Diyanet 1000 Kur’an Kursu Öğreticisi ve İmam Hatip Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı terör suçuna karışmamış ve görev almak istediği ilde ikamet edenler arasından 200 Kur’an Kursu öğreticisi ve 800 İmam hatip alacak… 26.03.2012 – 09.04.2012 tarihleri arasında görev alınmak istenen il müdürlüğüne başvurulmalıdır.Aşağıda ilanın detaylarına bakabilirsiniz.

 

D U Y U R U

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 16 ncı maddesi gereğince ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde çalıştırılmak üzere aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen 1000 adet vizeli sözleşmeli kadroya mesleki uygulamalı sınavla Kur’an kursu öğreticisi ve imam hatip alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Adedi

SIRASINIFIUNVANIADEDİ
1D.H.SKur’an Kursu Öğreticisi200
2D.H.Sİmam Hatip800

II- Sınava Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Müracaat bitiş tarihi itibari ile 30(otuz) yaşınıtamamlamış olmak.

3. En az ilkokul mezunu olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Terör suçuna karışmamış olmak.

7. İmam hatipler için erkek olmak.

8. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

10. Kur’an kursu öğreticiliği veya imam hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmamak.

12. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde zikredilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

13. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı almamak.

14. Yurtiçinden müracaat eden adaylar için görev almak istediği ilde ikamet ediyor olmak.

15. 653 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tarihinden önce geleneksel usullere göre dini öğrenim gördüğüne dair belgeyesahip olmak.

III- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

A- Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 26.03.2012-09.04.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar “IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler” başlığında istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri şehrin İl Müftülüğüne, yurtdışından sınava müracaat edenler ise İstanbul İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, adaylardan istenen belgeleri inceleyerek yukarıdaki şartları taşıyan adayların başvurularını Başkanlığımız internet sayfasında bulunan programdaki e-başvuru formunu doldurarak sisteme kaydedeceklerdir.

3. İl Müftülükleri,müracaat esnasında adaylar tarafından asılları ibraz edilmesi gereken belgelerden;

· Sabıka kaydının, emekli aylığı almadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmadığına dair SGK’dan alınan belgenin, yerleşim yeri belgesinin (ikametgâh), sağlıkla ilgili yazılı beyanın ve varsa adayın fahri din görevlisi olarak görev yaptığına dair belgenin asıllarını,

· Kimlik belgesinin,dini öğrenimi gösterir belgenin aslının,hafızlık belgesinin ve askerlik durumu ile ilgili istenen belgenin müftülükçe onaylanmış suretlerini,

Müftülükte aday adına açtıkları dosyada muhafaza edeceklerdir.

4. Başvuru esnasında, eksik belge getirenlerin ve istenen belgeleri yetkili memurlara ibraz etmeyenlerin müracaat işlemi yapılmayacaktır.

5. Başvurunun kaydedilmesi işleminden sonra, e-başvuru formundan iki nüsha yazdırılarak formun her iki nüshasıyetkili memur ve aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanarak tarih sayı verilecek ve formun bir nüshası diğer evraklarla birlikte aday adına müftülükte açılan dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise adaya verilecektir.

6. Başvurunun kaydedilmesinden sonra, hangi nedenle olursa olsun adayın başvuru bilgilerinde kayıt değişikliği yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

7. İl Müftülükleri aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 09.04.2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B- Sınav İşlemleri

1. Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte adaylara duyurulacaktır.

2. Adaylar sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde her ne sebeple olursa olsun sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

C- Sınav Sonrası İşlemler

1. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan adayların atamaları en yüksek puan alan adaydan başlanarak başarı sırasına göre kontenjan adedince yapılacaktır.

2. Sözlü sınavdan alınan puanların eşit olması halinde adaylardan öncelikle hafız olanın, hafız olmaları halinde doğum tarihi önce olanın ataması yapılacaktır.

3. Sınav sonucunda atanmaya hak kazananlar, Başkanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, bu duyuruda atamaların yapılacağı ilan edilen illerden görev almak istediği ile atanacaktır.

4. İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından yapılacaktır.

D- Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

3. Ataması yapılan adaylar hakkında 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. 653 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tarihinden önce geleneksel usullere göre dini öğrenim gördüğüne dair belgenin aslı,

3. Yurtiçinden müracaat eden adayların ikamet ettiği ve görev almak istediği ilde oturduğuna dair il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi (ikametgâh),

4. Emekli aylığı almadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak herhangi bir kurumda çalışıyor olmadığına dair SGK’dan alınan belge,

5. Hafızlık belgesi (Hafız olduğunu beyan edenler için),

6. Askerlikten muaf veya tecilli ise muaf olduğunu veya tecilli olduğunu gösterir belge, askerliğini yapmış ise terhis belgesi,

7. Sabıka Kayıt Belgesi (Sabıka kayıt belgesinde, sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarının, Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere İl Müftülüklerince 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak resmi yazı ile fakslanması ve Başkanlığımız görüşü alındıktan sonra adayın müracaatlarının kabul edilmesi gerekmektedir.),

8. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

9. 653 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 17.09.2011 tarihinden önce fahri din görevliliği yapmış ise bununla ilgili belgeler,

10. Varsa yayımlanmış veya yayımlanmak üzere hazırlanmış ilmi eserleri.

NOT: Adayın kimlik belgesini,dini öğrenimini gösterir belgenin aslını, hafızlık belgesini ve askerlik durumu ile ilgili belgesini ibraz etmesinden sonra bu belgelerin il müftülüğünce onaylı birer sureti aday adına açılan dosyaya konulacak, asılları ise adaya teslim edilecektir.

V- Sınav Konuları

1. Kur’an-ı Kerim (okuma, anlama ve tefsir).

2. Arapça (okuma, anlama ve yazma).

3. Dini bilgiler (klasik dini eserleri okuyup anlama).

VI. Sözleşmeli Kadroların Atanacağı İller ve Kadro Kontenjanları

SIRA NOPLAKA NOİLİN ADIKUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİİMAM HATİPTOPLAM
11ADANA6511
22ADIYAMAN71825
34AĞRI52025
46ANKARA31013
512BİNGÖL01515
613BİTLİS52530
719ÇORUM358
821DİYARBAKIR127082
922EDİRNE022
1023ELAZIĞ21012
1124ERZİNCAN358
1225ERZURUM32023
1327GAZİANTEP62935
1430HAKKARİ84250
1533MERSİN51520
1634İSTANBUL106070
1735İZMİR5510
1836KARS31013
1938KAYSERİ459
2041KOCAELİ82028
2142KONYA11112
2245MANİSA5510
2346KAHRAMANMARAŞ145
2447MARDİN56368
2549MUŞ62430
2653RİZE10818
2755SAMSUN358
2856SİİRT124153
2960TOKAT448
3061TRABZON10515
3162TUNCELİ358
3263ŞANLIURFA54550
3365VAN124557
3466YOZGAT246
3572BATMAN85765
3673ŞIRNAK23840
3775ARDAHAN257
3876IĞDIR103545
3979KİLİS156
TOPLAM2008001000

 

__________________________________________________________________

14 Replies to “Diyanet 1000 Kur’an Kursu Öğreticisi ve İmam Hatip Alımı Yapacak”

 1. metin dedi ki:

  edebilirsiniz tabiki ama acele edin biraz

 2. laz ibrahim dedi ki:

  bizlerde kuran kursu eğiticisi sınavına baş vurduk allah rıza için sınav tarihini bilen bize meil atsın di hanetin sitesinie dahil sınav tarihini öğrene medik saygılar allaha emanet olun (avramit_53@mynet.com)

 3. mehmet salih dedi ki:

  ya bu mola fağri imamların başvuruları bitti ama bu sınav tarihi belli değil bunlaın sınavı ne zaman olacak haberin olan bizahmet beni aydınlatın bu konu hakkın da ne zaman sınav olacak

 4. GÜLTEN POLAT dedi ki:

  bende duz liseyim ama dini bilgim var bizde muracat ede bilir miyiz acaba

 5. hafız dedi ki:

  acaba hafızlar da girebilecekmi bu sınava icazetim yok ama bilgilerinize

 6. nebahat dedi ki:

  bu otuz yaş sınırıda ne ya tüm bilgilere sahibim ama 28 yaşındayım

 7. mustafa dedi ki:

