Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kamu Personel

2 bin 273 klinik destek personeli alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki 88 kamu hastanesine sigara kullanmayan klinik destek personeli alacak. Bakanlık, istihdam edilecek 2 bin 273 klinik destek personelinde aranan niteliklere sigara kullanmamayı da ekledi.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı :86642992-000
Konu : Klinik Destek Hizmet Alımı

………………………………………………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE

(Genel Sekreterlik)

Sağlık hizmeti sunan yataklı tedavi kurumlarımızdaki hasta bakım hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması; hastanın şifa ile taburcu olması ve hasta memnuniyetinin artırılması bakımından son derece önemlidir. Bu hizmetlerdeki standartların belirlenen amaçları sağlayacak şekilde en üst seviyeye çıkarılması, Kurumumuz öncelikleri arasındadır. Özellikle fiziksel bakımını bağımsız olarak kendi başına yerine getiremeyen hastaların bakımında, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için tüm personelin aktif olarak görev alması gerekmektedir.

Sağlık hizmet sunumunun bütünleşik ve birbirinden ayrılmaz olduğu göz önüne alındığında, yataklı tedavi kurumlarımızda mezkür hastaların bakımının yapıldığı birimlerde ve gerekli görülen servislerde; klinik destek hizmet alımı yapılması ve bu hizmet alımı kapsamında aşağıda belirlenen kriterlere göre hesaplanacak sayıda yükleniciler vasıtasıyla personel çalıştırılması Kurumumuzca uygun görülmüştür.

Bu bağlamda;

1. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personelin nitelikleri, yerine getireceği hizmetler ve alması gereken eğitim konu başlıkları (Söz konusu eğitim sağlık tesislerimizce verilecektir.) Ek-l’de yer almakta olup ihale dokümanlarının bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir.

2. Söz konusu hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel B rolü ve üstü rollere sahip sağlık tesislerimizde çalıştırılabilecektir.

3. Anılan hizmet alımlarma çıkılıp çıkılmayacağına veya hangi sağlık tesisinde kaç kişi çalıştırılacağına, sağlık tesislerimizin hizmet ihtiyaçları ve mevcut personel durumu dikkate alınarak Genel Sekreterlerimizce karar verilecektir.

4. Kurumumuzca yapılan planlama doğrultusunda Birliklerimizin klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceği azami personel sayısı Ek-2’de yer alan listede belirtilmiştir.

5. Söz konusu hizmet alımlarının ihaleleri Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından toplu alım şeklinde yapılabileceği gibi verilecek yetki doğrultusunda sağlık tesisi ölçeğinde her bir sağlık tesisince de yapılabilecektir.

6. Klinik destek hizmet alımı kapsamında daha önce benzer bir hizmet alımı yapan ve bu bağlamda personel çalıştıran Birliklerimiz, bu yazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerinde personel çalıştırıyorsa ilave personel almayacaklar, ayrıca fazla olan mevcut işçileri de bu yazı gerekçe göstererek çıkarmayacaklardır. Ekli listede belirtilen sayıdan daha az (eksik) personel çalıştırıyorsa eksik sayı kadar ilave personel çalıştırabileceklerdir.

7. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak kişilere öngörülecek ücretler hususunda Bakanlığımız ve Kurumumuz düzenlemeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

8. Kurumumuzca yayımlanan 01.07.2013 tarihli ve 2013/08 sıra nolu genelge ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında Kamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerinin çalıştırabilecekleri azami işçi sayısının tespiti, “Birlik İşçi Havuzu” uygulamaları ve diğer hususlar hakkında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yayımlanan 22.08.2013 tarihli ve 2013.5454.3519 sayılı genel yazı ile de “İşçi Sayısı Tespit Sistemi”ne göre eksik işçisi olan veya fazla işçisi olan Kamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerinin nasıl hareket edeceği hususunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde;

a) Klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak ilave personeller yukarıda bahsi geçen genelge ve genel yazı ile getirilen sınırlamalardan muaf tutulmuştur.

Ancak sisteme göre işçi sayısı eksik olan sağlık tesislerimiz, klinik destek hizmet alım kapsamında çalıştıracağı işçiyi öncelikle bu eksik işçi sayısından karşılayacaklardır. Bu sağlık tesislerimizin eksik işçi sayısı, çalıştıracağı işçi sayısını karşılamıyorsa ilave personel alabileceklerdir.

b) Adı geçen hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısı bu yazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerinde olmayacaktır.

c) Ekli listede belirtilen sayının tamamının mutlaka çalıştırılacağına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gelir-gider dengeleri ve diğer hizmet ihtiyaçları doğrultusunda karar verilecektir.

d) İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminde, Klinik Destek Hizmet Alımları Kapsamında çalıştırılan personel sayısının girilebileceği bir hizmet kolu tanımlanacaktır. Birliklerimiz ve sağlık tesislerimiz veri giriş dönemlerinde çalıştırılan bu personele ilişkin bilgileri de sisteme aktaracaklardır.

