Amasya Merzifon Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

AMASYA İLİ MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN

Merzifon Belediyesi bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek Üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye

Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te

belirtilen hükümler çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak koşulu ile Belediyemizce münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3

katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 11 3 65 KPSSP94 Lise ve dengi okul mezunu olmak.
GİH İtfaiye Eri 11 5 65 KPSSP93 Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak.
GİH İtfaiye Eri 9 1 55 KPSSP3 Lisans mezunu olmak.
TOPLAM 9

Erkek ve Kadın olmak üzere Toplam: 9 adet İtfaiye Eri

B)BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1)Türk vatandaşı olmak.

2)Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak

3)Sınavın yapıldığı talihle 30 yaşını doldurmama olmak.

4) Adayların öncelikle KPSS 20t0 sınavlarına girmiş olmaları gerekmekledir. Belediyenin yukarıda kadro karşılarındaki belirlemiş olan taban puan türleri üzerinde KPSS puanı almaları şarttır

5) KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak Özere alama yapılacak boş kadro seyisinin 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi Başkanlığımız belediye İlan panosunda yayınlanacaktır.

6)Alınacak olan kadrolar için yukarıdaki kadro karşısındaki Öğrenimlerden sınav tarihi itibari ile mezun olmak.

7)Kamu haklarından mahrum bulunmamak

8) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olman üzere, ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Erkek adaylar Askerliğini yapmış veya tecili olmak.

10)İtfaiye eri için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-} 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Boy ve Kilo tespitine ilişkin her hangi bir sağlık kurumundan alınacak belge).

11)Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak

12)Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma

şartlarına uygun olmak

C)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Amasya İli Merzifon Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1.KPSS Sonuç Belgesi

2.T.C Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı

3.Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli 4.5*6 boyutunda vesikalık fotoğraf.

4.Öğrenim durumunu gösterir belge

5.Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya tecil belgesi

D. BAŞVURU YERİ .TARİH VE SAATİ:

Başvuru süresi 07/09/2011 Çarşamba günü sabah saat 9:03 da başlayacak ve 07/09/2011 günü (Saat:16.00)’ da sona erecektir, Başvurular, Merzifon Belediyesi İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne (Sofular mahallesi Cumhuriyet Caddesi Abidehatun sokak No:2 Merzifon/AMASYA ) şahsen yapılacaktır Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

E.MÜLAKAT KONULARI

—Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

—Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.

—657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

—Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat.

—Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

—Genel kültür.

-Dayanıklılık testi.

F.SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-İtfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), dayanıklılık testi ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır

2-Kurum sınavı başarı puanı: dayanıklılık testini geçen adaylardan sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

3-Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

5-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediyemiz ilan panosunda ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

7-Belirtilen kategorilerde kurumun ihtiyacı olan nitelikte sözlü mülakat sonucu yeterli puanı alamayanların yerine diğer kategorilerden sözlü sınavdan yeterli puan alanlar yerleştirilir.

G.SINAV YERİ VE SAATİ:

Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi; Belediye Başkanlığında 20/ 09 /2011 Salı günü saat: 09 00’da başlayacak, tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sözlü Sınava çağrılan adayların sınav yeri ve sınav giriş kartları Merzifon Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünden verilecektir. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava müracaat eden adaylar müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespitini herhangi bir sağlık kurumundan yaptıracaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sınav sonuçları Belediyemiz ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir

İlan olunur.

2 Replies to “Amasya Merzifon Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011”

 1. hakan dedi ki:

  1. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ 28.07.2009 tarihli 27302 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı Kamu Personel genel tebliği (Devlet Memurluğuna alınma Seri No:)”in 6/A maddesi aşağıdaki gibidir.
  A) Uzman Erbaşların Devlet Memurluğuna alımaları 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunun 5′inci maddesinde uzman erbaşlar iki yıldan az beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanları müteakip sözleşmeleri bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Bu yaş sınırının beş fazlası Uzman Erbaşların askerlik çağı sonudur.Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en geç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler hükmü yer almaktadır.Bu itibarla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabii uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Devlet Memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin atanmak istedikleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
  2.
  Merhaba Ben Özel kuvvetler Komutanlıgında 4 yıl görev yaptıktan sonra kendı ıstegımle tayin istedım tayinimde bingöl komandoya cıkmıstı ve burada 1.5 yıl gorev yaptım ve kendı ıstegımle busene aralıkta sözlesmemin bitmesı uzerıne burakıyorum hic bir sekılde saglık sorunum yoktur.
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanabilmem için yukarıda sayılan şartları taşımaktayım.İlgili Kanunun ve tebliğnamelerin sağlamış olduğu imkanlara istinaden kurumunuzun takdiri ile Münhal kadrolarınızda görev yapmak istiyorum.
  Saygılarımla gereğini arz ederim.

  Hakan TOROGLU
  Telefon:0542-682-21-48
  EKLER :
  EK:1 Hizmet Belgesi
  EK:2 Sözleşmenin Feshi
  EK:3 Diploma Fotokopisi
  EK:4 Kimlik Fotokopisi

 2. MUSTAFA ALTINIŞIK dedi ki:

  slm ben 1986 dgumlu olup 175 cm boy 67 kilo ben 2 yıl türksilahlı kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra kendi istegimle ayrıldım.bize uygun münhal kadronuz da yer almak istiyorum 0533 251 02 26 saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top