Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde istihdam edilmek üzere, Bölgesel Kalkınma konusunda ve Yatırım Destek Ofislerinde çalışmak isteyen, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da muaf olan, seyahat engeli olmayan, 7 “Uzman”, 2 “Destek Personel” alımı yapacaktır.

BEBKA’nın merkezi Bursa’da olup, Ajans, faaliyetlerini Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürmektedir. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

A. SINAV TAKVİMİ

Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi
SINAV BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ 12.09.2011 -23.09.2011 08.00 – 17.00 Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir.
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 03.10.2011
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ 10.10.2011 – 14.10.2011
BAŞVURU YERİ Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4. Km : Buttim Plaza : Kat:6 Osmangazi .. Bursa Tel: 0 224 211 13 27
İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ http: // www .bebka .org .tr/

B. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Uzman ve Destek Personel İçin Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış ya da muaf olmak.

2. Uzman Personel İçin Başvuru Şartları

2.1 KPSS Puanıyla Başvuracak Adaylar İçin

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden;

Mali İşler/Muhasebe/Bütçe Uzmanı, Finans Uzmanı için en az 75 puan,

Ekonomik ve Sosyal Analizler Uzmanı, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanı için en az 80 puan

Yurt Dışı İlişkiler Uzmanı için en az 85 puan

almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS ve TOEIC / Bu belgelerde kendi geçerlik süreleri dikkate alınır) sahip olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:

Tablo 2: Uzman Personelin Mezun Olması Gereken Bölüm ve KPSS puan Türleri
ALAN KPSS PUAN TÜRÜ KPSS TABAN PUANI
Hukuk 3, 6,11,20 veya 103 80
İktisat 3, 6,9 : 22 veya 28 80
Maliye 3,6 veya 24 80
İşletme 3, 6,23,29 veya 99 80
Kamu Yönetimi 3, 6, 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler 3, 6,33 veya 48 80
İstatistik Matematik 3,6 veya 25 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3, 6,46 veya 115 80
Sosyoloji 3,4, 5 veya 6 80
Şehir ve Bölge Planlama 3,4, 5 veya 6 80
Mimarlık Mühendislik 3,4, 5 veya 6 80

2.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden;

Mali İşler/Muhasebe/Bütçe Uzmanı, Finans Uzmanı için en az 75 puan,

Finans Uzmanı, Ekonomik ve Sosyal Analizler Uzmanı, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanı için en az 80 puan

Yurt Dışı İlişkiler Uzmanı için en az 85 puan

almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS ve TOEIC / Bu belgelerde kendi geçerlik süreleri dikkate alınır) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:

a. Planlama, programlama

b. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi

c. Strateji geliştirme, strateji yönetimi

d. İzleme ve değerlendirme

e. Tanıtım, danışmanlık

f. Şehircilik ve çevre

g. Araştırma-geliştirme

h. Bilgi ve iletişim teknolojileri

i. Finansman

j. İnsan kaynakları yönetimi k. Uluslararası ticaret

2.3 Uzman Personel İçin Başvurulabilecek Uzmanlık Alanları, Aranan Şartlar ve Tercih Sebepleri

Alınacak olan 7 uzman personel aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarından seçilecektir. Adaylar iş talep formunda hangi alan için başvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her uzman aday sadece bir alandan başvurabilir, birden fazla alanda başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Uzman adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili aşağıdaki aranan şartları ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır.

Mali İşler/Muhasebe/Bütçe Uzmanı (1 kişi) Aranan Şartlar;

^Üniversitelerin iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1) Maliye, finans, işletme veya muhasebe alanında lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak

2)Aşağıdaki konularda iş tecrübesine sahip olmak, S Devlet muhasebe sistemi ve analitik bütçe,

S Bütçe gelir/gider takibi, analiz ve mali yönetim raporlamaları, S Genel muhasebe uygulamaları, S Mali analiz konuları ve fınansal tablolar.

Finans Uzmanı İçin (2 kişi); Aranan Şartlar;

^Üniversitelerin iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ile mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1) Maliye, finans, işletme veya muhasebe alanında lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2) Maliye, finans, işletme veya muhasebe alanında yurtdışında lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olmak

3) Aşağıdaki konularda iş tecrübesine sahip olmak,

S Mali denetim, muhasebe denetimi, bağımsız denetim, usulsüzlük incelemeleri, S Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu, S Temel mali tabloları okuma/analiz etme (Bilanço, Gelir Tablosu), S Kredi takip süreçleri ve mali istihbarat, firmaların mali durum analizleri.

Ekonomik ve Sosyal Analizler Uzmanı (2 kişi) Aranan şartlar;

1) Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, istatistik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1) Ekonomik ve sosyal kalkınma, kalkınma teorileri, rekabetçilik, kümelenme, sektörel analizler vb. alanlarda lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2) Ekonomik ve sosyal kalkınma, kalkınma teorileri, rekabetçilik, kümelenme, sektörel analizler vb. alanlarda yurtdışında lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olmak

3) Aşağıdaki konularda iş tecrübesine sahip olmak,

S Bölgesel kalkınma, sınai gelişme politikaları, kalkınma kuramları, bölgesel ekonomik analizler,

S Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı analizleri, S Ekonomik sektör analizleri,

S Sosyal kalkınma, işgücü, istihdam, kırsal kalkınma ile ilgili çalışmalar,

Yurt Dışı İlişkiler Uzmanı (1 kişi); Aranan Şartlar;

1) 2.2 maddenin ” a ” şıkkında belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1) İleri düzeyde Almanca veya Fransızca veya Arapça bilmek ve bunu belgelemek,