Tüm kurumlarımızın yukarıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi bakımından gerekli tedbirleri alarak uygulamaların bu minvalde yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ:

Tercihen lise mezunu

Tercihen sigara kullanmayan,

Güler yüzlü ve sabırlı,

Pratik, sorumluluk sahibi ve soğukkanlı,

Temizlik ve hijyen kurallarına uyan,

Kişisel hijyen konusunda bilgili ve titiz,

Hasta ve yakınlarına yönelik davranış kurallarını bilen,

Hasta hakları, mahremiyeti ve hasta güvenliği konusunda bilgiye sahip,

KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN YERİNE GETİRECEĞİ HİZMETLER:

1. Yürüteceği hizmetler verilecek iş talimatları, sağlık meslek mensupları tarafından yerine getirilmesi gereken ve bu çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları kapsamında olan hizmetler ve iş talimatları içinde olmamalıdır.

2. Kıyafetleri sağlık çalışanlarını (ebe, hemşire, ATT, sağlık memuru vs.) çağrıştırmamalıdır.

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizler ve kullanıma hazır hale getirir.

4. Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletir.

5. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme, cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlar.

6. Sağlık çalışanın uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlar.

7. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirir.

8. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olur.

9. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapmasına yardımcı olur.

10. Ameliyat sırasında sirküler sağlık çalışanına salon dışından malzeme temin eder.

11. Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri veremez.

12. Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılır.

13. Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olur.

14. Taburcu olan hastayı aracına götürür.

15. Ex’ in hazırlanmasına yardımcı olur ve morga transferini sağlar.

ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI:

Sağlık ve Hastalık Kavramları

Hasta Odası ve Özelliği

İletişim

Genel Hijyen Kuralları

Hasta Mobilizasyonu ve Transferi

Hastane Organizasyonu ve Kliniklerin Tanıtılması

Ölüm

Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği

Hasta Mahremiyeti

Genel Mevzuat Bilgisi

ÇALIŞTIRILABİLECEK PERSONEL SAYISI LİSTESİ

SIRA NO GENEL SEKTERELİĞİN ADI PERSONEL SAYISI
1 ADANA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 63
2 ADIYAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 18
3 AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 25
4 AĞRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 13
5 AKSARAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 11
6 AMASYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 13
7 ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 78
8 ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 78
9 ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 44
10 ARDAHAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3
11 ARTVİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 6
12 AYDIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 35
13 BALIKESİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 44
14 BARTIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 7
15 BATMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 11
16 BAYBURT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3
17 BİLECİK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 6
18 BİNGÖL KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 11
19 BİTLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 13
20 BOLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 17
21 BURDUR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 11
22 BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 84
23 ÇANAKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 19
24 ÇANKIRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 6
25 ÇORUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 23
26 DENİZLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 26
27 DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 45
28 DÜZCE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 6
29 EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 15
30 ELAZIĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 28
31 ERZİNCAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 8
32 ERZURUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 34
33 ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31
34 GAZİANTEP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 40
35 GİRESUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 21
36 GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 6
37 HAKKARİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 7
38 HATAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 30
39 İĞDIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 5
40 İSPARTA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 20
41 İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 65
42 İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 75
43 İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 57
44 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 43
45 İSTANBUL ÇEHMECE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31
46 İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 35
47 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 58
48 İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 58
49 KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31
50 KARABÜK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 10
51 KARAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 10
52 KARS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 9
53 KASTAMONU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 17
54 KAYSERİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31
55 KIRIKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 13
56 KIRKLARELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 11
57 KIRŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 8
58 KİLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 4
59 KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 43
60 KONYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 68
61 KÜTAHYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 27
62 MALATYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 25
63 MANİSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 57
64 MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 16
65 MERSİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 42
66 MUĞLA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 24
67 MUŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 13
68 NEVŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 8
69 NİĞDE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 12
70 ORDU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 28
71 OSMANİYE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 13
72 RİZE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 18
73 SAKARYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 27
74 SAMSUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 50
75 SİİRT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 9
76 SİNOP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 10
77 SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 22
78 ŞANLIURFA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 38
79 ŞIRNAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 12
80 TEKİRDAĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 22
81 TOKAT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 29
82 TRABZON KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 41
83 TUNCELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3
84 UŞAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 14
85 VAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 25
86 YALOVA KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ 4
87 YOZGAT KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ 15
88 ZONGULDAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 28

 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...

Güncel Haberler

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 10 Ağustos 2011 Yayınlanma Tarihi...