Denizcilik Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Denizclik Müsteşarlığı; 19 (ondokuz) Deniz Trafik Başkılavuzu, 19 (ondokuz) Deniz Trafik Kılavuzu, 4 (dört) Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı ve 9 (dokuz) Teknisyen olmak üzere toplam 51 (ellibir) sözleşmeli personel alacak..

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINDAN; SÖZLEŞMELİ STATÜDE PERSONEL ALINACAKTIR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatında münhal bulunan 19 (ondokuz) Deniz Trafik Başkılavuzu, 19 (ondokuz) Deniz Trafik Kılavuzu, 4 (dört) Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı ve 9 (dokuz) Teknisyen olmak üzere toplam 51 (ellibir) sözleşmeli personel pozisyonuna, ÖSYM Başkanlığı tarafından, KPSS (B) grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan puan türünde puan almış olanlardan; Teknisyen pozisyonu için KPSS (B) grubu başarıpuansıralaması esas alınmak suretiyle, Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonları için ise mesleki uygulamalı sınav sonucundaki başarılarına göre personel istihdamı yapılacaktır.

A)GENEL ŞARTLAR:

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlan taşımak.

2)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3)06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” in ek 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan istisnalar dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmesini tek taraflı fesheden sözleşmeli personel, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

B)ÖZEL ŞARTLAR: MESLEKİ UYGULAMALI SINAVA TABİ POZİSYONLAR:

I. DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU:

1-Denizcilik ile ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte Opsiyonu) bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Uzakyol Vardiya Zabiti veya daha üstü ehliyetlerle en az 2 (iki) yıl deniz hizmetine sahip olmak.

3-ÖSYM Başkanlığı tarafından lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.

II DENİZ TRAFİK KILAVUZU:

1-Meslek yüksekokullarının güverte, deniz elektroniği veya deniz haberleşme bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Vardiya zabiti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 1 (bir) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.

3-ÖSYM Başkanlığı tarafından önlisans mezunları için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden puan almış olmak.

III DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI:

1-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

2-Vardiya zabiti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 1 (bir) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.

3-ÖSYM Başkanlığı tarafından önlisans mezunları için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden puan almış olmak.

KPSS PUAN SIRALAMASI İLE YERLEŞTİRİLECEK POZİSYON:

l-TEKNİSYEN: 1-Meslek liselerinin bilgisayar donanımı veya elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-ÖSYM Başkanlığı tarafından ortaöğretim mezunları için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türüm en az 70 puan almış olmak.

C)BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1)Sınav başvuru formu. (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

2)Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ya da okul onaylı örneği,

3)KPSS Sonuç belgesinin aslı, onaylı sureti veya ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı. (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

4)Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonlarına yerleşmek üzere müracaatta bulunacak adaylarda özel şartlarda belirtilen mezun oldukları okul için öngörülen ehliyet ile denizcilik alanında çalıştığına dair çalıştığı kurum/kuruluş yetkilileri imzalı, düzenlenmiş çalışma belgelerinin onaylı sureti,

5)Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5X6 ebadında iki adet renkli vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

6)Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmiş,

7)Yapılacak yazışmalara esas ikamet veya tebligat adresi beyannamesi, adli sicil kaydı beyannamesi ve erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu veya tecil ettirdiğine dair beyanname, (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

D)MÜRACAAT YERİ:

Adayların, 25/07/2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Denizcilik Müsteşarlığının, G.M.K. Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda olabilecek gecikmelerden Müsteşarlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.

Mesleki uygulamalı sınavı yapılacak; Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonları için sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınavın tarihi, saati ve yeri 29/07/2011 Cuma günü www.denlzclllk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E)MESLEKİ UYGULAMALI SINAVINA SEÇME VE SINAV:

Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonları için başvuracak adaylardan KPSS (B) grubu puanı en yüksek olandan başlayarak yapılacak sıralama sonucunda ilan edilen her pozisyonun 3 (üç) katı kadar aday mesleki uygulamalı sınavına giremeye hak kazanacaktır. Ancak, son sıradaki ile eşit puan almış olan aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Mesleki uygulamalı sınav; alan bilgisi (Uluslararası denizcilik örgütü (IMO) A918(22) Kararı ile kabul edilen standart denizcilik İngilizcesi kalıplarının denizcilik telsiz haberleşmesinde kullanılması bilgi ve becerisi olarak ölçülecektir.) ile temsilinin (davranış, anlatım ve kavrayış) ölçüldüğü bir sınav olacaktır. Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için her bir konuda 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılacaktır. Pozisyonları itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

F)DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

I-Teknisyen pozisyonu için; KPSS (B) grubu puanına göre en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon adedi kadar aday asil ve yedek olarak başarı sırası belirlenir. Son sıradaki ile eşit puan almış olan aday sayısının birden fazla olması halinde KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle yerleştirmedeki yeri belirlenir.

II-Mesleki uygulamalı sınava tabi pozisyonlar için; Mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak sıralama sonucunda ilan edilen her bir pozisyon adedi kadar aday asil ve yedek olarak başarı sırası belirlenir. Son sıradaki ile eşit puan almış olan aday sayısının birden fazla olması halinde KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle yerleştirmedeki yeri belirlenir.. Asil olarak yerleştirmeye hak kazananların atamaları yapılamadığı takdirde veya asil olarak yerleştirmeye hak kazanan adayın herhangi bir nedenle başlamaması halinde yedek listesinden sıra ile atama yapılabilecektir.

Sınav sonuçları ile atanmasına esas olacak bilgi ve belgeler, www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ancak, sınavı asil olarak kazanan adayların tebligat adresine ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin müracaatları ve sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top