2) İleri düzeyde İngilizce bilmek (yurtdışında İngilizce eğitim veren okullarda lisans veya yüksek lisans eğitimi görmüş olmak)

3) Almanya veya Belçika da lisans veya yüksek lisans eğitimi görmek,

4) Almanya veya Belçika da ilgili alanda iş tecrübesine sahip olmak,

5) Avrupa Birliği müktesebatı, kurumları, mali işbirliği programları hakkında tecrübe sahibi olmak.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanı (1 kişi); Aranan Şartlar;

1) 2.2 maddenin ” a ” şıkkında belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1) Kurumsal iletişim konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

2) İleri düzeyde İngilizce bilmek (yurtdışında İngilizce eğitim veren okullarda lisans veya yüksek lisans eğitimi görmüş olmak)

3) Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler alanında lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

3.Destek Personel İçin Başvuru Şartları

Alınacak olan 2 Destek Personel aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarından seçilecektir. Adaylar iş talep formunda hangi alan için başvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her aday sadece bir alandan başvurabilir, birden fazla alanda başvuran adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili aşağıdaki aranan şartları ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır.

Halkla İlişkiler Destek Personeli (1 Kişi) Aranan Şartlar

1. Yurt içindeki ya da denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının 4 yıllık bir bölümünden mezun olmak, tercihen halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, medya ve iletişim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olmak.

2. Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, medya iletişimi, grafik tasarım konularında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

3. Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 65 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS ve TOEIC / Bu belgelerde kendi geçerlik süreleri dikkate alınır) sahip olmak,

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1) İlgili konuda lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

2) İleri düzeyde İngilizce bilmek (yurtdışında İngilizce eğitim veren okullarda lisans veya yüksek lisans eğitimi görmüş olmak)

3) İngilizce dışında bir yabancı dili iyi derecede bilmek.

Yönetici Asistanı Destek Personeli (1 Kişi) Aranan Şartlar

1. Yurt içindeki ya da denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının 4 yıllık bir bölümünden mezun olmak,

2. Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS ve TOEIC / Bu belgelerde kendi geçerlik süreleri dikkate alınır) sahip olmak,

Aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bunları belgelemek tercih sebebidir;

1) Yönetici Asistanlığı konusunda iş tecrübesine sahibi olmak,

2) İlgili konuda lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

3) İleri düzeyde İngilizce bilmek (yurtdışında İngilizce eğitim veren okullarda lisans veya yüksek lisans eğitimi görmüş olmak)

4) İngilizce dışında bir yabancı dili iyi derecede bilmek,

C. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların ajansın web sayfasında (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilen İş Talep Formu’nu Ajans web sitesinde bilgisayar ile eksiksiz bir şekilde doldurup, çıktısını alıp, vesikalık fotoğraf yapıştırıp, imzalayıp, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber en geç 23.09.2011 saat 17:00’a kadar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Yeni Yalova Yolu 4. Km, Buttim Plaza, Kat:6 Osmangazi, Bursa adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ajansın internet sitesinde başvuru formunu doldurmak başvuru için yeterli olmayıp formun çıktısını ve diğer gerekli evrakları Ajansa elden veya posta yoluyla ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır

D. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

• İş Talep formu(www.bebka.org.tr adresinden temin edilebilir. İş talep formu Ajansın web sayfasından online olarak doldurulup, çıktısı alındıktan sonra imzalanarak başvuru dosyasına eklenecektir),

• Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

• Üç adet vesikalık fotoğraf,

• KPSS sonuç belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti,

• KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da noter onaylı sureti,

• Aday tarafından imzalanmış üzerinde T.C. Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Erkek adaylar için askerlik terhis veya muaf belgesi veya tasdikli sureti,

• Özgeçmiş,

• Tercih sebebi olan hususları ispatlayıcı bilgi ve belgelerin asılları ya da tasdikli sureti,

• İş Tecrübesi ile başvuran adaylar için asgari 5 (beş) yıllık iş tecrübesini gösteren SGK iş döküm belgesi ( başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, sınavda başarılı olanlardan daha sonra SGK onaylı iş döküm belgesi ve daha önce çalıştıkları işyerlerinden görev tanımlarını da belirten çalışma belgesi istenecektir. )

E. TÜM ADAYLAR İÇİN SINAVA GİRİŞ, SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra mülakat sınavına katılacak adaylar ve sınav yeri 03.10.2011 tarihinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinde tek kriter KPSS ve KPDS puanları olmayıp, bunlarla birlikte her bir alan için ilanda belirtilen tercih sebepleri de dikkate alınacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda her bir alan için alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday mülakata çağırılacaktır. Bazı alanlar için yeterince başvuru olmaması, başvuran adayların aranan şartları taşımaması ya da tercih kriterlerine uymaması durumunda ilgili alandan daha az diğer alanlardan daha fazla sayıda aday mülakata çağrılabilecektir. Ajans belli alan/alanlardan çok sayıda nitelikli başvuru olması durumunda ilgili alan/alanlardan mülakata çağıracağı aday sayısını artırabilir.

Uzman personel ve destek personel alımı için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Sözlü Yarışma Sınavı 10.10.2011 – 14.10.2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

F. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir. Sınav sonuçları Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

G. AJANS PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. Maddesi son fıkrasında, “Genel Sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenir.” denilmektedir. Bu doğrultuda, Yüksek Planlama Kurulunun belirlemiş olduğu limitler ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereğince Ajans uzman personeline 2011 yılı için işe başlangıçta ödenecek aylık net ücret aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ajans Personeline Ödenecek Ücret
Personelin Unvanı Aylık Net Ücret Aralığı
Uzman Personel 3.500 TL-3.750 TL
Destek Personel 2.000

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top