Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,İş İlanı

Anadolu Üniversitesi 657 Sayılı devlet memurları kanunu kapsamında çeşitli branşlarda memur alımı gerçekleştirecektir.Sözleşmeli olacak olan branşlar ise şöyle:Sesçi,mühendis,resim seçici,programcı gibi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretım Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca I.Grupta belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puansıralaması esas alınmak suretiyle, II. Grupta belirtilen unvanlara Esasların “SınavŞartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından 2010-KPSS puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle, III.Grupta belirtilen unvanlara ise sadece mesleki uygulamalı sınav yapılmak suretiyle 45 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

I.GRUP : KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) yerleştirme yapılacak unvanlar

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Mühendis 7 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Dekoratör 2 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların iç Mimarlık veya Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu olmak

Resim Seçici 5 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Sinema ve Televizyon Bölümü veya Basın ve Yayın Bölümü mezunu olmak, filmlerin dahili ve harici çekimlerini resim kayıtları ile seçiciliğini yapıp, resim seçme makinalarını kullanma işlerinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

Sesci 4 Meslek Yüksekokullarının Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı, Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunu olmak, film ve video çekimleri sırasında efekt, röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

Sesci 2 Teknik Liselerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Radyo Televizyon, Radyo-Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünden Mezun olmak, film ve video çekimleri sırasında efekt, röportaj gibi sesleri alarak montaj esnasında seslendirme işinde en az (4) yıl tecrübeli olmak.

II.GRUP: (2010-KPSS puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav basan sırasına konulmak suretiyle yerleşime yapılacak unvanlar)

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Çözümleyici, Sistem Programcısı 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili (c sharp) ile diğer programlama dillerinden (c ++, java, php vb.) en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde . KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Programcı 3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezun olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Programcı 2 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi Bölümü mezunu olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

III.GRUP (Mesleki Uygulamalı Sınav Yapılmak suretiyle yerleştirme yapılacak unvanlar)

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER:

Kameraman 5 iletişim Bilimleri Fakültesi/iletişim Fakültelerinin Sinema ve Televizyon Bölümü, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olmak.

Kostümcü 2 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Moda Tasarım Bölümü mezunu, kostüm ve aksesuarların hazırlanması, onarılması ve bakımı gibi konularda en az (4) yıl tecrübeye sahip olmak.

Fotoğrafçı 2 En az önlisans mezunu ve konusunda en az (5) yıl tecrübeye sahip olmak.

Işıkçı 8 Meslek Yüksekokullarının Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı, Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunu olmak, ışıklandırma yapabilecek, özel ışıklandırma bilgisine ve mesleğinde en az (3) yıl tecrübeye sahip olmak.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Başvuracak adayların dorumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesindeki “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

h) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde alanındaki tecrübe belgesi dikkate alınacaktır.

i) ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

I.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1 – Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü, Önlisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır,

2- 2010 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

II.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

1- Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlü Sınava girme hakkı kazanan adaylann listesi ve sınav tarihi müracaatlann bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Pezisyonlar itibariyle aday adaylarının basan sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır.

3- Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takıp eden 10 iş günü içinde, her unvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz ınternet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III.GRUP ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

2- Başvuru şartlarını taşıyıp, Mesleki Uygulamalı Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 İş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Pozisyonlar itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır.

4- Sınav sonuçları, Mesleki Uygulamalı Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her unvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu. (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2- özgeçmiş.

3- öğrenim belgesi.

4- 2 adet resim.

5- 2010 yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi.(I. Grup adaylar için)

6- Mesleki tecrübe belgesi.

7- Yabancı Dil Belgesi.(Yabancı dil düzeyi istenilen unvanlar için)

8- Çözümleyici, Sistem Programcısı unvanına başvuranlar için Programlama Dil Belgelen.

9- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top