Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2013

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bünyesinden istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecektir.Alınacak pozisyonlar ve sayıları :

17 inşaat, 9 bilgisayar, 7 makine, 7 elektrik elektronik, 9 harita, 3 jeoloji, 3 jeofizik, 15 çevre mühendisi, 7 şehir bölge plancısı, 9 mimar, 7 avukat ve 7 uzman olmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel alacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlarda toplam (100) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI ADEDİ

İnşaat Mühendisi 17

Bilgisayar Mühendisi 9

Makine Mühendisi 7

Elektrik-Elektronik Mühendisi 7

Harita Mühendisi 9

Jeoloji Mühendisi 3

Jeofizik Mühendisi 3

Çevre Mühendisi 15

Şehir ve Bölge Plancısı 7

Mimar 9

Avukat 7

Uzman 7

TOPLAM 100

II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR A) GfNEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan şartları haiz olmak,

3) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak, 4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,

5) Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

6) Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (1001 tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

7) 100’lük sistemde en az 75,00, 4’lük sistemde en az 2,93 lisans diploma (mezuniyeti notuna sahip olmak,

8) ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS veya YDS’den en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 25 doğru cevap sayısına sahip olmak,

9) ilan tarihi itibarıyla en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

10) Müracaatlar diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımlarından incelenerek değerlendirilecek ve her bir unvan için belirlenen adedin 4 (dört) katı aday sınava çağrılarak yapılacak sınav sonucunda uygun görülenler işe alınacaktır.

11) Mesleki tecrübe ve yabancı dil bilgisi şartlarını yerine getiren yeterli sayıda müracaat olmaz ise bu şartlar aranmaksızın, sadece lisans diploma notu dikkate alınarak, 100’lük sistemde en az 75,00 ve 4’lük sistemde en az 2,93 diploma notu olan adayların müracaatları da değerlendirilecektir

12) Diploma derecesi, mesleki tecrübe ve yabancı dil bilgisine dair belgeler gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilebilecektir

13) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir

14) istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

15) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal İai2i ile birlikte tahsil edilecektir.

B) İSTİHDAM

Sözleşmeli personel Bakanlık tarafından, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara, istanbul, izmir ve Bursa illeri başta olmak üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaların yapılacağı illerde görevlendirilir.

C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR İNŞAAT MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “inşaat Mühendisliği” lisans mezunu olmak

2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Zemin Mekaniği

b) Yapı Malzemesi

c) Yapı Statiği

ç) Betonarme

d) Şantiye Bilgisi

e) Kentsel Dönüşüm

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans mezunu olmak

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Donanım

b) Yazılım Mühendisliği

c) Veritabanı ve Arayüz Tasarımı

ç)Sistem Mühendisliği

d) Bilgi Güvenliği

MAKİNE MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Mühendislik mekaniği

b) Enerji tesis ve işletmeleri

c) Endüstriyel akustik ve gürültü

ç) Genel proses tekniği

d) Makine dinamiği

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans mezunu olmak

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a)Enerji dönüşümü

b) Elektromanyetik dalgalar

c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi

d) Elektronik devre elemanları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Sismoloji

b) Yer fiziği el Uygulamalı jeofizik

ç) Yapı jeofiziği

d) Gravite

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Tektonik

b) Hidrojeoloji

c) Tarihsel jeoloji

ç) Genel jeoloji

d) Mineraloji

e) Paleontoloji

f) Harita Ölçek

g) Mühendislik Jeolojisi

ğ) Petrografi

h) Sedimantoloji

ı) Maden Yatakları

HARİTA MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak**

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

b) Jeodezi (koordinat sistemleri)

c) Kadastro bilgisi

ç) İmar uygulamaları

d) Haritacılık yazılımları

ÇEVRE MÜHENDİSİ

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır: a| içme ve kullanma suyu temini

b) Atık su ve yağmur suyu bertarafı

c) Çevresel etik kavramının kentsel dönüşüme etkisi

ç) Alternatif su kazanım ve arıtımı

d) Altyapı proje hazırlanması ve uygulaması

e) Atık Su ve İçme Suyu Arıtım Yöntemleri

f) Katı Atık Yönetimi

g) Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

ğ) Çevre Ekolojisi

h) Çevresel Etki Değerlendirmesi

ı) Çevresel Gürültü

i)Çevre Mevzuat

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Kent Ekonomisi

b) Konut Politikaları

c) Kentsel Dönüşüm

ç) Kent Sosyolojisi

d) imar ve Hukuk

MİMAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Mimari tasarım

b) Yapım bilgisi

c) Yapı malzemesi

ç) Mimarlık tarihi

d) Bilgisayar destekli çizim

e) Kentsel Tasarım

f) imar ve Hukuk

AVUKAT

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

2) Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.

3) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

4) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

5) Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi teslim etmek.

6) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) icra ve iflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) idari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza usul Hukuku

ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

UZMAN

1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “işletme, iktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans” bölümlerinden lisans mezunu olmak

2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Genel Muhasebe

b) Borçlar Hukuku

c) Ticaret Hukuku

ç) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları

d) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

e) Kamu ihale Mevzuatı

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisi için uygun olan unvan için hazırlanan Personel Alımı Başvuru Formu (Ek-1), Beyan Belgesi (Ek-2) ve İş Talep Formunu (Ek-3) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir

2) Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvurular Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.trl ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde alınacaktır.

4) Başvurular 07/05 /2013 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

III- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Başvuru için istenen belgelerin teslimi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır Daha önce yapılmış veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

2) istenen belgelerin teslimi, Bakanlık internet sitesinde duyurulacak tarihler arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler arasında belgelerini teslim etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3) Müracaatçılardan istenecek belgeler şunlardır:

a) Personel Alımı Başvuru Formu (Ek-1)

b) Beyan Belgesi (Ek-2) c) iş Talep Formu (Ek-3)

ç) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,

d) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, ayrıca bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

e) Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar, diploma ile birlikte transkript belgesinin aslını ya da noter onaylı örneğini de getireceklerdir

f) KPDS/YDS sonuç belgesi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi IÖSYMI tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi,

g) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğrafı,

ğ) Sosyal Güvenlik II Müdürlüğünden alınacak hizmet belgesi (SGK gün prim sayısı yazılı olacak) ile çajıştığı işyerlerinden çalıştığı unvanının belirtildiği yazılı belge.

Not: Müracaatçıların, Personel Alımı Başvuru Formu (Ek-1), Beyan Belgesi (Ek-2) ve iş Talep Formunu (Ek-3) elektronik ortamda doldurduktan sonra bilgisayarlarına kaydetmeleri ya da çıktılarını almalan önem arz etmektedir.

IV- BİLGİ

1) Sınav Vekâletler Caddesi, Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

V-SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır

2) Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).

c) Liyakat, te’msil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan)

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir

VI-SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yansı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.lr internet adresinde yayınlanacaktır, işe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

VII-İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Vekaletler Cad. NoT Kat:3 Bakanlıklar/ANKARA

2 Replies to “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2013”

  1. Mustafa göral dedi ki:

    25 yıllık tünel ve ahşap kalıpta tecrübeli yurt içi ve yurt dışında çalışmış Kule vinç operatörüyüm.iletişim 505 533 9719 / İSTANBUl

  2. Mustafa göral dedi ki:

    25 yıllık tünel ve ahşap kalıpta tecrübeli yurt içi ve yurt dışında çalışmış Kule vinç operatörüyüm.iletişim 505 533 9719

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top