Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3 sosyolog, 156 sosyal çalışmacı, 43 psikolog, 56 fizyoterapist, 10 diyetisyen, 38çocuk gelişimcisi, 76 hemşire, 24 sağlık memuru, 52 öğretmen ve 22 din görevlisi alacak

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN:

TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına, lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Başvuru başlayış tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

4- Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1- Sosyal Çalışmacı : Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

2- Sosyolog : Sosyoloji lisans programından mezun olmak veya sosyoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

3- Psikolog : Psikoloji lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

4- Fizyoterapist : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

5- Çocuk Gelişimcisi : Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

6- Diyetisyen : Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

7- Hemşire : Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

8- Sağlık Memuru : İki yıllık Yüksekokulların Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik alanlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP93 türünden geçerli puanı bulunmak.

9- Öğretmen : Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlk Öğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve Yabancı Dil Öğretmenliği için Yabancı Dil Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarı ile tamamladığına ilişkin belge sahibi olmak. 2010 ve 2011 KPS Sınavına katılmış ve KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

10- Din Görevlisi : İlahiyat lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu; KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

C) POZİSYONLAR:

Pozisyon sayıları, unvanlar ve iller itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

1. Başvuru Tarihi: 05/03/2012 ile 16/03/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. (16/03/2012 itibariyle saat 17.00’de sona erecektir.)

2. Başvuru Yeri: Bakanlığımız internet sitesinde (www.aile.gov.tr) yayımlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar tarafından, elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı imzalı ve fotoğraflı olarak, istenilen diğer belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

4. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Öğrenim (Alan/Bölüm) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları, ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 3 katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir.

4. Başvurulan unvanlar itibariyle adaylar, en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanacaktır. Her unvan için pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

5. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %50’ı sözlü sınav puanının %50’ı esas alınarak belirlenecektir.

6. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

7. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

8. Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlü Sınavına girme hakkı kazanan adayların listesi, sözlü sınav tarihi ile bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği en son tarih müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Adaylar en fazla 15 il tercihinde bulunabilecektir.

10. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. TEBLİGAT :

Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, sözlü sınav bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

4. ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

2. Diploma veya çıkış belgesi,

3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

4. 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun son altı ay içerisinde çekilmiş)

5. Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından son altı ay içerisinde alınmış )

6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7. Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

8. Mal Bildirimi Formu.(evrak tesliminde Bakanlıktan temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (evrak tesliminde Bakanlıktan temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

Not: İstenilen belgeler yarım kapak veya plastik dosya ile birlikte teslim edilecektir.

İLAN OLUNUR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İL DAĞILIM LİSTESİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İL DAĞILIM LİSTESİ
KURULUŞLAR SOSYOLOG SOSYAL ÇALIŞMACI PSİKOLOG FİZYOTERAPİST DİYETİSYEN ÇOCUK GELİŞİMCİSİ HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU ÖĞRETMEN DİN GÖREVLİSİ TOPLAM
ADANA 1 2 3
ADIYAMAN 2 1 1 2 6
AFYONKARAHİSAR 2 1 1 3 1 8
AĞRI 2 1 1 1 5
AMASYA 1 1 2 1 1 6
ANKARA 1 1 3 1 3 9
ANTALYA 1 1 2
ARTVİN 2 1 1 1 5
AYDIN 1 1 1 3
BALIKESİR 2 2 1 1 1 7
BİLECİK 2 1 1 4
BİNGÖL 2 1 1 4
BİTLİS 1 2 1 1 5
BOLU 1 1 1 2 5
BURDUR 2 1 1 4
BURSA 5 1 1 1 1 1 10
ÇANAKKALE 1 1 2 1 1 6
ÇANKIRI 3 1 1 2 7
ÇORUM 2 1 3
DENİZLİ 1 1 2 4
DİYARBAKIR 5 2 1 1 2 11
EDİRNE 2 1 1 1 5
ELAZIĞ 2 1 1 1 2 1 1 1 10
ERZİNCAN 2 1 1 1 5
ERZURUM 4 1 1 1 1 1 1 10
ESKİŞEHİR 2 1 1 1 5
GAZİANTEP 4 1 1 1 1 8
GİRESUN 2 1 1 1 5
GÜMÜŞHANE 2 1 1 1 1 6
HAKKARİ 2 1 3
HATAY 1 1 1 1 4
ISPARTA 2 1 1 1 5
MERSİN 3 1 4
İSTANBUL 6 3 2 10 2 6 29
İZMİR 1 2 2 1 6
KARS 2 1 1 1 1 1 7
KASTAMONU 2 1 1 1 1 6
KAYSERİ 3 1 4
KIRKLARELİ 2 1 1 1 2 7
KIRŞEHİR 1 1 1 2 1 1 7
KOCAELİ 5 1 3 1 3 1 6 20
KONYA 2 1 1 1 2 1 1 1 10
KÜTAHYA 1 1 1 1 4
MALATYA 2 2 1 1 2 8
MANİSA 2 1 1 5 1 10
K.MARAŞ 3 2 1 1 7
MARDİN 2 1 1 1 1 1 7
MUĞLA 1 1
MUŞ 2 1 1 2 6
NEVŞEHİR 3 1 1 1 2 8
NİĞDE 3 1 1 1 1 1 8
ORDU 2 1 1 1 1 6
RİZE 2 1 1 1 1 6
SAKARYA 4 1 1 1 2 2 11
SAMSUN 1 1 4 1 7
SİİRT 2 1 3
SİNOP 2 1 3
SİVAS 1 1 1 1 4
TEKİRDAĞ 2 1 1 1 5
TOKAT 2 1 1 1 2 1 8
TRABZON 3 1 1 2 1 8
TUNCELİ 1 2 1 1 1 6
ŞANLIURFA 2 1 1 2 1 1 8
UŞAK 1 1 2
VAN 1 1 1 2 5
YOZGAT 2 1 1 1 1 6
ZONGULDAK 1 1 1 1 4
AKSARAY 2 1 1 1 5
KARAMAN 2 1 3
KIRIKKALE 1 1 2
BATMAN 1 2 1 1 5
ŞIRNAK 2 1 3
BARTIN 1 1
ARDAHAN 1 1 2
IĞDIR 1 1 1 1 4
YALOVA 2 1 2 1 6
KARABÜK 1 1 1 1 4
KİLİS 2 1 3
OSMANİYE 2 1 3
DÜZCE 2 1 1 1 5
GENEL TOPLAM 3 156 43 56 10 38 76 24 52 22 480

