2 bin 273 klinik destek personeli alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki 88 kamu hastanesine sigara kullanmayan klinik destek personeli alacak. Bakanlık, istihdam edilecek 2 bin 273 klinik destek personelinde aranan niteliklere sigara kullanmamayı da ekledi.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı :86642992-000
Konu : Klinik Destek Hizmet Alımı

………………………………………………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE

(Genel Sekreterlik)

Sağlık hizmeti sunan yataklı tedavi kurumlarımızdaki hasta bakım hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması; hastanın şifa ile taburcu olması ve hasta memnuniyetinin artırılması bakımından son derece önemlidir. Bu hizmetlerdeki standartların belirlenen amaçları sağlayacak şekilde en üst seviyeye çıkarılması, Kurumumuz öncelikleri arasındadır. Özellikle fiziksel bakımını bağımsız olarak kendi başına yerine getiremeyen hastaların bakımında, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için tüm personelin aktif olarak görev alması gerekmektedir.

Sağlık hizmet sunumunun bütünleşik ve birbirinden ayrılmaz olduğu göz önüne alındığında, yataklı tedavi kurumlarımızda mezkür hastaların bakımının yapıldığı birimlerde ve gerekli görülen servislerde; klinik destek hizmet alımı yapılması ve bu hizmet alımı kapsamında aşağıda belirlenen kriterlere göre hesaplanacak sayıda yükleniciler vasıtasıyla personel çalıştırılması Kurumumuzca uygun görülmüştür.

Bu bağlamda;

1. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personelin nitelikleri, yerine getireceği hizmetler ve alması gereken eğitim konu başlıkları (Söz konusu eğitim sağlık tesislerimizce verilecektir.) Ek-l’de yer almakta olup ihale dokümanlarının bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir.

2. Söz konusu hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel B rolü ve üstü rollere sahip sağlık tesislerimizde çalıştırılabilecektir.

3. Anılan hizmet alımlarma çıkılıp çıkılmayacağına veya hangi sağlık tesisinde kaç kişi çalıştırılacağına, sağlık tesislerimizin hizmet ihtiyaçları ve mevcut personel durumu dikkate alınarak Genel Sekreterlerimizce karar verilecektir.

4. Kurumumuzca yapılan planlama doğrultusunda Birliklerimizin klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceği azami personel sayısı Ek-2’de yer alan listede belirtilmiştir.

5. Söz konusu hizmet alımlarının ihaleleri Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından toplu alım şeklinde yapılabileceği gibi verilecek yetki doğrultusunda sağlık tesisi ölçeğinde her bir sağlık tesisince de yapılabilecektir.

6. Klinik destek hizmet alımı kapsamında daha önce benzer bir hizmet alımı yapan ve bu bağlamda personel çalıştıran Birliklerimiz, bu yazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerinde personel çalıştırıyorsa ilave personel almayacaklar, ayrıca fazla olan mevcut işçileri de bu yazı gerekçe göstererek çıkarmayacaklardır. Ekli listede belirtilen sayıdan daha az (eksik) personel çalıştırıyorsa eksik sayı kadar ilave personel çalıştırabileceklerdir.

7. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak kişilere öngörülecek ücretler hususunda Bakanlığımız ve Kurumumuz düzenlemeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

8. Kurumumuzca yayımlanan 01.07.2013 tarihli ve 2013/08 sıra nolu genelge ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında Kamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerinin çalıştırabilecekleri azami işçi sayısının tespiti, “Birlik İşçi Havuzu” uygulamaları ve diğer hususlar hakkında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yayımlanan 22.08.2013 tarihli ve 2013.5454.3519 sayılı genel yazı ile de “İşçi Sayısı Tespit Sistemi”ne göre eksik işçisi olan veya fazla işçisi olan Kamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerinin nasıl hareket edeceği hususunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde;

a) Klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak ilave personeller yukarıda bahsi geçen genelge ve genel yazı ile getirilen sınırlamalardan muaf tutulmuştur.

