Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Alımı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu:

T.C. GENCİLİK VE SPOR BAKANILIĞINDAN

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, Genel idare Hizmetleri sınıfında 7 nci dereceden boş bulunan 21 (yirmîbir) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, İşletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve bu okullara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP40 puan türünden asgari 78 (yetmişsekiz) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 400 (dörtyüz) aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlik süresi kadar eklenir.)

d) Üçüncü defa Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak,

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

f) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşullan taşımaları şartıyla; 15.03.2012 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda doldurduktan sonra alacakları çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri 30.03.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar “Süleyman Sırrı Caddesi No:3 Kat:4 06410 Yenişehir- Ankara” adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 05.04.2012 tarihinden sonra www.gsb.gov.tr ve www. sgm.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek ve kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Adaylık Belgesi”ni imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek şartıyla ikametgah veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

Giriş Sınavı şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, bu belgeler kendilerine teslim edilecek ya da posta yoluyla adreslerine gönderilecektir.

C-GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.

Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır. Yazılı sınav konuları ile giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar “Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü’nde açıklanmıştır. Söz konusu broşür yukarıda adresi belirtilen Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

D-SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI: Adaylar Giriş Sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca giriş sınavının sözlü aşamasında başarılı olan adaylara verdikleri posta adresinden de duyuru yapılacaktır. İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top