 

 

_________________________________________________________

Gelen Aramalar

12 Comments

12 Comments

 1. ssylg73

  Nisan 11, 2012 at 6:28 pm

  daha adam olup konusmayı bilmeyen siz önlisans s hizmetler mezunu beyler nefes aldgnıza şükredin haddinizi bilin..

 2. sedat

  Nisan 2, 2012 at 2:30 pm

  soruyorum bu önlisan sosyal hizmetlerde neden memur almazlar yoksa biz bu aile bakanlığın amına koyam bizleri görmeyenlerin ila adamı çilede çıkarmazlarsa olmaz söylüyorum bu yazı yayınlayın ki ibret olsun aile sosyal bakanlığın

 3. abbas

  Nisan 2, 2012 at 2:27 pm

  neden bu şerefsizler sosyal hizmet önlisansda memurmazlar yoksa bir bunların anasını mı siktik bize çok gebeler

 4. funda

  Mart 26, 2012 at 11:04 am

  arkadaşlar sözlü sınav listeleri belli oldumu lütfen cvp yazın

 5. hahahaay

  Mart 5, 2012 at 3:34 pm

  arkadaşlar kimse boşuna umutlanmasın ataması olacaklar kim ne derse desin baştan bellidir! eğer arkanızda sağlam torpiliniz yoksa aç kalırsınız Türkiyede ben yol yakınken kurtuldum üniversiteyi bile boşu boşuna okumuşum diyorum şimdi inşaatlarda çalışıyorum kendi işimi yapıyorum ama kafam çok çok rahat devletle işim yok keşke üniv. okumasaydım daha önce bu işi yapsaydım diyorum siz ne dersiniz bilmem ama yaşınız iyice geçmeden bi mesleğiniz olsun hadi benden bu kadar karar sizin :)

 6. cheyoung

  Mart 5, 2012 at 10:41 am

  alınacaklar şimdiden bellidir Allah bilir ya! boşuna tercih yapacağız…

 7. Ne Sözlü Sınavı Kardeşim

  Mart 4, 2012 at 6:06 pm

  Şu sözlü sınavları kaldırın lütfen tamamen gereksiz, hep torpil yapıldığı izlenimi veriyor insanlara…Belki de yapılıyordur? Öyle ise yatacak yeriniz olmasın inş..

 8. çile

  Mart 1, 2012 at 5:43 pm

  arkadaşlar bu ilanlar gerçekmi biri bana açıklasa

 9. yasemin

  Şubat 28, 2012 at 11:41 am

  burdur sosyal çalışmacı 2 kişi alınacakmış taşramı merkezmi olduğunu nereden öğreneceğiz?

 10. memur alımı

  Şubat 22, 2012 at 7:46 am

  valla kim ne derse desin yok torpil yok kpss var bilmem ne.. ne olursa olsun kardeşim bizde türk milletiyiz bizim kanımızda var torpil yapmak adam kayırmak sonuçta o sınavı yapanda insan sisteme girende insan vs geçen yıllarda görmedikmi soruların önceden belli kesimlere verildiğini zaten bizi hep Allah’ın adını ağzına alanlar kandırıyor hadi bizi kandırırsın beşer şaşarda yaradanı kandırabileceklermi acaba hakkım başta boşbakana sonra bakanlarına sonra milletvekillerine tüm torpil yapan yaptıranlara haram zıkkım olsun…

 11. erhan çelik

  Şubat 16, 2012 at 1:17 pm

  E.SINI FI EHLİYETİM VAR: HERİŞİ YAPARIM..
  İSTANBU/ESENLER=ERHAN:05345719163

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...