Gelir İdaresi Başkanlığı 3000 Gelir Uzmanı Alımı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 1’inci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 9’uncu Maddesi ve Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 3000 Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ

– Sınav 18 Şubat 2012 tarihinde saat 10.00’da Ankara ilinde yazılı şekilde ve test usulünde yapılacaktır.

– Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adresler Gelir İdaresi Başkanlığı “ www.gib.gov.tr ” internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

– Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında sınav tarihi itibariyle en az üç yıl görev yapmış olmak (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil),

– ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSS–49 puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak,

– Üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden veya yüksekokullarından birini bitirmiş olmak,

– 2009 ve 2010 yıllarına ait sicil notlarının olumlu olması (bu yıllarda sicil raporunun düzenlenmemiş olması durumunda bu yıllara ilişkin sicil notları olumlu kabul edilecektir).

IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ

– Başvurular, 09 Ocak 2012 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2012 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, “Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formu” ile yapılacaktır.

– Başvuru, elektronik ortamda, “ http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp ” adresinde yer alan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer
almaktadır.

V- SINAV KONULARI

a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname,

b) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

c) Vergi Hukuku,

ç) Gider Kanunları,

d) Muhasebe,

e) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

f) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

g) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi.

VI- DEĞERLENDİRME

– Sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılacaktır. Ancak, bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş
sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da başarılı olmuş kabul edilecektir.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içerisinde Başkanlığın “ http://www.gib.gov.tr ” internet adresinde duyurulacaktır.

– Sınava katılanlar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenerek en geç 15 iş günü içerisinde karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Elektronik ortamda sınav başvurusunu yapan adaylar, aynı gün bulundukları İldeki ilgisine göre İnsan Kaynakları Müdürlükleri veya Personel Müdürlüklerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Birimlerinde çalışan adaylar ise Sicil ve Mal Bildirimi Müdürlüğüne (96) bir
dilekçe ile başvuracaklar, anılan müdürlükler ise günlük olarak başvuru yapanların ekteki formata uygun şekilde, Başkanlık personeli olarak en az üç yıl görev yapıp yapmadığını (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil), eğitim durumlarını, 2009 ve 2010 yıllarına ait sicil bilgilerini her gün Sınav Hizmetleri Müdürlüğünün 0312 387 33 59 numaralı faksına göndereceklerdir. Müdürlüklere başvuru yapmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.

– Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar’a göre yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Gelir Uzmanı olarak atanacaktır. Başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

– Adaylar kimlik tespitini sağlamak için kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya kurum kimlik kartını sınava gelirken yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Bunlardan herhangi birisini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaktır.

– İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top