Basın İlan Kurumu Personel Alımı

BASIN İLAN KURUMU GENEL MUDURLUGU VE ŞUBEMÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SINAVLA ELEMAN ALINACAKTIR.

İş kanununa tabi olarak Kurum mevzuatı uyarıncamerkeziİstanbul’da bulunan Genel Müdürlük İle istanbul, Konya ve Manisa şubelerinin yanı sıra yeni açılacak olan Kastamonu, Malatya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ şubelerinde çalıştırılmak üzere; sınavla 11 muhasebe memuru, 14 ilan memuru, 1 yazı işlem memuru ve 1 hukuk müşavirliği büro memuru alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1) GENEL ŞARTLAR

a) T C vatarcası olmak, ıreden haklara sahip oulunmak.

b) 2010 yılı veya daha sonraki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan; Muhasebe Memuru adayları ıcın “KPSSP26” puan türünden 70 ve uzerı; İlan Memuru adayları için “KPSSP03” puan türünden 70 ve üzeri; Yazı İşlem Memuru adayları için “KPSSP93” puan türünden 75 ve uzerı; Hukuk Müşavirliği Büro Memuru adayları ıcın “KPSSP93” puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

c) Sınava müracaat tarihinin son günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak i 30 Eylül 1976 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar).

d) Kamu hizmetlerinde çalışma haklarından mahrum olmamak. e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ıkı yıl erteletmiş olmak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

2) ÖZEL ŞARTLAR

a) Muhasebe Memuru adayları için İktisat, Maliye. İşletme, Muhasebe, Bankacılık. Kamu Yönetimi bölümlerinde eğitim veren fakültelerden veya bu fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokullaıdan mezun olmak.

b) İlan Memuru adaylan için İletişim Fakültelerinden mezun olmak,

c) Yazı İşlem Memuru adayları için 2 yıllık yüksekokulların Büro Yönetimi ve Sekreterlik. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı. Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler. Halkla HısKiler ve Reklamcılık. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olmak.

d) Hukuk Müşavirliği Büro Memuru adayları için Adalet yüksekokulundan, meslek yuksekokullannın adalet bölümünden, adalet ön lisans programından mezun olmak,

e) Başvuruda bulunan adaylar, hangi il veya illerde görev almak istediklerine dair (EK-1) referans kodunu (http://www.bik.gov.tr adresinden temin edilecek) özgeçmişlerinin (CV-EK-2) sağ ust kösesinde belirtmek zorundadır.

II- SINAV

Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak, yapılacak sıralama sonucunda. Muhasebe memuıu için ilk 55. İlan memuıu için ilk 70. Yazı İşlem memuru için ilk 5. Hukuk Müşavirliği Büro memuru için ilk 5 kışı arasına (kontenıana giren son aday ile aynı puanı alan adaylarda dahil) girenler yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puanı alanlardan başlamak üzere ilk 33 kışı Muhasebe memurluğu, ilk 42 kışı İlan memurluğu, ilk 3 kışı Yazı İşlem memurluğu, ilk 3 kışı Hukuk Müşavirliği büro memurluğu için sözlü sınava tabı tutulacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek başarı sıralamasına göre işe alınacak asıl adaylar ile 2 den az olmamak üzere boş kadro sayısının yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir.

Yazılı sınava gıımeye hak kazanan adaylar ile sınavların yerleri Kurumumuz ınternet sitesinde (www.bik.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce duyurulacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlann listesi ile sozlu sınav tarihi de Kurumumuz ınternet sitesinde (www.bik.gov.trl açıkanacak. sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylara ise ayrıca (email) yolu ile bildirim yapılacaktır. Posta ile tebligat yapılmayacaktır. KPSS’den vüksek puan almak Basın İlan Kuıumu’nda görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda, kimlik tespitinde kullanılmak uzeıe kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Kimlik belgesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

III- BAŞVURU

Başvurular, 30 Eylül 2011 tarihi saat 17.30’a kadar Basın ilan Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Efenü! Man. Mevlana CaO. No:140/A Toya Plaza Kat:5 ZeytınburnuISTAN8UL adresine şahsen ulaştırılacak veya posta yolu (iadeli taahhütlü posta veya kargo ile ulaşmış olacaktır. Suresinde ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Posta ve kargo göndenlennde yaşanan gecikmeden Basın ilan Kurumu sorumlu değildir. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday. aradan geçen sureye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) http://www.bik.gov.tr adresinden temin edilen adayın kendi el yazısı ile doldurulmuş özgeçmişi (CV-EK-2).

b) Öğrenim belgesi (fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopi. KPSS sınav sonuç belgesi (ÖSYM web sitesinden alınan bilgisayar çıktısı),

c) Nüfus cüzdan fotokopisi, son üç ay içinde çekilmiş (özgeçmiş formuna bir adet yapıştırılacak bunun dışında) iki adet vesikalık fotoğraf.

NOT: Tüm belgelerin asılları gerekil görülen diğer belgelerle birlikte İşe alınma İşlemleri sırasında istenecektir.

2 Replies to “Basın İlan Kurumu Personel Alımı”

  1. MERVE GÜNGÖR dedi ki:

    Sakarya üniversitesi halkla ilişkiler bölümü 2011 yılı mezunuyum. Kpss bu yıl giricem basvuru yapmam mümkün müdür ?

  2. bekir öztürk dedi ki:

    matbacıtyım iş arıyorum ilgilenirseniz
    0501 207 43 15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top