Ancak sisteme göre işçi sayısı eksik olan sağlık tesislerimiz, klinik destek hizmet alım kapsamında çalıştıracağı işçiyi öncelikle bu eksik işçi sayısından karşılayacaklardır. Bu sağlık tesislerimizin eksik işçi sayısı, çalıştıracağı işçi sayısını karşılamıyorsa ilave personel alabileceklerdir.

b) Adı geçen hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısı bu yazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerinde olmayacaktır.

c) Ekli listede belirtilen sayının tamamının mutlaka çalıştırılacağına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gelir-gider dengeleri ve diğer hizmet ihtiyaçları doğrultusunda karar verilecektir.

d) İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminde, Klinik Destek Hizmet Alımları Kapsamında çalıştırılan personel sayısının girilebileceği bir hizmet kolu tanımlanacaktır. Birliklerimiz ve sağlık tesislerimiz veri giriş dönemlerinde çalıştırılan bu personele ilişkin bilgileri de sisteme aktaracaklardır.

Tüm kurumlarımızın yukarıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi bakımından gerekli tedbirleri alarak uygulamaların bu minvalde yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ:

Tercihen lise mezunu

Tercihen sigara kullanmayan,

Güler yüzlü ve sabırlı,

Pratik, sorumluluk sahibi ve soğukkanlı,

Temizlik ve hijyen kurallarına uyan,

Kişisel hijyen konusunda bilgili ve titiz,

Hasta ve yakınlarına yönelik davranış kurallarını bilen,

Hasta hakları, mahremiyeti ve hasta güvenliği konusunda bilgiye sahip,

KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN YERİNE GETİRECEĞİ HİZMETLER:

1. Yürüteceği hizmetler verilecek iş talimatları, sağlık meslek mensupları tarafından yerine getirilmesi gereken ve bu çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları kapsamında olan hizmetler ve iş talimatları içinde olmamalıdır.

2. Kıyafetleri sağlık çalışanlarını (ebe, hemşire, ATT, sağlık memuru vs.) çağrıştırmamalıdır.

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizler ve kullanıma hazır hale getirir.

4. Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletir.

5. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme, cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlar.

6. Sağlık çalışanın uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlar.

7. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirir.

8. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olur.

9. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapmasına yardımcı olur.

10. Ameliyat sırasında sirküler sağlık çalışanına salon dışından malzeme temin eder.

11. Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri veremez.

12. Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılır.

13. Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olur.

14. Taburcu olan hastayı aracına götürür.

15. Ex’ in hazırlanmasına yardımcı olur ve morga transferini sağlar.

ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI:

Sağlık ve Hastalık Kavramları

Hasta Odası ve Özelliği

İletişim

Genel Hijyen Kuralları

Hasta Mobilizasyonu ve Transferi

Hastane Organizasyonu ve Kliniklerin Tanıtılması

Ölüm

Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği

Hasta Mahremiyeti

Genel Mevzuat Bilgisi

ÇALIŞTIRILABİLECEK PERSONEL SAYISI LİSTESİ

SIRA NOGENEL SEKTERELİĞİN ADIPERSONEL SAYISI
1ADANA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ63
2ADIYAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ18
3AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ25
4AĞRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
5AKSARAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
6AMASYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
7ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ78
8ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ78
9ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ44
10ARDAHAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ3
11ARTVİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
12AYDIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ35
13BALIKESİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ44
14BARTIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ7
15BATMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
16BAYBURT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ3
17BİLECİK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
18BİNGÖL KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
19BİTLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
20BOLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ17
21BURDUR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
22BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ84
23ÇANAKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ19
24ÇANKIRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
25ÇORUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ23
26DENİZLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ26
27DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ45
28DÜZCE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
29EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ15
30ELAZIĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ28
31ERZİNCAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ8
32ERZURUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ34
33ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
34GAZİANTEP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ40
35GİRESUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ21
36GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ6
37HAKKARİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ7
38HATAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ30
39İĞDIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ5
40İSPARTA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ20
41İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ65
42İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ75
43İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ57
44İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ43
45İSTANBUL ÇEHMECE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
46İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ35
47İZMİR KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ58
48İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ58
49KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
50KARABÜK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ10
51KARAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ10
52KARS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ9
53KASTAMONU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ17
54KAYSERİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ31
55KIRIKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
56KIRKLARELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ11
57KIRŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ8
58KİLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ4
59KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ43
60KONYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ68
61KÜTAHYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ27
62MALATYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ25
63MANİSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ57
64MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ16
65MERSİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ42
66MUĞLA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ24
67MUŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
68NEVŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ8
69NİĞDE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ12
70ORDU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ28
71OSMANİYE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ13
72RİZE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ18
73SAKARYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ27
74SAMSUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ50
75SİİRT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ9
76SİNOP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ10
77SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ22
78ŞANLIURFA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ38
79ŞIRNAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ12
80TEKİRDAĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ22
81TOKAT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ29
82TRABZON KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ41
83TUNCELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ3
84UŞAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ14
85VAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ25
86YALOVA KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ4
87YOZGAT KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ15
88ZONGULDAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ28

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top