Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 15 bilişim personeli alacak. Başvurular 23 Ekim ila 01 Kasım tarihleri arasında alınacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) alınan puan ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır) alım yapılacak herbir sözleşmeli personel pozisyon unvanının 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 (onbeş) adet tam zamanlı sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için Sınav tarihi itibariyleen az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- ÖZEL ŞARTLAR;

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1- Raporlama Uzmanı (1 Kişi)

a) Bilgi Güvenliği konusunda eğitim almış olmak,

b) En az 3000 kullanıcılı bir sistemde Business Object ile raporlama yapmış olmak,

c) Veritabanı, MSSQL, IIS bilgisine sahip olmak,

ç) Risk yönetimi ve kalite kontrol süreçlerinde yer almış olmak,

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

e) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.

2- Oracle Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi)

a) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak (11g ve üzeri versiyonlar için)

b) Aktif 1 milyon ve üzeri kullanıcıya sahip canlı Oracle veri tabanı yönetmiş olmak.

c) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak

ç) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

d) Yedekleme ve kurtarma (backup/recovery), Recovery Manager (RMAN) konusunda deneyimli olmak,

e) Veri tabanı optimizasyonu konusunda deneyimli olmak

f) Oracle RAC (Real Application Clusters) konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak.

3-Karar Destek Uzmanı (1 Kişi)

a) Daha önce en az bir kurumsal veri ambarı projesinde görev almış olmak,

b) Oracle veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli olmak,

c) OLAP modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

ç) Oracle İş Zekâsı raporlama araçları ile rapor geliştirme ve ETL süreçleri konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle ERP uygulamaları veri modeli konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) İyi derecede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) Analitik düşünme, problem çözme yeteneğine sahip olmak.

4- Ağ ve Sistem Uzmanı (2 Kişi)

a) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

c) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

– Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri

-Microsoft® Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server® 2008 R2 ve üzeri

– Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri

– Microsoft® CertifiedTechnologySpecialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri

e) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ve HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,

f) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS,WINS, ISA Server, File Server, CertificationAutorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

g) Microsoft Exchange Server kurulum, yönetim ve sorun çözme konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), ATM, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkındabilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

ı) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.

5- Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)

a) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetim konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

c) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) IPS, IDS, FIREWALL yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen

– Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

– Check Point Certified Security Expert (CCSE) ve/veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarına sahip olmak,

– CertifiedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

– ISO 27001 uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

6- İş Analisti (1 Kişi)

a) En az 5 yıl Sistem analisti veya İş analisti olarak görev yapmış olmak,

b) İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) UML, Yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,

ç) Analitik düşünce yapısına sahip olmak,

d) Takım çalışmasına yatkın olmak,

e) Dokümantasyon alışkanlığına sahip olmak.

Tercihen;

– ERP projelerinde görev almış olmak,

– Veri ambarı ve İş zekası uygulamalarında Sistem analisti/İş analisti olarak görev yapmış olmak,

– PMBOK, CMMI, SCRUM gibi proje yönetim standartlarının uygulandığı projelerde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak

– Cognos, Qlikview, Oracle BI, Business Object gibi raporlama araçları kullanım bilgisine sahip olmak.

7- Proje Yöneticisi (2 Kişi)

a) Project Management Professional (PMP) eğitimine veya sertifikasına sahip olmak,

b) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım projelerinde Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

c) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

d) Team Foundation Server, SVN kullanım bilgisine sahip olmak,

e) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

f) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,

ğ) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

h) CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim metodojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) ISO 27001 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.

8- Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak.

– Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

– Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

– Microsoft Specialist: Programming in HTML5 withJavaScriptand CSS3 (MS)

b) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol süreçlerinde görev almış olmak,

c) En az 4 yazılım geliştirme dili bildiğini belgelemek,

ç) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

d) En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucuları yöneticiliğini yapmış olmak,

e) Windows Network yönetimi ve Windows sistem güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

ğ) MS Sql Server, Oracle, Sybase, MySql, FireBird veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

ı) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

i) NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Windows servisleri, web servisleri (SOA, WCF, XML, WSDL, XSLT, XSD) konusunda tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

9- Yazılım Takım Lideri (2 Kişi)

a) MCPD Web Developer 4 (ve üzeri) sertifikasına sahip olmak,

b) C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

d) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak,

e) Windows servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

f) Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

g) SQL 2008 ve üzeri Microsoft Sertifikasyonuna sahip olmak,

ğ) Proje yöneticiliği veya Takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,

Tercihen

– Herhangi bir veri tabanı Admin sertifikasına sahip olmak,

– ORM kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

– Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

– SOA tabanlı mimari geliştirmiş olmak,

– MVC, MVVM Mimari tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.

10- Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

a) Hizmet süresinin en az 2 yılında mobil yazılım geliştirme konusunda çalışmış olmak,

b) iOS için AppStore üzerinde yayınlanmış en az 5 farklı native uygulama geliştirmiş olmak (XCode geliştirme aracı ile Objective-C bilmek),

c) Android için Google Play’de üzerinde yayınlanmış en az 5 farklı native uygulama geliştirmiş olmak (Eclipse geliştirme aracı ile JAVA bilmek),

ç) Geliştirdiği uygulamaların toplamı en az 1 milyon kez download edilmiş olması (Download rakamlarının ispat edilmesi, Google Play üzerindeki download cetvelinden, GoogleAnalytics ve Flurry gibi kabul edilmiş araçlardan alınacak raporlar üzerinden olması gerekmektedir),

d) Web servis kullanım bilgisine sahip olmak (SOA, XML),

e) HTML5 kullanım bilgisine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 23/10/2013-01/11/2013 tarihleri arasında Bakanlığımız internet adresinde yayımlanan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun online doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerle (aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır) birlikte 01/11/2013 tarihi akşam mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA) şahsen veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;

a) Yükseköğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

d) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)

e) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

– Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

– Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

f) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Yarışma sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste Bakanlığımız internet adresinde 08/11/2013 tarihinden itibaren ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almışolmak şarttır.

b) Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarıdereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamayatabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması,ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlarsebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonlarıilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

ç) Sınav, 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Örnek MahallesiOruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile birliktekimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsalibir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınavaalınmaz.

SINAV KONULARI

Yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Karar Destek Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, İş Analisti, Proje Yöneticisi, Yazılım Takım Lideri ve Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı için sözleşme ücret tavanının üç katı, diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Bakanlık, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde www.gsb.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek hizmet sözleşmeleri yapılmayacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri feshedilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacak, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

İLETİŞİM

Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA

Telefon : 0 312 596 60 65 – 63 03

E-posta : basvurudestek@gsb.gov.tr

kaynak:memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top