  Arkadaşlar ben ümitliyim diyanetten sorumlu devlet bakanoımız ve diyanet işleri başkanımız.bu medrese eytimi alarak icazetli olan kardeşlerimizin haklarını koruyacağını düşünüyorum.inşallah bundan sonraki aşamada tüm türkiye genelinde icazetli çok kardeşimiz var ve gerçekten imam hatipten mezun olan krdeşlerimizden çok daha ehilleşmişler. bu işiçin yoğrulmuşlar bunlarada iadeyi itibar verilir. inşallah.Yalnız benm çevremden edindiğim bilgilere göre hala bu kardeşleriz kendilerini dışlanmış görüyorlar. Biz çarşaflıyızya bize görev vermezler düşüncesi var.Onun için korkum şu ki diyanet sınava girecek kardeşlerimize çarşaflarından dolayı sorun çıkarmaz.bundan çekingesi olan insanlarımız var.Diyanet işleri başkanımızdan medrese icazetli olanlar için türkiye genelinde alım yaparsalar o zzmzn gerçekten adaletle davranmış olacaklar.Hakkaden görev alsın ama adalet istiyoruz.SINAVA GURT DIŞINDAKİ İNSANLARA GİRİŞ HAKKI VERİYORSUNUZ TÜRKİYEDEKİ BU 36 İLİN DIŞINDAKİLER RUS VATANDAŞI DEGİL. MERHAMETTT.

 8. mustafa dedi ki:

  değerli kardeşim güzel diyonda medrese eğtimi almış ve icazetli olanları almıyorlarki icazeti olanları alsınlar belli iller vermişler yurt dışı vermişler diğer illerdeki icazetli insanlar ne olacak bu adalet mi diyanetin bu hatadan dönmesini umuyorum.

 9. mustafa dedi ki:

  Değerli kardeşim bu Allah rızası için medreseye gitmiş kuran talimi almış hafızlık yapmış veya arapça öğrenmiş ve kendini yetiştirmiş başkalarınada öğretecek kapasitede icazet almışlar için yıllarını medreselerde geçirmişlere kuranla geçirenlere Allahın bir ikramı diye düşünüyorum.
  Acak benim itirazım şuna Medreseden icazetli olan bayan veya erkek kardeşlerimizin bugün imam hatipten çok daha bu işlere ehil ve yeterli olduğunu sokaktaki cahil adamada sorsan bilir.niçin bunlara ikinçi sınıf muamelesi yapıyorlar. ben bunu anlamakta zorlanıyorum.
  36 tane il ismi koymuşlar bunun dışında olan kardeşlerimizin durumu ne olacak.yurt dışındaaki vatandaşlara bu hakkı tanıyosunuzda yurt içindeki insana niçin tanımıyosunuz.diyanetin bu hatadan dönmesini ve adaletli olmasını bekliyoruz.Özellikle sendikaların bu konu üzerinde durmasını istiyoruz.o kardeşlerimizin ikinci sınıf insan muamelesi görmesini istemiyoruz. muamelesi

 10. OSMAN BATIR dedi ki:

  ama ben vekillik imamım dini bilgilerim çok

 11. osman batır dedi ki:

  benim imam hatip diplomam ve hafızlık belgem yok ben imam hatip ve kuran kursu öğreticisi alımına girebilirmiyim lütfen ALLAH rızası için yardımcı olunuz tel.0532 478 57 59

 12. coşgun veysel manisa dedi ki:

  Allahım birde 30yaşmı çıktı
  daha neler göreceğiz
  hazineye yardım…….

 13. A.HAYRUNNİSA dedi ki:

  Yıllardır<33<okuduk ve okutuyoruz,ama kimse elimizden tutmadı.şimdi bir fırsat çıktı oda bir icazettir gidiyor nasıl birşey anlamadık,zaten resmi degildi kursumuz birşey verilmedi nerden bulalım anlamadım.eşimde bende maduruz üstelikde işsiziz,3 de yavrumuz var.Bilir kişilerine vicdanına.

 14. muharrem çoban dedi ki:

  bu kadar mevzuatlı alım çokmu gerkli zaten bizi önceki iktidarlar hayatımızı karattı şimdi çoğumuz boşta geziyoruz sizlerde başbakanımızın gösterdiği insiyatifi gösterin bırakın bu kadar koşulu biz ihl liler olarak an azcecremde 60 imam hatibli boşta sizden bir haber bekliyoruz. bizler 1999 mezunları olarak sizi ALLAHA havale ediyoruz BİZ İMAM OLMAYI CANI GÖNÜLDEN İSTİYORUZ İNŞ. TORBİL YOKTUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top