okulların İmam Hatip Programı mezunu olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1), Van (1) THS Kalorifer Brülör Teknisyeni 12 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Olkulların Sıhhi Tesisat, Isıtma-Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) veya Tesisat teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (3), Erzurum (1), İstanbul Anadolu Yakası (1), Malatya (1), Sivas (1) YHS Kaloriferci 13 7 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve MEB’den onaylı ateşçi sertifikasına sahip olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Klima Teknisyeni 12 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Soğutma Sistemleri Dalı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Klima Sistemleri Dalı) veya Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Merkezi Klima Sistemleri Dalı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) YHS Nalbant 13 1 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ve 3308 sayılı Kanuna göre dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. Nalbantlıkla ilgili diploma ibraz edenlerden ustalık veya kalfalık belgesi istenmeyecektir.
Van (1) SHS Sterilizasyon Teknikeri 10 1 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak ve Sterilizasyon dalında kurs görmüş olmak veya Ön Lisans Eğitimi esnasında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Dersi almış olduğunu belgelemek.
Ankara (1), Ağrı (1), Van (3), Gölcük (1) GİHS Muhasebe ve Özlük Hakları Memuru 10 6 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, Bilgisyar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme veya İşletmecilik bölümü mezunu olmak.
Ağrı Doğubayazıt (1), Çankırı (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hakkari (1), Isparta (1), Isparta Eğirdir (1), İstanbul Hadımköy (1), İzmir (1), Kocaeli Kandıra (1), Sakarya (1), Şırnak Cizre (1), Tekirdağ (1) THS Sıhhi Tesisat Teknisyeni 12 14 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Lise ve Dengi Okulların Sıhhi Tesisat, Isıtma-Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) veya Tesisat teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), bölümü mezunu olmak.
Ankara (5), İstanbul Anadolu Yakası (2), İstanbul Avrupa Yakası (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Van (1), Erzincan (1), Sarıkamış (1), Ardahan (1) SHS Tıbbi Sekreter 10 15 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak.
Ankara (6) GİHS Veznedar-Kasiyer 10 6 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. 2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, Bilgisyar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme veya İşletmecilik bölümü mezunu olmak.
Ankara (2), Ağrı (1), Kars Sarıkamış (1), Gaziantep (1) GİHS Zabıt Katibi 10 5 E / B KPSSP 93 (2010 Yılı) Microsoft Word programından uygulamalı sınav yapılacaktır. 2 Yıllık Adalet Meslek Yüksek Okulu veya Adalet ön lisans programı mezunu olmak.
Osmaniye (1) Ağrı Patnos (1) YHS Bekçi 13 2 E KPSSP 94 (2010 Yılı) Yapılmayacaktır. Lise veya dengi okul mezunu olmak ve 5188 sayılı Kanuna göre Valiliklerce onaylı silah taşımaya yetkili Özel Güvenlik Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NOT:

* Belirtilen puan türlerinde taban puan 40’tır. Asgari 40 puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.

* Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

* İhtiyaç duyulması halinde ön Lisans ve ortaöğretim mezunlarından tamamlanamayan kontenjanlar ile yeni belirlenecek/ilave kontenjanlar; TABLO-2’de belirlenen (Lisans mezunlarının 27 Haziran-13 Ağustos 2012 [Muhtemelen] tarihleri arasında başvuru yapabileceği) kontenjan listesi içine ithal edilebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

LİSANS MEZUNLARI İÇİN SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

(2012 yılı KPSSP 03 puan türüne göre müracaatlar 27 Haziran-13 Ağustos 2012 [Muhtemelen] tarihleri arasında yapılacaktır.)

