Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere 50 adet Devlet Gelir

UzmanYardımcısı alınacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüneuygunolarak başvuranların 1000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere 50 adet Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların 1000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

– Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Ocak 2012 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adresler; e-Devlet portalı “www.turkiye.gov.tr” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “www.gib.gov.tr” internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP – 49 puan türünde 75 ve üzeri puan almış olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

– Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardın birini bitirmiş olmak,

– Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

– Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

– Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

– Daha önce Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ikiden fazla katılmamış olmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU

– Başvurular, 14 Aralık 2011 tarihinde başlayıp 23 Aralık 2011 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No:31 Lalegül, Demetevler/ANKARA adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da bulunabileceklerdir.

– Posta yoluyla gelen başvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul edilmeyecektir.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

– Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b) Hukuk Grubu

– İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

– Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

– Borçlar Hukuku

– Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

c) İktisat Grubu

– Makro İktisat

– Mikro İktisat

– Uluslararası İktisat

– İşletme İktisadı

– Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

d) Maliye Grubu

– Maliye Politikası

– Kamu Maliyesi

– Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

e) Muhasebe Grubu

– Genel Muhasebe

– Maliyet Muhasebesi

– Şirketler Muhasebesi

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe’ye çevrilmesi)

VI – DEĞERLENDİRME

– Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylardan atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

– Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

– Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir.

– Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Sınav kurulunca sınav sonuçları, başarı notu en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil
aday ile giriş sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının %25’ine kadar yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

– Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

– Sınav sonuçlarına duyurudan itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilecektir. İtirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

III – DİĞER HUSUSLAR

– Asil listede yer alanlardan ilgili yönetmelikte belirtilen belgelerini kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanacaktır. Yedek listedeki adaylar ise sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

– Sınavı kazananlardan, “Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu”nda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

– Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

2 Replies to “Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı”

  1. salih boyatan dedi ki:

    işitme engelliyim işe girmek bi soracagım ben bölüm de hangisiyim bilgisayar da programi biliyordum iyi derece de yada evraklar kayıt kalemi yapıyorum lazım işe istiyorum lazım bana mesaj atarsanız yada mail ve lütfen iyi yeter ki ben tel nosu 0533 515 99 84 mesajjınız atarsanız lütfen saygılarım salih boyatan istanbuluyum

  2. bülent bozdemir dedi ki:

    personel alımı içicn çıkartıgınız formu bulamadım bende biriminizdeçalışmayı çok istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim 0539.540.18.84

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top