Diyanet İşleri Başkanlığı 1.710 Personel Alımı 2011

 

DUYURU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığına ait aşağıda sınıfi, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen toplam 1710 boş kadroya, 2010 KPSS (B) grubu puan şuası esas almarak her bîr unvanm aşağıdaki tabloda belirtilen kadro sayısının üç katma kadar çağrılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu basan suasma göre açıktan atama yapılacaktır.

A- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Ünvan ve Tahsil Durumlarına Göre Dağılımı

B- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

Müracaat ettiği ünvanla ilgili ve geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak veya 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başardı olmak). İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personel, yeterlik belgesi şartı aranmaksızın müracaat edebilecektir.

4.    02/06/2011 tarihli ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sözleşmeli pozisyonlardan kadroya geçişleri uygun görülüp atama işlemleri devam eden personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

5.    Vaizlik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği için bayan olmak.

6.      İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık için erkek olmak.

7.     Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

8.            Ön Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

9.            Ortaöğretim mezunları için 2010 ydı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

10.          Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

11.          Müezzin-Kayyımlık için İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak veya Lise/Dengi okul mezunu olup, hafızlık belgesine sahip olmak.

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1.            Yukarıdaki şartlan taşıyan adaylar, 07/07/2011 ile 21/07/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar www.divanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” sayfasında bulunan ’2011-1 Yılı Açıktan Personel Alımı E-Başvuru Formu’nu doldurarak, istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2.            İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, Başkanlığımız web sayfasında yazdı olan programa girerek adayın ‘E-başvuru Formu’na girdiği bilgiler ve verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol edeceklerdir.

3.            Yetkili memurlar ‘E-başvuru Formu’ ile verilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemim gerçekleştireceklerdir.

4.            Onay (aktivasyon) işleminden sonra, andan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise aday tarafından ibraz edilen belgeler ile birlikte adayın kendisine teslim edilecektir.

5.            İl Müftülükleri onayından (aktivasyon) sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

6.            İl Müftülükleri tararından onaylanmamış (aktivasyon) müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7.            İl Müftülükleriııde yapılan aktivasyon esnasında, ‘E-başvuru Formu’nda beyan ettikleri KPSS mezuniyet durumlarını gösterir mezuniyet belgesi veya belgelerini ibraz edemeyen adayların başvurulan kabul edilmeyecektir.

8.            Her aday sadece bir unvan grubuna müracaat edebilecektir. Birden fazla unvan grubuna müracaat eden adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

9.            Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 21/07/2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)           Sınav İşlemleri

1.            Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde www.divanet.gov.tr ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sonraki bir tarihte ilan edilecektir. Sınava girmeye hak Kazananlar”Sınav Giriş Belgesi”ni aynı siteden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezlerinde sözlü ve uygulamalı sınava gireceklerdir.

2.            Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3. KPSS puanına göre, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

4.            Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavdan başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

5.            Sınav sonuçlan Başkanlığımızın internet sitesinde www.divanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri’* sayfasında duyurulacaktır.

c)            Sınav Sonrası İşlemler

1.            Atamalar; sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle, adayların il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2.            Sözlü ve uygulamalı sınavdan alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adayın ataması yapılacaktır.

3.            Sınavı kazanan adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.divanet.gov.tr internet adresinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında ilan edilecek atamaların yapılacağı illerden en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir. (Adaylar, 15 il tercihinin dışında “Başkanlıkça Uygun Görülecek İllere” ibaresi olan seçeneği işaretledikleri takdirde tercih ettiği illerden birisine yerleşememeleri halinde re’sen atanabileceklerdir.)

4.            İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından -Diyanet İşlen Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde camilerin özelliklerine göre yapılacaktır. İl içerisinde yapılacak yer tespitlerinde, adayın sözlü ve uygulamalı sınavdan aldığı puan dikkate alınacaktır.

5.            Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aylan beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

6.            Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

7. Yerleştirme sonuçlan Diyanet İşleri Başkanlığının www.divanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayasında duyurulacaktır.

8. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.            T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2.            KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi

(Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Son sınıf öğrencileri ve henüz mezun olmayan adayların başvurulan kabul edilmeyecektir. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir).

3.            KPSS Sonuç Belgesi,

4.            Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına dahil olan adaylar için)

E- Sınav Konuları

1.            Vaizlik Sınav Konuları

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasının “Eğitim Hizmetleri/Hizmelerimiz/Personel Yeterlikleri/Vaizlik Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

2.            Kur’an Kursu öğreticiliği Sınav Konuları

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasının “Eğitim Hizmetleri/Hizmetlerimiz/Personel Yeterlikleri/Kur’an Kursu öğreticiliği Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeninin 11 inci maddesinde yer alan konular.

3.            İmam-Hatiplik Sınav Konuları

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasının “Eğitim Hizmetleri/Hizmetlerimiz/Personel Yeterlikleri/imam Hatiplik Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

4.            Müezzin-Kavyımlık Sınav Konuları

Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

1 Reply to “Diyanet İşleri Başkanlığı 1.710 Personel Alımı 2011”

  1. nuray yılmaz dedi ki:

    açık imam hatip lisesi öğrencisiyim kredilerim doldu. fakat yüz yüze eğitimim halen devam ediyor .kps ye girebilirmiyim .2012 de yeterlilik sınavı yapılacak mı.diyanet kadrosunda çalışmak için ne yapmalıyım… lütfen bilgilendirin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top