Artvin SYDV Sözleşmeli Geçici İşçi Alımı

ARTVİN SYDV BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ARTVİN VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda boş bulunan “Büro Görevlisi kadrosuna Vakıf Mütevelli Heyetinin 31/ 03/ 2011 tarih ve 2011 / 07 sayılı kararı gereğince, büro görevlisi (Vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği özel koşullarda her türlü iklim ve kırsal alanda da görev yapabilecek) statüsünde istihdam edilmek üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları” kapsamında, mülakat ile Ticaret lisesi veya üniversitelerin bilgisayar ve büro yönetimi bölümleri ön lisans mezunu 1 (bir) personel alınacaktır.

İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

1. İŞİN SÜRESİ

1.023.00 TL net ücretle çalıştırılmak üzere ilk 6 aylık dönem için “belirli süreli sözleşme” yapılacak olup 6 aylık sürenin bitiminde, Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde “belirsiz süreli sözleşme” yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Ticaret lisesi veya üniversitelerin bilgisayar, büro yönetimi bölümleri ön lisans mezunu olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak.

6. Başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

7. ÖSYM tarafından yapılan 2010 yılı KPSS’de (Kamu Personeli Seçme Sınavı); alanıyla ilgili en az 60 puan almış olmak.

8. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

9. Askerliğini yapmış olmak.

b.Özel Şartlar:

1. Erkek Personel alınacaktır.

3. BAŞVURU :

Adayların Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden temin edecekleri “İş Talep Formu” ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte en geç 07/10/2011 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda Vakıf Müdürlüğü personeli tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip Vakıf Müdürünce tasdik edilecektir.

a. Özgeçmiş.

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi

c. 1(bir) adet vesikalık fotoğraf.

d. Askerlik terhis belgesi

e. Varsa iş deneyim belgeleri.

f. Sağlık Raporu.

g. İş Talep Formu.

h. KPSS sonuç belgesinin aslı veya tasdikli örneği.

i. Adli Sicil Belgesi.

j. Aile nüfus kayıt örneği.

k. Sürücü belgesi fotokopisi.

5. MÜLAKAT ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ :

a. Mülakat tarihi ayrıca adaylara duyurulacak olup, adaylar Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen komisyonca sözlü mülakata alınacaktır.

b. Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, ketumluk, özgüven, bilgilerini aktarabilme ve tecrübe paylaşımı gibi özellikler değerlendirilecek
olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler dikkate alınacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR :

a. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b. Personel alıp almama kararı yetkisi Vakıf Mütevelli Heyetine aittir.

c. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. BAŞVURU ADRESİ :

Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vilayet Binası ARTVİN

Tel : 0 466 212 30 02 Faks: 0 466 212 94 11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top