ALINACAK MEMUR KADROLARININ ALINACAK PERSONELİN
Alınacak İl/İlçe Sınıfı Unvanı Derece Sayı Cinsiyet KPSS Puan Türü ve Yılı Uygulamalı Sınav Aranacak Nitelikler
Ankara (1) THS Bilgisayar Mühendisi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Sakarya (1) THS Çevre Mühendisi 8 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların çevre mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) SHS Diyetisyen 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) SHS Eczacı 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Eczacılık bölümü mezunu olmak.
Ankara (4) THS Elektronik Mühendisi 8 4 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (6) SHS Fizyoterapist 8 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Hukuk Uzmanı 9 1 E/B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Hukuk lisans programından mezun olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Ankara (1), Çanakkale Gelibolu (1), Erzurum (1), Kocaeli (1), Tekirdağ Çorlu (1) THS İnşaat Mühendisi 8 5 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) THS İstatistikçi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Kanunlar ve Kararlar Uzmanı 9 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Hukuk lisans programından mezun olmak.
Ankara (1) THS Kimya Mühendisi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların kimya mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) THS Kimyager 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların kimya bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Kütüphaneci 8 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dökümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu olmak.
Çanakkale Gelibolu (1), İstanbul Hadımköy (1) GİHS Maaş Mutemedi 9 2 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word ve Excel programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların ekonomi ve finansman, iktisat, işletme/işletmecilik, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye veya maliye muhasebe lisans programından mezun olmak ve MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Ankara (3), Balıkesir (1), Erzurum (1), Hatay İskenderun (1), İzmir (1), Kayseri (1), Tekirdağ Çorlu (1) GİHS Mal Hesap Sorumlusu 9 9 E KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word ve Excel programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okullarınekonomi ve finansman, iktisat, işletme/işletmecilik, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, maliye veya maliye muhasebe lisans programından mezun olmak ve MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
İstanbul Anadolu Yakası (2), İstanbul Avrupa Yakası (1), Erzurum (1) GİHS Mali İşlemler Uzmanı 9 4 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Maliye, Muhasebe, İşletme, İktisat, Ekonomi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-iktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri veya Maliye-Muhasebe bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Çorlu (1) GİHS Muhasebeci 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans, Maliye, Maliye-Muhasebe, Ekonomi ve Finans, Muhasebe Bilgi Sistemleri Programından Mezun Olmak. Lisans mezunu olup, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı” olan adaylardan yukarıda belirtilen programlardan mezun olma şartı aranmayacaktır.
Hakkari (1) GİHS Mütercim (Farsça) 9 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları yapılacaktır Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve yapılacak olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarından başarılı olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (1) THS Müze Rehberi 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Arkeoloji, Klasik Arkeoloji veya Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olmak.
İstanbul Avrupa Yakası (2) GİHS Ölçme, Değerlendirme ve Eğitim Uzmanı 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” veya “Eğitim Bilimleri” alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Ankara (2), İstanbul Anadolu Yakası (1), İstanbul Hadımköy (1), İzmir (1) SHS Psikolog 8 5 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Psikoloji bölümü nezunu olmak.
Ankara (1) SHS Teknik Şartname Uzmanı 8 1 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Eczacılık bölümü mezunu olmak.
Ankara (2) GİHS Uluslararası İlişkiler Uzmanı 9 2 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyasat ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak ve İngilizce bilmek (KPDS Notu 60 ve üzeri olmak veya eşdeğer uluslararası geçerli sınav notu olmak.).
İstanbul Avrupa Yakası (5), İstanbul Anadolu Yakası (1) GİHS Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 9 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Microsoft Word, Excel ve Power Point programlarından uygulamalı sınav yapılacaktır. Asgari 4 yıllık Fakülte veya 4 yıllık Yüksek Okulların İktisat, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletmecilik, İş İdaresi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olmak ve MEB’den veya Fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Ankara (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), İstanbul Anadolu Yakası (2), İzmir (1) SHS Veteriner 8 6 E / B KPSSP 03 (2012 Yılı) Yapılmayacaktır Fakültelerin Veterinerlik bölümü mezunu olmak.

LİSANS MEZUNLARI İÇİN NOT:

* Belirtilen puan türlerinde taban puan 40’tır. Başvurular, 2012 yılı KPSS sonuçlarına göre yapılacaktır. Adayların lehine olması maksadıyla başvuru tarih aralığı uzun tutulmuştur. 2012 KPSS’den asgari 40 puan alacağını değerlendiren adaylar, yukarıda belirtilen unvanlara başvurabileceklerdir.

* Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecek ve 27 Haziran-13 Ağustos 2012 (Muhtemelen) tarihleri arasında güncellenmiş olarak yeniden ilan edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından temin edilemeyen veya yeni belirlenen kontenjanlar, yukarıdaki lisans mezunları kontenjan çizelgesi içine ithal edilebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

* Transkriptinde bilgisayar ile ilgili ders almış olduğunu belgeleyenlerden, MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikası istenmeyecektir.

Gelen Aramalar

11 Comments

11 Comments

 1. alaattin

  Şubat 12, 2013 at 5:54 pm

  hv kvt iş arrıyorum

 2. ifakat odabaşı

  Ekim 11, 2012 at 9:39 pm

  Ankara üniversitesi Tarih bölümü mezunuyum kpds 43 kpss 64 okul öncesi eğitmenliği sertifikam var.Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisansımı maddi imkansızlıklar yüzünden yarıda bıraktım.Asker yakını değilim.

 3. dilek bedir

  Temmuz 28, 2012 at 12:25 pm

  4 yıllık sosyoloji mezunuyum asker eşiyim sosyolog alımı da az olduğu için atamam olmadı eşim de asker olduğu için k.k.k. da çalışmak en büyük isteğim sizinle çalışmak istiyorum işsizim iş vermenizi rica ediyorum hayırlı günler

 4. umran

  Temmuz 9, 2012 at 12:34 pm

  4 yıllık tarıh bolumu mezunuyum kurumunuzda calısmak ıstıyorum saygılarımla..

 5. eda

  Mayıs 11, 2012 at 5:09 pm

  mayıs ayında başvuru yapma şansımız var mı?ilginize teşekkür ederim.

 6. MELTEM

  Mayıs 7, 2012 at 6:57 pm

  yaa başwuru nereden yapıcz

 7. kezban

  Nisan 3, 2012 at 7:03 pm

  merhabalar. 2 yıllık halkla ilişkiler önlisans mezunuyum ve işsizim. halkla ilişkiler bölümünden çok az sayıda alım olduğundan dolayı bir yere yerleşemiyoruz. eşimde tsk personeli bende tsk bünyesinde çalışmaktan dolayı onur duyacağım. ve bana uygun bir iş vermenizi rica ediyorum. çalışmalarınızda başarılar diliyorum. teşekkürler.

 8. murat

  Mart 26, 2012 at 3:41 pm

  B sınıfı ehliyetim var şoförlüğüm çok iyidir

 9. Gönül

  Mart 23, 2012 at 8:33 pm

  http://www.kkk.tsk.tr adresinde önbaşvuru formu yerini bulamadım nasıl giricez acaba o bölüme..online başvuru nasıl yapılıyo? tşk

 10. EMRAH

  Mart 23, 2012 at 4:10 pm

  garson temizlikçi sekreter vsyı her iş elimden gelir yetenekliyim elazıgda oturuyorum iş vermenize arz ederim

 11. Engin

  Mart 21, 2012 at 4:22 pm

  paylasim icin tesekkürler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...

Güncel Haberler

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 10 Ağustos 2011 Yayınlanma Tarihi...