Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Alımı Yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 sosyoloji, 1 iletişim, 3 matematik, istatistik, 2 bilgisayar mühendisliği, 2 hukuk, 11 siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültesi mezunu 20 AB uzman yardımcısı alacak. Başvurular 20 ila 31 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 ve 8 inci derecedeki kadrolara atanmak üzere 20 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde olmak üzere giriş sınavıyla alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Mezun olunan Fakülte ve BölümBaşvurulacak KPSS Puan Türü ve Yazılı sınava çağrılmaya hak kazanacak aday sayısıSözlü sınav sonucuna göre ataması yapılacak aday sayısı
Fakültelerin Sosyoloji BölümüKPSSP 1, 2, 3, 108 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 20 aday1
Hukuk Fakültesi Hukuk BölümüKPSSP 11, 21 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 40 aday2
Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği BölümüKPSSP 1, 2, 6 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 40 aday2
Fakültelerin İstatistik ve Matematik BölümüKPSSP 1, 2, 25 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 60 aday3
İletişim FakültesiKPSSP 1, 2, 3, 108 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 20 aday1
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme FakülteleriKPSSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 108 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 220 aday11

Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylarda yazılı sınava çağrılacaktır.

1 – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Eğitim süresi en az dört yıl olan ve yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte ve bölümler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

3. Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4. ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte veya bölüm itibariyle ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak,

5. İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak;

a. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) veya 2013 yılında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almış olmak veya,

b. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL IBT 84, TOEFL CBT 221, TOEFL PBT 561, CAE C, FCE C, CPE C düzeyinde puan almış olmak veya,

c. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından en az 5 puan almış olmak.

6. Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veyahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1. İş talep formu,

2. İki adet vesikalık fotoğraf,

3. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,

4. Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin bilgisayar çıktısı veya fotokopisi,

5. Yüksek öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin fotokopisi,

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yazılı Sınava katılacak adayların, aşağıdaki başvuru adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden veya AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.ikg.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve buna istenilen diğer belgeleri ekleyip, 20.05.2013-31.05.2013 tarihleri arasında saat 17:30’a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 – YAZILI SINAV:

Fakülte ve bölüm itibariyle yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi başvuruların sona ermesinden sonra www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Yazılı sınav konuları;

Sosyoloji Bölümü: Genel sosyoloji ve metodolojisi, sosyal psikoloji, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, Türkiye’nin sosyolojik yapısı, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).

Hukuk Bölümü: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).

İstatistik Bölümü ve Matematik Bölümü: Genel Matematik, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Serileri Analizi, Stokastik Süreçler, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).

İletişim Fakültesi: İletişim, Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve gündem yönetimi, İletişim hukuku, Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri: İktisat (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat), Maliye (maliye teorisi, maliye politikası, Türk vergi sistemi), Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları).

Test usuldeki yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve daha yukarı puan alan adaylardan fakülte veya bölüm itibariyle yalnızca ataması yapılacak aday sayısının en fazla dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır). Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5 – SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav aşağıdaki alanlarda yapılacaktır.

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve İngilizce (İngilizce soruları adayın güncel herhangi bir konu hakkında yapacağı İngilizce kısa konuşmalar şeklinde cevaplanacaktır)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Sözlü sınavda adaylar (a) bendi için 50 puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınavın sonucunu gösterecektir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınavda fakülte ve bölüm itibariyle başarılı olan adayların sayısı fakülte veya bölüm itibariyle ataması yapılacağı ilan edilen kadro sayısından fazla ise fakülte ve bölüm itibariyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılıp yalnızca kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilerek sınav kazananlar listesi ilan edilecektir. Atamalar yalnızca sözlü sınav sonucuna göre yapılacak olup yazılı sınav sonucu dikkate alınmayacaktır.

6 – YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Yazılı Sınav Tarihi: 16 Haziran 2013-Saat: 9:30

Yazılı Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziyabey Caddesi No:6 06520 BALGAT/ANKARA

7 – SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar, yazılı ve sözlü sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

8 – SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA

Sözlü sınav sonucuna göre sınavı kazananlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sözlü sınav sonucunda fakülte veya bölüm itibarıyla başarılı bulunan adaylardan asil kazananlar dışında başarı puan sıralamasına göre Hukuk Fakültesi için 2, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için 1 ve Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri için 1 adet olmak üzere dört kişilik yedek aday listesi oluşturulur.

Yedek adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı fakülte veya bölüm itibariyle ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Ancak, yukarıdaki tabloda öğrenim dalı itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kadrolar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Avrupa Birliği Uzmanları ile Uzman Yardımcılarının çalıştıkları alan bakımından daha detaylı bilgi için www.ikg.gov.tr adresine bakılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top