Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı 2012

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı toplam 50 adet Enerji ve Tabii KaynaklarUzman Yardımcısı alacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 01 Temmuz 2012 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

GrupPuan TürüÖğrenim DallarıKontenjan SayısıYazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı
1.GrupKPSSP7Elektrik Mühendisliği veyaElektrik-Elektronik Mühendisliği12240
2.GrupKPSSP7Maden Mühendisliği8160
3.GrupKPSSP7İnşaat Mühendisliği240
4.GrupKPSSP7Makine Mühendisliği240
5.GrupKPSSP7Çevre Mühendisliği360
6.GrupKPSSP7Nükleer Enerji Mühendisliği480
7.GrupKPSSP7Endüstri Mühendisliği240
8.GrupKPSSP7Jeoloji Mühendisliği360
9.GrupKPSSP7Jeofizik Mühendisliği120
10.GrupKPSSP86Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi360
11.GrupKPSSP54İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye5100
12.GrupKPSSP21Hukuk240
13. GrupKPSSP25İstatistik360

olmak üzere 9. dereceden toplam 50 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

– Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ

– Giriş sınavının yazılı bölümü 01 Temmuz 2012 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi 28/05/2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın www.enerji.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Yazılı sınavın yapılacağı adresler ise 22 Haziran 2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecektir.

III- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

– Yazılı Sınavın yapılacağı 01.07.2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.07.1977 tarihinden sonra doğanlar)

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,

– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 07 Mayıs 2012 tarihinde başlayıp 21 Mayıs 2012 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Adayların,

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylanmış örneği,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Adayın özgeçmişi

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

– Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı Sınav ve Değerlendirme:

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

1. Genel kültür ve genel yetenek (%20),

2. Bakanlığın görev alanına ait bilgiler (%20),

3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

3. Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%60),

GruplarÖğrenim DalıMesleki Sınav Konuları
1.GrupElektrik Mühendisliği veyaElektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol
2. GrupMaden MühendisliğiCevher hazırlama, maden işletme, kaya mekaniği, maden mekanizasyonu ve teknolojisi
3. Grupİnşaat MühendisliğiMukavemet, yapı statiği, zemin mekaniği, betonarme, Malzeme, Akışkanlar mekaniği
4. GrupMakine MühendisliğiMühendislik matematiği, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik, enerji yönetimi, makine elemanları, dinamik, statik
5. GrupÇevre MühendisliğiÇevresel etki değerlendirme, Çevre bilimleri, çevre teknolojileri, Statik-Mukavemet, Su ve Atık suların arıtılmasında temel işlemler, Su temini ve çevre sağlığı, hava kirliliği ve kontrolü,
6. GrupNükleer Enerji MühendisliğiMukavemet, mühendislik matematiği, nükleer fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği, Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve Malzemeler, Isı transferi, Termodinamik, Nükleer güvenlik
7. GrupEndüstri MühendisliğiYöneylem Araştırması , Tedarik Zinciri Tasarımı , Yönetim ve Organizasyon, Kalite Yönetimi, Benzetim , İş Etüdü , Proje yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etüdü, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Stokastik Modelleme ve İş Güvenliği,
8. GrupJeoloji MühendisliğiMaden yatakları, genel jeoloji, mineroloji ve petrokrafi
9. GrupJeofizik MühendisliğiGenel Jeofizik, Mukavemet, Jeofizik mühendisliğine giriş, Sismoloji, yer fiziği
10. GrupUluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset BilimiUluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat, Kamu yönetimi, İdare Hukuku
11. Grupİktisat, Ekonomi, İşletme, MaliyeGenel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası
12.GrupHukukMedeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
13. GrupİstatistikTemel Kavramlar, Parametrik ve nonparametrik testler, Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Örnekleme Yöntemleri, Optimizasyon Teknikleri, Regresyon analizi

– Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

– Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

– Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınav yeri, günü ve saati Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme:

Sözlü sınav

Adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

– Sınav kurulu, başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

– Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen adayların mezun oldukları fakülteler veya bölümler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

– Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

– Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazı ile bildirilecektir.

VII – DİĞER HUSUSLAR

– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

– Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

– Adayların, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

– Sınava girecek adayın 50 TL (Elli TL.) sınav ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 07-19 Haziran 2012 tarihleri arasında yatırarak sınav giriş belgelerini “http://www.meb.gov.tr” internet adresinden temin edeceklerdir.

VIII- İTİRAZ:

– Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.enerji.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır.

– Adaylar, itiraz başvurularını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

– Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 223 07 27 – (0312) 222 41 59 – (0312) 223 07 89 – (0312) 223 96 72

– İlan olunur.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU (TIKLAYINIZ)

 

_____________________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top